ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.6.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniemDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.6.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Szczegóły informacji

WRPG.271.6.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 140242 - 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-06-19 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-06-19 14:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 sekretariat

Ogłoszono dnia: 2015-06-11 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem
Numer ogłoszenia: 185180 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140242 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 zadań inwestycyjnych . 2. Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na dwie części: 1) CZĘŚĆ I: Przebudowa drogi, wykonanie oświetlenia i odwodnienia w miejscowości Bukowiec gmina Międzyrzecz, Przebudowa drogi, wykonanie oświetlenia i odwodnienia w miejscowości Gorzyca gmina Międzyrzecz. 2) CZĘŚĆ II: Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Święty Wojciech gmina Międzyrzecz, Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Żółwin gmina Międzyrzecz, Budowa dwóch odcinków drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kalsko gmina Międzyrzecz.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   
Nazwa: Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Święty Wojciech gmina Międzyrzecz, Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Żółwin gmina Międzyrzecz, Budowa dwóch odcinków drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kalsko gmina Międzyrzecz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • MS Biuro Projektowe Michał Sroka, ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 56352,45
 • Oferta z najniższą ceną: 56352,45 / Oferta z najwyższą ceną: 149445,00
 • Waluta: PLN.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 29.06.2015 r.
WRPG.271.6.2015                                                                                                                    
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy dróg wraz
z odwodnieniem i oświetleniem”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
CZĘŚĆ I:
 • Przebudowa drogi, wykonanie oświetlenia i odwodnienia w miejscowości Bukowiec gmina Międzyrzecz,
 • Przebudowa drogi, wykonanie oświetlenia i odwodnienia w miejscowości Gorzyca gmina Międzyrzecz.
 
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy GIFK InterPROJEKT sp. z o.o., ul. Podmiejska 21A,
66-400 Gorzów Wlkp.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający informuje, że oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jej treść nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uzasadnienie:
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Termin wykonania
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium termin
Łączna punktacja
1
GIFK InterPROJEKT
sp. z o.o.,
ul. Podmiejska 21A, 66-400 Gorzów Wlkp.
54 120,00 zł
10.12.2015 r.
-
-
-
 
 
Oferent złożył jednocześnie ofertę na drugą część postępowania, mimo, że Zamawiający w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zawarł zastrzeżenie, iż Wykonawcy będą mieli możliwość złożenia oferty tylko na jedną dowolnie wybraną przez siebie część zamówienia. Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jej treść nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Informacja o unieważnieniu postępowania
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego dla części 1 ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
CZĘŚĆ II:
 • Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Święty Wojciech gmina Międzyrzecz,
 • Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Żółwin gmina Międzyrzecz,
 • Budowa dwóch odcinków drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kalsko gmina Międzyrzecz.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
MS Biuro Projektowe Michał Sroka, ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno.
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie:
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 2 wykonawców.
Ocenie podlegały 2 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Termin wykonania
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium termin
Łączna punktacja
1
GIFK InterPROJEKT sp. z o.o.,
ul. Podmiejska 21A, 66-400 Gorzów Wlkp.
77 490,00 zł
10.12.2015 r.
-
-
-
2
MS Biuro Projektowe Michał Sroka , ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno
56 352,45 zł
20.12.2015 r.
90
9,67
99,67
3
TMG Tomasz Grześkowiak,
ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra
149 445,00 zł
14.12.2015 r.
33,94
10
43,94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem
Numer ogłoszenia: 140242 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 zadań inwestycyjnych . 2. Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na dwie części: 1) CZĘŚĆ I: Przebudowa drogi, wykonanie oświetlenia i odwodnienia w miejscowości Bukowiec gmina Międzyrzecz, Przebudowa drogi, wykonanie oświetlenia i odwodnienia w miejscowości Gorzyca gmina Międzyrzecz. 2) CZĘŚĆ II: Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Święty Wojciech gmina Międzyrzecz, Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Żółwin gmina Międzyrzecz, Budowa dwóch odcinków drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kalsko gmina Międzyrzecz. 3. Zamawiający informuje, że zamówienie będzie udzielane w częściach. Wykonawcy będą mieli możliwość złożenia oferty tylko na jedną dowolnie wybraną przez siebie część zamówienia. 4. W ramach prac projektowych należy ująć m.in.: 1) Przygotowanie wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (bądź decyzji Z.R.I.D.) wraz z niezbędnymi załącznikami, 2) Wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej trasy projektowanych dróg wraz z urządzeniami towarzyszącymi (oświetlenie i odwodnienie), opracowanie map do celów projektowych oraz badań geologicznych, 3) Wykonanie niezbędnych uzgodnień z właścicielami działek w tym uzgodnień branżowych na trasie projektowanych dróg wraz z urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym rozwiązań projektowych. Oświetlenie projektowanych dróg należy wykonać w technologii LED, 5) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, 6) Opracowanie kompletu dokumentacji projektowej w formie elektronicznej (np. PDF oraz wersji edytowalnej np. DWG). 5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla każdego zadania odrębnie powinna składać się z: 1) Projektu budowlanego - 1 egz., 2) Projektu wykonawczego - 3 egz., 3) Projektu stałej organizacji ruchu - 3 egz., 4) Przedmiaru robót - 2 egz., 5) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 1 egz., 6) Kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. UWAGA ! Ilość egzemplarzy wyszczególnionych powyżej jest ilością które Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu i nie obejmuje egzemplarzy niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień i pozwolenia na budowę (decyzji Z.R.I.D.). Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych. Prace projektowe muszą zostać poprzedzone wizją w terenie. 6. Zakres prac projektowo - kosztorysowych objętych niniejszym zamówieniem musi być zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa właściwymi ze względu na przedmiot dokumentacji projektowej jak również zgodny z adekwatnymi Polskimi Normami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej. 7. Na podstawie dokumentacji projektowych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy robót w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, w związku z powyższym: 1) Wybrany wykonawca prac projektowych będzie odpowiadał za opis przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o dyscyplinie finansów publicznych, 2) Zastosowane w dokumentacji rozwiązania tj. np. parametry techniczne, ekologiczne muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. W celu właściwego opisu zastosowanych w dokumentacji projektowej produktów, materiałów i urządzeń projektowanych rozwiązań Wykonawca wskaże cechy charakterystyczne, funkcjonalne, żywotność produktu i inne ważne dla funkcjonowania projektowanych obiektów. Niedopuszczalne jest posługiwanie się znakiem towarowym, typem, marką, patentem pochodzenia, nazwą producenta itp., 3) Dokumentacja projektowa każdego zadania musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu niewłaściwego sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Dochodzenie roszczeń wynikających z błędów projektowych a powodujących koszty dodatkowe na etapie realizacji inwestycji nastąpi w drodze odszkodowań z projektantem. 9. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od daty otrzymania do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowej. 10. Wykonawca dołączy do opracowanej dokumentacji projektowej pisemne oświadczenie, że dokumentacja została opracowana zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 11. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 - tekst jednolity z późn. zm.); 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 19.06.2015 r., do godz. 14:00 Uwaga: 3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c) kwotę gwarancji lub poręczenia; d) termin ważności gwarancji lub poręczenia; e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w osobnej koszulce - nie bindować i nie zszywać z ofertą, kserokopię zaś poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty w sposób trwały (zszyta bindowana itp.). 5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 z dopiskiem Wadium - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8) Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą; Uwaga: 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, albo b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej 2 prac projektowych obejmujących swym zakresem budowę, przebudowę drogi o długości co najmniej 300 mb każda wraz z odwodnieniem oraz wykazać co najmniej jedną pracę projektową z zakresu oświetlenia drogowego o długości co najmniej 200 mb linii oświetleniowej potwierdzonych dowodami, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi stosowne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1049) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w następujących specjalnościach: 1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń z minimum 4-letnim doświadczeniem w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, 2) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń z minimum 4-letnim doświadczeniem w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, 3) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń z minimum 4-letnim doświadczeniem w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania. Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy ująć jedynie usługi, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2)wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg załącznika Nr 2 do SIWZ, 3) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego, 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin realizacji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2015 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-11 11:06:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-11 11:24:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-22 10:19:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony