ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.1.2015 - Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy MiędzyrzeczDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.1.2015 - Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRPG.271.1.2015 - Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 29556-2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-02-20 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-02-20 09:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat).

Ogłoszono dnia: 2015-02-10 przez Katarzyna Szadkowska

Treść:

Międzyrzecz: Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 57098 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29556 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Naprawa cząstkowa nawierzchni dróg gminnych położonych na terenie miasta Międzyrzecz (wszystkie ulice asfaltowe położone w Międzyrzeczu oprócz: ul. 30 Stycznia, ul. Poznańskiej, ul. Młyńskiej, ul. Zachodniej, ul. Chopina, ul. Chrobrego, ul. Stoczniowców Gdańskich, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Marcinkowskiego, ul. Staszica, ul. Ks. Skargi, ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Lipce, ul. Reymonta, ul. Przemysłowej, ul. Libelta, ul. Winnica, ul. Rokitniańskiej) oraz dróg asfaltowych na obszarze gminy (w obrębie: Bobowicko, Gorzyca, Kęszyca Leśna, Kaława, Nietoperek, Pniewo, Święty Wojciech, Wojciechówek, Wysoka) polegająca na uzgodnieniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zabezpieczeniu placu robót z właściwym jego oznakowaniem, wycięciu łaty, przygotowaniu miejsca wypełnienia poprzez jego dokładne oczyszczenie z wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia (przed ułożeniem wypełnienia powierzchnia musi być sucha), wykonaniu pomiarów, przywiezieniu gorącej masy z wytwórni mas bitumicznych lub przygotowaniu masy asfaltowej w recyklerze, ułożeniu wypełnienia gr. 4 cm masy asfaltowej i wałowaniu, wywiezieniu odpadów, uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót: w okresie wiosennym ok. 100 - 200 m2 jednorazowo, w ciągu pozostałych miesięcy 2015 r. w razie potrzeby - po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Zakład Drogowy Jerzy Górny, Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 147600,00
 • Oferta z najniższą ceną: 147600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 270600,00
 • Waluta: PLN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 09.03.2015 r.
 
Oznaczenie sprawy: WRPG.271.1.2015
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                UL. RYNEK 1
                                                66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Zakład Drogowy Jerzy Górny,
Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód
 
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 3 wykonawców.
Ocenie podlegały 3 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Ceny brutto
Okres gwarancji jakości
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium gwarancja jakości
Łączna punktacja
1
Zakład Drogowy Jerzy Górny, Bielsko, ul. Armii Poznań 34,
64-400 Międzychód
Zgodnie z tabelą
24 miesiące
94,97
 
1,33
96,30
 
2
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz
Zgodnie z tabelą
24 miesiące
42,62
 
1,33
43,95
 
3
Zakład Drogowy ANTCZAK Mirosław Antczak, ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań
Zgodnie z tabelą
36 miesięcy
83,05
 
2,00
85,05
 
 
 
Szczegółową punktację zawiera  poniższa tabela:
 
Lp.
Wyszczególnienie usługi
OFERTA NR 1
OFERTA NR 2
OFERTA NR 3
cena
punktacja
cena
punktacja
cena
punktacja
1.
Naprawa cząstkowa 1 m2 nawierzchni jezdni położonych w M-czu, polegającej na uzgodnieniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zabezpieczeniu placu robót z właściwym oznakowaniem, wycięciu łaty, przygotowaniu miejsca wypełnienia poprzez dokładne oczyszczenie z wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia (przed ułożeniem wypełnienia powierzchnia musi być sucha), wykonaniu pomiarów, przywiezieniu gorącej masy z wytwórni mas bitumicznych lub przygotowaniu masy asfaltowej w recyklerze, ułożeniu wypełnienia gr. 4 cm z masy asfaltowej i wałowaniu, wywozie odpadów, uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót.                                         
147,60
48,00
270,60
26,18
170,97
41,44
2.
Jw., lecz dotyczy dróg położonych w odległości do 6 km wyłącznie od Międzyrzecza. 
147,60
1,00
270,60
0,55
170,97
0,86
3.
Jw., lecz dotyczy dróg położonych w odległości od 6 km do 10 km wyłącznie od Międzyrzecza. 
147,60
1,00
270,60
0,55
170,97
0,86
4.
Jw., lecz dotyczy dróg położonych w odległości od 10 km do 15 km wyłącznie od Międzyrzecza.
147,60
1,00
270,60
0,55
170,97
0,86
5.
Za kolejny 1 cm grubości poniżej lub powyżej gr. 4 cm ułożonego wypełnienia przygotowanego jak w pkt 1 – dotyczy dróg położonych w Międzyrzeczu (zwiększenie lub zmniejszenie wartości jednostkowej, o której mowa w pkt 1 o kwotę).
36,90
0,83
36,90
0,83
30,75
1,00
6.
Jw., lecz dotyczy dróg położonych w odległości do 6 km wyłącznie od Międzyrzecza (zwiększenie lub zmniejszenie wartości jednostkowej, o której mowa w pkt  2 o kwotę).
36,90
0,83
36,90
0,83
30,75
1,00
7.
Jw., lecz dotyczy dróg położonych w odległości od 6 km do 10 km wyłącznie od Międzyrzecza (zwiększenie lub zmniejszenie wartości jednostkowej, o której mowa w pkt  3 o kwotę).
36,90
0,83
36,90
0,83
30,75
1,00
8.
Jw., lecz dotyczy dróg położonych w odległości od 10 km do 15 km wyłącznie od Międzyrzecza (zwiększenie lub zmniejszenie wartości jednostkowej, o której mowa w pkt  4 o kwotę).    
36,90
0,83
36,90
0,83
30,75
1,00
9.
Uzupełnienie ubytków w nawierzchni o średniej gł. Do 5 cm, grysami i emulsją z remontera, polegające na uzgodnieniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zabezpieczeniu placu robót z właściwym jego oznakowaniem, usunięciu uszkodzonej części starej nawierzchni, oczyszczeniu i ewentualnym skropieniu dna i krawędzi otworu emulsją asfaltową, wbudowaniu odpowiednich grysów o właściwym uziarnieniu w jednej warstwie lub warstwowo każda warstwa skropiona emulsją zależnie od głębokości, wypełnieniu otworu grysem o właściwej frakcji wprowadzonym pod ciśnieniem po zmieszaniu z emulsją w dyszy remontera, zamknięciu całości wypełnienia grysem frakcji 2/4 mm oraz przywałowaniu, obmiarze wykonanych robót, uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót:
61,50
30,00
270,60
6,82
73,80
25,00
10.
Frezowanie 1 m2 zniszczonej górnej warstwy nawierzchni dróg gminnych położonych w obrębie miasta Międzyrzecz polegające na uzgodnieniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zabezpieczeniu placu robót z właściwym jego oznakowaniem, wykonaniu prac pomiarowych i robót przygotowawczych, frezowaniu na gr. 4 cm zniszczonej górnej warstwy nawierzchni z przewiezieniem destruktu, wywiezieniu odpadów, uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót.                                                        
24,60
5,80
61,50
2,32
17,84
8,00
11.
Za kolejny 1 cm grubości poniżej lub powyżej gr. 4 cm frezowanej nawierzchni (zwiększenie lub zmniejszenie wartości jednostkowej, o której mowa w pkt 9 o kwotę).    
12,30
0,85
12,30
0,85
10,46
1,00
12.
Regulacja (podniesienie lub obniżenie) studzienki w Międzyrzeczu.
246,00
1,00
615,00
0,40
861,00
0,29
13.
Regulacja (podniesienie lub obniżenie) wpustu ulicznego  w Międzyrzeczu.
209,10
1,00
615,00
0,34
799,50
0,26
14.
Regulacja (podniesienie lub obniżenie) studzienki  w Kęszycy Leśnej.
246,00
1,00
615,00
0,40
984,00
0,25
15.
Regulacja (podniesienie lub obniżenie) wpustu ulicznego  w Kęszycy Leśnej.
209,10
1,00
615,00
0,34
922,50
0,23
 
Razem pkt:
 
94,97
 
42,62
 
83,05
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 16.02.2015 r.
WRPG.271.1.2015
 
Wykonawcy biorący udział w zamówieniu
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz”
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pominięty został wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, który powinien stanowić załącznik nr 6 do SIWZ.
Poprawione właściwe załączniki do SIWZ stanowią załącznik do niniejszego pisma. 
 
Tym samym pkt 6.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„6.1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie:
 1. wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ;
 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg załącznika Nr 2 do SIWZ;
 3. wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ;
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 5. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do SIWZ;
 6. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wg załącznika nr 5 do SIWZ wraz z dowodami, czy zostały lub są wykonywane należycie, z zastrzeżeniem pkt 6.9. - 6.10. SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.1. SIWZ;
 7. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wg załącznika nr 6 do SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ;
 8. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 7 do SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.3. SIWZ;
 9. pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego;
 10. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.”
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 201 (sekretariat) w terminie do dnia 20.02.2015 r. do godz. 9:00. Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 20.02.2015 r. do godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 202.
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer ogłoszenia: 34420 - 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 29556 - 2015 data 10.02.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, fax. 95 7426979.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 sekretariat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 
Międzyrzecz: Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 29556 - 2015; data zamieszczenia: 10.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Naprawa cząstkowa nawierzchni dróg gminnych położonych na terenie miasta Międzyrzecz (wszystkie ulice asfaltowe położone w Międzyrzeczu oprócz: ul. 30 Stycznia, ul. Poznańskiej, ul. Młyńskiej, ul. Zachodniej, ul. Chopina, ul. Chrobrego, ul. Stoczniowców Gdańskich, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Marcinkowskiego, ul. Staszica, ul. Ks. Skargi, ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Lipce, ul. Reymonta, ul. Przemysłowej, ul. Libelta, ul. Winnica, ul. Rokitniańskiej) oraz dróg asfaltowych na obszarze gminy (w obrębie: Bobowicko, Gorzyca, Kęszyca Leśna, Kaława, Nietoperek, Pniewo, Święty Wojciech, Wojciechówek, Wysoka) polegająca na uzgodnieniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zabezpieczeniu placu robót z właściwym jego oznakowaniem, wycięciu łaty, przygotowaniu miejsca wypełnienia poprzez jego dokładne oczyszczenie z wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia (przed ułożeniem wypełnienia powierzchnia musi być sucha), wykonaniu pomiarów, przywiezieniu gorącej masy z wytwórni mas bitumicznych lub przygotowaniu masy asfaltowej w recyklerze, ułożeniu wypełnienia gr. 4 cm masy asfaltowej i wałowaniu, wywiezieniu odpadów, uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót: w okresie wiosennym ok. 100 - 200 m2 jednorazowo, w ciągu pozostałych miesięcy 2015 r. w razie potrzeby - po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego. Wygląd zewnętrzny wypełnienia musi być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. Roboty należy prowadzić przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze nie niższej od 100 C i nie dopuszcza się wykonywania naprawy cząstkowej podczas opadów atmosferycznych. 2) Uzupełnienie ubytków w nawierzchni o średniej gł. do 5 cm, grysami i emulsją z remontera, polegające na uzgodnieniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zabezpieczeniu placu robót z właściwym jego oznakowaniem, usunięciu uszkodzonej części starej nawierzchni, oczyszczeniu i ewentualnym skropieniu dna i krawędzi otworu emulsją asfaltową, wbudowaniu odpowiednich grysów o właściwym uziarnieniu w jednej warstwie lub warstwowo każda warstwa skropiona emulsją zależnie od głębokości, wypełnieniu otworu grysem o właściwej frakcji wprowadzonym pod ciśnieniem po zmieszaniu z emulsją w dyszy remontera, zamknięciu całości wypełnienia grysem frakcji 2/4 mm oraz przywałowaniu, obmiarze wykonanych robót, uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót: w razie potrzeby - po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego. Wykonane łaty powinny mieć regularne kształty o bokach prostych, Ziarna grysów w łatach winne być mocno osadzone. Łaty nie mogą wystawać ponad powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej więcej niż 4 mm. 3) Frezowanie zniszczonej górnej warstwy nawierzchni dróg gminnych położonych w obrębie miasta Międzyrzecz polegające na uzgodnieniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zabezpieczeniu placu robót z właściwym jego oznakowaniem, wykonaniu prac pomiarowych i robót przygotowawczych, frezowaniu na gr. 4 cm zniszczonej górnej warstwy nawierzchni z przewiezieniem destruktu, wywiezieniu odpadów, uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót: w razie potrzeby - po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego. 4) Regulacja studzienek i wpustów ulicznych położonych w Międzyrzeczu i w Kęszycy Leśnej polegająca na uzgodnieniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zabezpieczeniu placu robót z właściwym jego oznakowaniem, miejscowym rozebraniu nawierzchni jezdni, obniżeniu lub podwyższeniu studzienki lub wpustu ulicznego do poziomu nawierzchni jezdni umożliwiający spływ wód deszczowych i swobodny przejazd pojazdów, odtworzeniu nawierzchni, uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót: w razie potrzeby - po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego. 5) Przewidywana powierzchnia do naprawy: do 1.000 m2. Wskazane ilości są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w latach ubiegłych oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na prace będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować umowę zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację robót w podanych wielkościach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości robót, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia. 3.2. Prace ww. mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za ewentualne zdarzenia na terenie, na którym będą wykonywane prace odpowiedzialność ponosi wykonawca..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej 3 usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadań będących przedmiotem zamówienia, tj. naprawa lub remont dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni minimum 1 000 m2 z potwierdzonych dowodami, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia. Wykonawca muszą dysponować minimum następującymi urządzeniami: recykler, zagęszczarka wibracyjna, piła do cięcia asfaltu, młot wyburzeniowy, agregat prądotwórczy, walec, remonter drogowy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, posiadającą zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2)wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg załącznika Nr 2 do SIWZ, 9) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego, 10) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Okres gwarancji - 2
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wykonanie umowy w terminie stało się niemożliwe z powodu sił wyższych np. wystąpienia zdarzenia wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, albo z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy któregokolwiek ze stron. Wydłużenie terminu wykonania umowy będzie proporcjonalnie do okresu działania siły wyższej albo działania osób trzecich uniemożliwiających wykonania w terminie prac objętych umową.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz,pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Szadkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-10 13:14:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-10 13:27:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-31 08:17:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1726 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony