ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.3.2015 - Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Międzyrzecz ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego - etap IV od km 0+000 do km 0+677,8 oraz od km 2+051,00 do km 2+440,00 wraz ze ścieżką rowerową od km 0-056,90 do km 0+932Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.3.2015 - Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Międzyrzecz ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego - etap IV od km 0+000 do km 0+677,8 oraz od km 2+051,00 do km 2+440,00 wraz ze ścieżką rowerową od km 0-056,90 do km 0+932

Szczegóły informacji

WRPG.271.3.2015 - Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Międzyrzecz ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego - etap IV od km 0+000 do km 0+677,8 oraz od km 2+051,00 do km 2+440,00 wraz ze ścieżką rowerową od km 0-056,90 do km 0+932

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 66958 - 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-04-14 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-04-14 14:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat).

Ogłoszono dnia: 2015-03-25 przez Katarzyna Szadkowska

Treść:

Międzyrzecz, 16.04.2015 r.
 
Oznaczenie sprawy: WRPG.271.3.2015
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Międzyrzecz ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego - etap IV od km 0+000 do km 0+677,8 oraz od km 2+051,00 do km 2+440,00 wraz ze ścieżką rowerową od km 0-056,90 do km 0+932”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                UL. RYNEK 1
                                                66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie  zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 4.811.011,18 z tym, że w kwocie tej ujęta jest planowana dotacja, którą zamawiający otrzyma w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 50% na część kwalifikowaną zadania. Do przetargu została złożona tylko jedna oferta na kwotę 3.873.269,98 zł brutto, na podstawie której zamawiający wyliczył, że  na część kwalifikowaną otrzyma dotację mniejszą o kwotę 1.296.547. Wobec tego Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  kwotę 3.514.464 zł. Po przeanalizowaniu możliwości finansowych Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty w budżecie na realizację tego zadania.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 08.04.2015 r.
WRPG.271.3.2015
 
Wykonawcy biorący udział w zamówieniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej w załącznikach.
Z uwagi na fakt, że udzielone odpowiedzi prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer ogłoszenia: 78648 - 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66958 - 2015 data 25.03.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, fax. 95 7426979.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: 3.21 Wykonawca w swojej ofercie, winien uwzględnić przy budowie nowej kanalizacji deszczowej, podłączenie budynków przyległych do przebudowywanej drogi. W miejscach gdzie nie będzie to możliwe, należy wykonać powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej z budynków przyległych do drogi przez chodnik na drogę (poprzez budowę koryta, aco).
 • W ogłoszeniu powinno być: 3.21 Wykonawca w swojej ofercie winien uwzględnić podłączenie istniejących rynien do nowobudowanej kanalizacji deszczowej przykanalikami ø 200 mm. Na odcinku gdzie kanalizacja deszczowa nie występuje należy wykonać odwodnienie powierzchniowe w postaci zaniżenia chodnika na całej jego szerokości ze spadkiem w kierunku jezdni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 02.04.2015 r.
WRPG.271.3.2015
 
Wykonawcy biorący udział w zamówieniu
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących punktach:
1. Pkt 3.1.1. SIWZ ZADANIE KWALIFIKOWANE – REMONT I PRZEBUDOWA UL. WASZKIEWICZA
I UL. ŚWIERCZEWSKIEGO ppkt b) otrzymuje brzmienie:
„Wykonanie przebudowy ścieżki rowerowej na odcinku od km od km 0+000,0 do km 0+932,0 wzdłuż ul. Waszkiewicza”.
2. Pkt 3.1.2. SIWZ ZADANIE NIEKWALIFIKOWANE – REMONT I PRZEBUDOWA UL. WASZKIEWICZA I UL. ŚWIERCZEWSKIEGO dodaje się podpunkt g) o następującej treści:
„Wykonanie przebudowy ścieżki rowerowej na odcinku od km 0-056,9 do km 0+000,0 wzdłuż ul. Waszkiewicza”.
3. Pkt 5.1.1. otrzymuje brzmienie:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
5.1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w co najmniej następujących robotach:
1) dwóch zadań polegających na budowie lub przebudowie ulicy klasy Z o nawierzchni bitumicznej o długości co najmniej 1 km łącznie wraz z kanalizacją deszczową o długości co najmniej 400 m łącznie oraz;
2) dwóch zadań polegających na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o długości co najmniej 500 m łącznie oraz;
3) dwóch zadań polegających na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, oświetlenia drogowego o długości co najmniej 400 m łącznie oraz;
4) dwóch zadań polegających na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, sieci wodociągowej o długości minimum 600 m łącznie.
Powyższe roboty musza być potwierdzone dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych elementów robót w ramach jednej inwestycji.”
 
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1,
66-300 Międzyrzecz, pokój 201 (sekretariat) w terminie do dnia 14.04.2015 r. do godz. 14:00. Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 14.04.2015 r. do godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego
tzn. w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 202.
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer ogłoszenia: 75272 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66958 - 2015 data 25.03.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, fax. 95 7426979.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: 3.1.1 ZADANIE KWALIFIKOWANE - REMONT I PRZEBUDOWA UL. WASZKIEWICZA I UL. ŚWIERCZEWSKIEGO a) Wykonanie remontu nawierzchni ul. Waszkiewicza dł. 677,8 w km 0+000,0 do km 0+677,8 polegający na: - odc. od km 0+000 do km 0+075 - frezowanie warstwy (ścieralnej o grubości 4 cm) i wykonanie nowej warstwy ścieralnej, - odc. od km 0+075 do km 0+677,8 - frezowanie warstwy (o grubości średniej 6 cm) i rozbiórka istniejącej nawierzchni obustronnie na szerokości 0,5 m oraz odtworzenie konstrukcji nawierzchni do pełnej szerokości i wykonanie nowych warstw wiążącej i ścieralnej na całej szerokości opracowania, b) Wykonanie przebudowy ścieżki rowerowej na odcinku od km 0-056,90 do km 0+932,0 wzdłuż ul. Waszkiewicza, c)Wykonanie remontu czterech zjazdów publicznych przy ul. Waszkiewicza w km 0+000,0 do km 0+677,8, d) Wykonanie zjazdu publicznego przy ul. Świerczewskiego w km 2+275 wg projektu JM PROJEKT Jakub Mandźij, e) Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu na odcinku od km 0+000,0 do km 0+677,8 f) Wykonanie remontu i przebudowy drogi ul. Świerczewskiego od km 2+051,0 do km 2+440,0, w tym przebudowa skrzyżowania ul. Świerczewskiego z ul. Konstytucji 3 Maja wg projektu TMG Tomasz Grześkowiak, g) Wykonanie przebudowy chodników przy ul. Świerczewskiego od km 2+051,00 do km 2+440,0, h) Wykonanie remontu skrzyżowań z drogami bocznymi w zakresie nawierzchni jezdni i chodników od km 2+051,00 do km 2+440,00, i) Wykonanie dowiązań z istniejącymi nawierzchniami w obrębie przebudowywanych skrzyżowań zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową od km 2+051,00 do km 2+440,00, j) Wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Świerczewskiego od km 2+051,00 do km 2+440,00 - zastąpienie opraw ulicznych sodowych SGS 203PCP5 projektowanego oświetlenia drogowego na oprawy LED o minimalnej trwałości oprawy 100.000 godzin, o podobnym natężeniu oświetlenia spełniające wymogi PN dotyczących oświetlenia drogowego oraz spełniające warunki jakościowe oświetlenia, k) Przestawienie latarni kolidującej z wjazdem do restauracji Pizzeria MILENIUM w km 2+450 ul. Świerczewskiego, l) Wykonanie remontu nawierzchni na moście rz. Paklica - 159 m2 m) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Świerczewskiego na odcinku od wylotu ø 400 mm nr 3 (rz. Paklica) do wpustu kanalizacji deszczowej nr W-49 włącznie wraz z separatorem substancji ropopochodnych, n) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Świerczewskiego na odcinku od wylotu ø 500 mm nr 2 (rz. Paklica) do wpustu kanalizacji deszczowej nr W-66, W-67 włącznie - wraz z separatorem substancji ropopochodnych oraz osadnikiem, o) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego rozbudowywanych ulic oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego - zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu, 3.1.2. ZADANIE NIEKWALIFIKOWANE - REMONT I PRZEBUDOWA UL. WASZKIEWICZA I UL. ŚWIERCZEWSKIEGO a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przykanalikami, w ciągu ul. Świerczewskiego, na odcinku 2+051,00 do km 2+440,00, w tym: - wykonanie kolektora grawitacyjnego wraz z przykanalikami, na odcinku od studni KS55 do KS71 włącznie z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Garncarskiej (KS63), - wykonanie kolektora grawitacyjnego wraz z przykanalikiem, na odcinku od przepompowni ścieków do studni KS73.1 włącznie, - wykonanie kolektora tłocznego, na odcinku od przepompowni ścieków do studni rozprężnej KS 54 wraz z przepompownią ścieków oraz jej zasilaniem, b) Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, hydrantami w ciągu ul. Świerczewskiego na odcinku od węzła nr 48A do węzła nr 33a zlokalizowanego za restauracją Pizzeria MILENIUM wraz z wpięciem w istniejącą sieć wodociągową - w miejscach, gdzie będzie to możliwe należy zastosować hydranty nadziemne, c) Wykonanie remontu nawierzchni działki nr 290/19 poprzez wymianę nawierzchni z płyt typu jomb na nawierzchnię typu polbruk, d) Wykonanie projektu oraz oznakowania czasowej organizacji ruchu, e) Wykonawca winien wycenić dodatkowo wymianę 2 szt. opraw sodowych na oprawy LED na istniejącym słupie oświetleniowym przy skrzyżowaniu ulic Waszkiewicza, Świerczewskiego, 30 Stycznia i Młyńskiej (zastąpienie opraw ulicznych sodowych SGS 203PCP5 projektowanego oświetlenia drogowego na oprawy LED o minimalnej trwałości oprawy 100.000 godzin, o podobnym natężeniu oświetlenia spełniające wymogi PN dotyczących oświetlenia drogowego oraz spełniające warunki jakościowe oświetlenia). f) Należy skalkulować odtworzenie nawierzchni drogi w miejscu ułożenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej..
 • W ogłoszeniu powinno być: 3.1.1 ZADANIE KWALIFIKOWANE - REMONT I PRZEBUDOWA UL. WASZKIEWICZA I UL. ŚWIERCZEWSKIEGO a) Wykonanie remontu nawierzchni ul. Waszkiewicza dł. 677,8 w km 0+000,0 do km 0+677,8 polegający na: - odc. od km 0+000 do km 0+075 - frezowanie warstwy (ścieralnej o grubości 4 cm) i wykonanie nowej warstwy ścieralnej, - odc. od km 0+075 do km 0+677,8 - frezowanie warstwy (o grubości średniej 6 cm) i rozbiórka istniejącej nawierzchni obustronnie na szerokości 0,5 m oraz odtworzenie konstrukcji nawierzchni do pełnej szerokości i wykonanie nowych warstw wiążącej i ścieralnej na całej szerokości opracowania, b) Wykonanie przebudowy ścieżki rowerowej na odcinku od km od km 0+000,0 do km 0+932,0 wzdłuż ul. Waszkiewicza, c)Wykonanie remontu czterech zjazdów publicznych przy ul. Waszkiewicza w km 0+000,0 do km 0+677,8, d) Wykonanie zjazdu publicznego przy ul. Świerczewskiego w km 2+275 wg projektu JM PROJEKT Jakub Mandźij, e) Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu na odcinku od km 0+000,0 do km 0+677,8 f) Wykonanie remontu i przebudowy drogi ul. Świerczewskiego od km 2+051,0 do km 2+440,0, w tym przebudowa skrzyżowania ul. Świerczewskiego z ul. Konstytucji 3 Maja wg projektu TMG Tomasz Grześkowiak, g) Wykonanie przebudowy chodników przy ul. Świerczewskiego od km 2+051,00 do km 2+440,0, h) Wykonanie remontu skrzyżowań z drogami bocznymi w zakresie nawierzchni jezdni i chodników od km 2+051,00 do km 2+440,00, i) Wykonanie dowiązań z istniejącymi nawierzchniami w obrębie przebudowywanych skrzyżowań zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową od km 2+051,00 do km 2+440,00, j) Wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Świerczewskiego od km 2+051,00 do km 2+440,00 - zastąpienie opraw ulicznych sodowych SGS 203PCP5 projektowanego oświetlenia drogowego na oprawy LED o minimalnej trwałości oprawy 100.000 godzin, o podobnym natężeniu oświetlenia spełniające wymogi PN dotyczących oświetlenia drogowego oraz spełniające warunki jakościowe oświetlenia, k) Przestawienie latarni kolidującej z wjazdem do restauracji Pizzeria MILENIUM w km 2+450 ul. Świerczewskiego, l) Wykonanie remontu nawierzchni na moście rz. Paklica - 159 m2 m) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Świerczewskiego na odcinku od wylotu ø 400 mm nr 3 (rz. Paklica) do wpustu kanalizacji deszczowej nr W-49 włącznie wraz z separatorem substancji ropopochodnych, n) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Świerczewskiego na odcinku od wylotu ø 500 mm nr 2 (rz. Paklica) do wpustu kanalizacji deszczowej nr W-66, W-67 włącznie - wraz z separatorem substancji ropopochodnych oraz osadnikiem, o) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego rozbudowywanych ulic oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego - zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu, 3.1.2. ZADANIE NIEKWALIFIKOWANE - REMONT I PRZEBUDOWA UL. WASZKIEWICZA I UL. ŚWIERCZEWSKIEGO a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przykanalikami, w ciągu ul. Świerczewskiego, na odcinku 2+051,00 do km 2+440,00, w tym: - wykonanie kolektora grawitacyjnego wraz z przykanalikami, na odcinku od studni KS55 do KS71 włącznie z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Garncarskiej (KS63), - wykonanie kolektora grawitacyjnego wraz z przykanalikiem, na odcinku od przepompowni ścieków do studni KS73.1 włącznie, - wykonanie kolektora tłocznego, na odcinku od przepompowni ścieków do studni rozprężnej KS 54 wraz z przepompownią ścieków oraz jej zasilaniem, b) Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, hydrantami w ciągu ul. Świerczewskiego na odcinku od węzła nr 48A do węzła nr 33a zlokalizowanego za restauracją Pizzeria MILENIUM wraz z wpięciem w istniejącą sieć wodociągową - w miejscach, gdzie będzie to możliwe należy zastosować hydranty nadziemne, c) Wykonanie remontu nawierzchni działki nr 290/19 poprzez wymianę nawierzchni z płyt typu jomb na nawierzchnię typu polbruk, d) Wykonanie projektu oraz oznakowania czasowej organizacji ruchu, e) Wykonawca winien wycenić dodatkowo wymianę 2 szt. opraw sodowych na oprawy LED na istniejącym słupie oświetleniowym przy skrzyżowaniu ulic Waszkiewicza, Świerczewskiego, 30 Stycznia i Młyńskiej (zastąpienie opraw ulicznych sodowych SGS 203PCP5 projektowanego oświetlenia drogowego na oprawy LED o minimalnej trwałości oprawy 100.000 godzin, o podobnym natężeniu oświetlenia spełniające wymogi PN dotyczących oświetlenia drogowego oraz spełniające warunki jakościowe oświetlenia), f) Należy skalkulować odtworzenie nawierzchni drogi w miejscu ułożenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, g) Wykonanie przebudowy ścieżki rowerowej na odcinku od km 0-056,9 do km 0+000,0 wzdłuż ul. Waszkiewicza.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej 1) dwóch zadań polegających na budowie lub przebudowie ulicy klasy Z o nawierzchni bitumicznej o długości co najmniej 1 km każda wraz z kanalizacją deszczową o długości co najmniej 1000 m łącznie oraz; 2) jednego zadania polegającego na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o długości minimum 1000 m oraz; 3) jednego zadania polegającego na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, oświetlenia drogowego o długości minimum 800 m oraz; 4) jednego zadania polegającego na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, sieci wodociągowej o długości minimum 800 m; Powyższe roboty musza być potwierdzone dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. UWAGA: Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych elementów robót w ramach jednej inwestycji.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej 1) dwóch zadań polegających na budowie lub przebudowie ulicy klasy Z o nawierzchni bitumicznej o długości co najmniej 1 km łącznie wraz z kanalizacją deszczową o długości co najmniej 400 m łącznie oraz; 2) dwóch zadań polegających na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o długości co najmniej 500 m łącznie oraz; 3) dwóch zadań polegających na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, oświetlenia drogowego o długości co najmniej 400 m łącznie oraz; 4) dwóch zadań polegających na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, sieci wodociągowej o długości minimum 600 m łącznie. Powyższe roboty muszą być potwierdzone dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. UWAGA: Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych elementów robót w ramach jednej inwestycji.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2015 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Międzyrzecz ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego - etap IV od km 0+000 do km 0+677,8 oraz od km 2+051,00 do km 2+440,00 wraz ze ścieżką rowerową od km 0-056,90 do km 0+932 Numer ogłoszenia: 66958 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Międzyrzecz ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego - etap IV od km 0+000 do km 0+677,8 oraz od km 2+051,00 do km 2+440,00 wraz ze ścieżką rowerową od km 0-056,90 do km 0+932.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Przedmiot zamówienia. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w miejscowości Międzyrzecz ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego - etap IV od km 0+000 do km 0+677,8 oraz od km 2+051,00 do km 2+440,00 wraz ze ścieżką rowerową od km 0-056,9 do km 0+932,0 , na odcinku: Nr 1 - od skrzyżowania ulic Świerczewskiego, Waszkiewicza, Młyńskiej, 30go Stycznia do rzeki Paklica (na wysokości Restauracji Pizzeria MILENIUM) - od km 2+051,00 do km 2+440,00, Nr 2 - od skrzyżowania ulicy Waszkiewicza z ul. Rokitniańską w kierunku stacji paliw ORLEN (w kierunku wyjazdu na Gorzów Wlkp.) - od km 0+000 do km 0+677,8 wraz ze ścieżką rowerową od km 0-056,9 do km 0+932,0, Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem pełnobranżowe prowadzenie robót tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarne, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, roboty drogowe z wyjątkiem odcinka Nr 2, na którym przewidziano wyłącznie roboty branży drogowej. Przedmiotowa inwestycja została podzielona na dwa zadania: zadanie kwalifikowane i zadanie niekwalifikowane w skład których wchodzi: 3.1.1 ZADANIE KWALIFIKOWANE - REMONT I PRZEBUDOWA UL. WASZKIEWICZA I UL. ŚWIERCZEWSKIEGO a) Wykonanie remontu nawierzchni ul. Waszkiewicza dł. 677,8 w km 0+000,0 do km 0+677,8 polegający na: - odc. od km 0+000 do km 0+075 - frezowanie warstwy (ścieralnej o grubości 4 cm) i wykonanie nowej warstwy ścieralnej, - odc. od km 0+075 do km 0+677,8 - frezowanie warstwy (o grubości średniej 6 cm) i rozbiórka istniejącej nawierzchni obustronnie na szerokości 0,5 m oraz odtworzenie konstrukcji nawierzchni do pełnej szerokości i wykonanie nowych warstw wiążącej i ścieralnej na całej szerokości opracowania, b) Wykonanie przebudowy ścieżki rowerowej na odcinku od km 0-056,90 do km 0+932,0 wzdłuż ul. Waszkiewicza, c)Wykonanie remontu czterech zjazdów publicznych przy ul. Waszkiewicza w km 0+000,0 do km 0+677,8, d) Wykonanie zjazdu publicznego przy ul. Świerczewskiego w km 2+275 wg projektu JM PROJEKT Jakub Mandźij, e) Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu na odcinku od km 0+000,0 do km 0+677,8 f) Wykonanie remontu i przebudowy drogi ul. Świerczewskiego od km 2+051,0 do km 2+440,0, w tym przebudowa skrzyżowania ul. Świerczewskiego z ul. Konstytucji 3 Maja wg projektu TMG Tomasz Grześkowiak, g) Wykonanie przebudowy chodników przy ul. Świerczewskiego od km 2+051,00 do km 2+440,0, h) Wykonanie remontu skrzyżowań z drogami bocznymi w zakresie nawierzchni jezdni i chodników od km 2+051,00 do km 2+440,00, i) Wykonanie dowiązań z istniejącymi nawierzchniami w obrębie przebudowywanych skrzyżowań zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową od km 2+051,00 do km 2+440,00, j) Wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Świerczewskiego od km 2+051,00 do km 2+440,00 - zastąpienie opraw ulicznych sodowych SGS 203PCP5 projektowanego oświetlenia drogowego na oprawy LED o minimalnej trwałości oprawy 100.000 godzin, o podobnym natężeniu oświetlenia spełniające wymogi PN dotyczących oświetlenia drogowego oraz spełniające warunki jakościowe oświetlenia, k) Przestawienie latarni kolidującej z wjazdem do restauracji Pizzeria MILENIUM w km 2+450 ul. Świerczewskiego, l) Wykonanie remontu nawierzchni na moście rz. Paklica - 159 m2 m) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Świerczewskiego na odcinku od wylotu ø 400 mm nr 3 (rz. Paklica) do wpustu kanalizacji deszczowej nr W-49 włącznie wraz z separatorem substancji ropopochodnych, n) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Świerczewskiego na odcinku od wylotu ø 500 mm nr 2 (rz. Paklica) do wpustu kanalizacji deszczowej nr W-66, W-67 włącznie - wraz z separatorem substancji ropopochodnych oraz osadnikiem, o) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego rozbudowywanych ulic oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego - zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu, 3.1.2. ZADANIE NIEKWALIFIKOWANE - REMONT I PRZEBUDOWA UL. WASZKIEWICZA I UL. ŚWIERCZEWSKIEGO a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przykanalikami, w ciągu ul. Świerczewskiego, na odcinku 2+051,00 do km 2+440,00, w tym: - wykonanie kolektora grawitacyjnego wraz z przykanalikami, na odcinku od studni KS55 do KS71 włącznie z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Garncarskiej (KS63), - wykonanie kolektora grawitacyjnego wraz z przykanalikiem, na odcinku od przepompowni ścieków do studni KS73.1 włącznie, - wykonanie kolektora tłocznego, na odcinku od przepompowni ścieków do studni rozprężnej KS 54 wraz z przepompownią ścieków oraz jej zasilaniem, b) Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, hydrantami w ciągu ul. Świerczewskiego na odcinku od węzła nr 48A do węzła nr 33a zlokalizowanego za restauracją Pizzeria MILENIUM wraz z wpięciem w istniejącą sieć wodociągową - w miejscach, gdzie będzie to możliwe należy zastosować hydranty nadziemne, c) Wykonanie remontu nawierzchni działki nr 290/19 poprzez wymianę nawierzchni z płyt typu jomb na nawierzchnię typu polbruk, d) Wykonanie projektu oraz oznakowania czasowej organizacji ruchu, e) Wykonawca winien wycenić dodatkowo wymianę 2 szt. opraw sodowych na oprawy LED na istniejącym słupie oświetleniowym przy skrzyżowaniu ulic Waszkiewicza, Świerczewskiego, 30 Stycznia i Młyńskiej (zastąpienie opraw ulicznych sodowych SGS 203PCP5 projektowanego oświetlenia drogowego na oprawy LED o minimalnej trwałości oprawy 100.000 godzin, o podobnym natężeniu oświetlenia spełniające wymogi PN dotyczących oświetlenia drogowego oraz spełniające warunki jakościowe oświetlenia). f) Należy skalkulować odtworzenie nawierzchni drogi w miejscu ułożenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. UWAGA !!! Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie aby w miarę możliwości udostępnić mieszkańcom dojazdy do zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej ulicy zakładom oraz budynkom mieszkalnym. 3.2 Odcinek od km 2+051,0 do km 2+440,0 określony został w projekcie branży drogowej jako etap III b. 3.3 W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia min. koszty transportu materiałów i urobku, koszty pompowania wody z wykopów, geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót, wykonania i montażu TABLICY REKLAMOWEJ zgodnie z wymogami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. Mapy powykonawcze należy popracować również w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików DXF. W cenie ofertowej należy również przewidzieć kamerowanie wykonanych sieci sanitarnych oraz deszczowych. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie do 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy - protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi do 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku nie rozpoczęcia realizacji robót w wyżej wskazanym terminie wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 2.000 zł brutto za każdy dodatkowy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji robót. 3.5 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny ofertowej. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom MPWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Świętym Wojciechu m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych urządzeń wod-kan.Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego a także pokryje koszty napraw. 3.6 Z uwagi na fakt, iż teren budowy przylega bezpośrednio do zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowo-usługowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz po ich wykonaniu sporządzi inwentaryzację oraz ocenę stanu technicznego istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego jak również studni i dróg dojazdowych leżących w strefie wpływu drgań oraz innych skutków prowadzenia robót, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują. Jeden egzemplarz dokumentacji inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejącej zabudowy zlokalizowanej w sąsiedztwie pasa drogowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót Wykonawca winien prowadzić roboty tak aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z terenem budowy. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest objąć monitoringiem wibracji budynki znajdujące się w odległości do 30 m od linii rozgraniczającej inwestycji w celu określenia wpływu budowy na budynki. Uszkodzenie budynków zlokalizowanych w odległości do 30 m od linii rozgraniczających w wyniku prowadzenia robót budowlanych stanowi ryzyko Wykonawcy. W związku z tym zakres monitoringu i sposób jego przeprowadzenia leżą po stronie Wykonawcy. Projekt monitoringu oddziaływania wibracji na budynki Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji. 3.7 Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności dróg wewnętrznych. Jednakże ani inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w kontrakcie. 3.8 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z roszczeniami odszkodowawczymi właścicieli istniejących nieruchomości w sąsiedztwie budowy, spowodowanymi jego działalnością, związaną z prowadzeniem robót budowlanych. W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na koszt własny. 3.9 Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg lokalnych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują. Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z zarządcami tych dróg. Jeden egzemplarz dokumentacji inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 3.10 Po zakończeniu budowy Wykonawca ponownie sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną i fotograficzną istniejących dróg według zasad opisanych powyżej i przekaże ją Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru podpisanymi przez zarządcę drogi. 3.11 Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. 3.12 W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 3.13 Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania na plac magazynowy spółek gminnych takich jak PUBR Międzyrzecz ul. Reymonta oraz MTBS Międzyrzecz ul. Krótka. Zamawiający wskaże dokładne miejsce składowania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania takich jak m.in. kostka betonowa typu POLBRUK, kostka kamienna znajdująca się pod masą asfaltową obecnej jezdni i inne oraz urządzeń. Transport materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania odbywać się powinien w takich warunkach aby transportowany materiał nie uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu. W cenie ofertowej należy przewidzieć paletowanie oraz ofoliowanie przewożonych materiałów nadających się do ponownego wbudowania. Przewożony materiał w miejsce wskazane przez Zamawiającego należy zdać za pokwitowaniem w celu ilościowego rozliczenia Wykonawcy z materiałów rozbiórkowych nadających się do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu materiału rozbiórkowego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń w postaci np. ziemi, gruzu czy innych elementów pochodzących z rozbiórki. W tym celu materiał pochodzący z rozbiórki (przeznaczony do zwiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego), Wykonawca winien jest przebrać na placu budowy w celu jego oczyszczenia. 3.14 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania frezowania istniejącej nawierzchni drogi bitumicznej na przedmiotowym zadaniu. Frezowinę Inwestor zagospodaruje we własnym zakresie. Wykonawca winien skalkulować jej przewiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora, na odległość do 15 km. 3.15 Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. 3.16 Z uwagi na realizację przedmiotowej inwestycji w obrębie terenów podlegających ochronie konserwatorskiej, Zamawiający powoła nadzór archeologiczny. 3.17 Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez Gorzowską Inżynierską Firmę Konsultingową InterPROJEKT, TMG Tomasz Grześkowiak, JM PROJEKT Jakub Mandźij. 3.18 Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych dla określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. 3.19 Biorąc pod uwagę głębokość prowadzonych wykopów należy liczyć się z występowaniem wody gruntowej. W związku z powyższym może zachodzić konieczność wykonania odwodnienia wykopów na całej ich długości. Fakt ten Wykonawca ma obowiązek przewidzieć w swojej ofercie cenowej. W celu właściwego rozeznania panujących warunków gruntowo-wodnych w załączeniu przedkładam badania geologiczne. 3.20 Z uwagi na termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz stopnia jego skomplikowania roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca zobligowany jest prowadzić dwuzmianowo. Prowadzenie robót w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach od 6:00 do 20:00 a w razie potrzeb technologicznych organizacyjnych i w razie zagrożenia niedotrzymania terminów określonych w umowie i harmonogramie w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od pracy informując Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o tym wydłużonym czasie pracy z wyprzedzeniem. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w związku z czym terminowość przedmiotowej inwestycji jest sprawą nadrzędną. W przypadku utraty dofinansowania z powodu nieterminowego zakończenia przedmiotu zamówienia Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą utraconego dofinansowania. 3.21 Wykonawca w swojej ofercie, winien uwzględnić przy budowie nowej kanalizacji deszczowej, podłączenie budynków przyległych do przebudowywanej drogi. W miejscach gdzie nie będzie to możliwe, należy wykonać powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej z budynków przyległych do drogi przez chodnik na drogę (poprzez budowę koryta, aco). UWAGA !!! Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający do niniejszej specyfikacji załączył przedmiar robót, który stanowi jedynie pomoc dla potencjalnych Wykonawców przy sporządzeniu oferty cenowej. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty cenowej na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz siwz. 3.22 Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł. 3.23 Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 3.23 Do odbioru robót Wykonawca dołączy oświadczenie, w którym zobowiązuje się do udzielenia min. 3-letniej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.31.61.10-9, 45.23.13.00-8, 45.23.21.30-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00 100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 - tekst jednolity z późn. zm.); 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 9 kwietnia 2015 r., do godz. 09:00 Uwaga: 3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c) kwotę gwarancji lub poręczenia; d) termin ważności gwarancji lub poręczenia; e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w osobnej koszulce - nie bindować i nie zszywać z ofertą, kserokopię zaś poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty w sposób trwały (zszyta bindowana itp.). 5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 z dopiskiem Wadium - Remont i przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - etap IV. 7)wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8)Zamawiający zwraca wadium: a)wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11; b)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c)niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9)Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 10)w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą; Uwaga: 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, albo b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej 1) dwóch zadań polegających na budowie lub przebudowie ulicy klasy Z o nawierzchni bitumicznej o długości co najmniej 1 km każda wraz z kanalizacją deszczową o długości co najmniej 1000 m łącznie oraz; 2) jednego zadania polegającego na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o długości minimum 1000 m oraz; 3) jednego zadania polegającego na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, oświetlenia drogowego o długości minimum 800 m oraz; 4) jednego zadania polegającego na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, sieci wodociągowej o długości minimum 800 m; Powyższe roboty musza być potwierdzone dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. UWAGA: Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych elementów robót w ramach jednej inwestycji.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, posiadającą zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) tj.: - Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane branży sanitarnej bez ograniczeń oraz minimum trzy letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, - Kierownicy robót branży drogowej i elektrycznej posiadających stosowne uprawnienia. Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2)wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg załącznika Nr 2 do SIWZ, 9) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego, 10) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Gwarancja - 2
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz,pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność Rozwój.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Szadkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-25 14:35:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-25 14:47:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-16 10:05:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony