ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.2.2015 - Usługa konserwacji urządzeń technicznych, służących oświetleniu miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Międzyrzecz w 2015 rokuDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.2.2015 - Usługa konserwacji urządzeń technicznych, służących oświetleniu miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Międzyrzecz w 2015 roku

Szczegóły informacji

WRPG.271.2.2015 - Usługa konserwacji urządzeń technicznych, służących oświetleniu miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Międzyrzecz w 2015 roku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Nr UZP: 70978 - 2015

Ogłoszono dnia: 2015-03-31 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Usługa konserwacji urządzeń technicznych, służących oświetleniu miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Międzyrzecz w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 70978 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa konserwacji urządzeń technicznych, służących oświetleniu miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Międzyrzecz w 2015 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa konserwacji urządzeń technicznych, służących oświetleniu miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Międzyrzecz w 2015 roku - eksploatacja instalacji oświetlenia dróg wraz z konserwacją oraz wymianą źródeł światła.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Enea Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177039,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 268189,20
  • Oferta z najniższą ceną: 268189,20 / Oferta z najwyższą ceną: 268189,20
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Gmina Międzyrzecz jest zobowiązana do oświetlenia dróg na swoim terenie. Zgodnie, bowiem z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) do zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe należy między innymi finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na jej terenie. Zadanie to realizowane jest poprzez finansowanie kosztów: zużycia energii elektrycznej, dystrybucji energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych i konserwacji urządzeń oświetleniowych. Koszty zużycia energii elektrycznej Gmina pokrywa na podstawie umowy zawartej z podmiotem, wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Koszty dystrybucji energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych Gmina pokrywa na podstawie umowy zawartej z właścicielem sieci (tj. linii napowietrznych i linii kablowych) - Enea Operator Sp. z o.o. Art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne jest rozwinięciem ogólnego przepisu - art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.). Ta sytuacja prawna zobowiązuje Gminę do finansowania oświetlenia również dróg publicznych niebędących w jej zarządzie. Tak więc usługa ta polega na oświetleniu wszystkich ulic, placów, dróg itp. na terenie Gminy Międzyrzecz oraz dróg publicznych z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych. Przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki wynikają z treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), ponieważ Gmina Międzyrzecz jest właścicielem około 27% opraw oświetleniowych na jej terenie. W związku z tym należy stwierdzić, że jedynym wykonawcą przedmiotowej usługi może być Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-31 08:14:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-31 08:16:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-03 11:27:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony