ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.7.2015 - Zmiany organizacji ruchu i przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja w MiędzyrzeczuDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.7.2015 - Zmiany organizacji ruchu i przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRPG.271.7.2015 - Zmiany organizacji ruchu i przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 165670 - 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-07-20 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-07-20 14:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2015-07-03 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Zmiany organizacji ruchu i przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu
Numer ogłoszenia: 203074 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165670 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiany organizacji ruchu i przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Zmiany organizacji ruchu i przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu w ramach zadania: Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - IV etap. 1. W ramach przedmiotowego zadania, należy wykonać prace, opisane w dokumentacji techniczno - wykonawczej, załączonych rysunkach i zestawieniach tabelarycznych, ze szczegółami opisanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej, będącej integralną częścią dokumentacji wykonawczej tego zadania. 2. Kierując się treścią dokumentacji technicznej i SST w ramach tego zadania należy wykonać następujące prace: 1) Wykonanie oznakowania pionowego w zakresie objętym zmianą stałej organizacji ruchu, oznakowanie poziome wykonane zostanie w ramach innego zadania. 2) Wykonanie kanalizacji kablowej z wymianą kanałów i studni kablowych. 3) Wymiana okablowania sterującego i sygnałowego. 4) Demontaż istniejących masztów sygnalizacyjnych oraz bramowej i wysięgnikowej /SL1/ konstrukcji wsporczej i postawienie nowych konstrukcji SL1 i 2 oraz masztów M1 do 4. 5) Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji wsporczych SL3, 4 i 5 z korektą kąta ustawienia ich ramion. 6) Przewiezienie z placu magazynowego spółki gminnej PUBR Międzyrzecz konstrukcji wsporczej SL5 wraz z jej montażem oraz wykonaniem stopy fundamentowej w ul. Świerczewskiego przy przejściu dla pieszych na wysokości ul. Garncarskiej /konstrukcja została zdemontowana na czas prac związanych z remontem i przebudową ul. Świerczewskiego/. 7) Demontaż istniejących i montaż nowych sygnalizatorów z przysłonami kontrastującymi. 8) Montaż systemu detekcji w nawierzchni jezdni w postaci pętli magnetycznych zatopionych w warstwie profilującej na wlotach ulicy Świerczewskiego i w warstwie ścieralnej na wlocie ul. Konstytucji 3 Maja. 9) Montaż systemu detekcji wideo na wysięgnikowych konstrukcjach wsporczych /detektory Vd1 do 5/. 10) Montaż systemu detekcji dla ruchu pieszego. 11) Wymiany kabla koordynacyjnego łączącego projektowany sterownik z poprzednim skrzyżowaniem. 12) Demontaż starego i montaż nowego sterownika ruchu wyposażonego i oprogramowanego według szczegółowego opisu zawartego w dokumentacji i SST. 13) Wygenerowanie oprogramowania systemu monitorowania parametrów pracy i pomiarów ruchu na wskazanym przez Inwestora komputerze. System ten musi umożliwić również transmisję On Line obrazów z kamer detekcji wideo. Wykonawca wykupuje dla Inwestora licencję na system monitorowania obejmujący minimum 5 obiektów. Umowa z dostawcą usług telekomunikacji bezprzewodowej podpisana będzie przez Inwestora. 14) Prezentacja na dedykowanym komputerze Inwestora pełnego zakresu monitorowania parametrów pracy sterownika, pomiarów ruchu i transmisji obrazów wideo. 15) Przekazanie Inwestorowi kompletu dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej i pomiarów elektrycznych z zakresu ochrony przeciwporażeniowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.62.10-0, 45.31.62.13-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Firma Elster Jerzy Jabłoński, ul. Śląska 96, 66-405 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 234119,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 250744,06
 • Oferta z najniższą ceną: 250744,06 / Oferta z najwyższą ceną: 281325,85
 • Waluta: PLN.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 24.07.2015 r.
WRPG.271.7.2015                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zmiany organizacji ruchu i przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Firma Elster Jerzy Jabłoński, ul. Śląska 96, 66-405 Gorzów Wlkp.
Oferta nr 2 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, gdyż zamawiający dokonał zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 3 wykonawców.
Ocenie podlegały 3 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
(w zł)
Okres gwarancji (miesiące)
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium okres gwarancji
Łączna punktacja
1
DUCTUS sp. z o.o.,
ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wlkp.
261084,23
60
94,12
2
96,12
2
Firma Elster Jerzy Jabłoński, ul. Śląska 96, 66-405 Gorzów Wlkp.
250744,06
60
98
2
100
3
Imtech Traffic & Infra
sp. z o.o., ul. Ekranowa 6, 32-085 Modlniczka
281325,85
36
87,35
1,2
88,55
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Zmiany organizacji ruchu i przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu
Numer ogłoszenia: 165670 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
 
zawarcia umowy ramowej
 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiany organizacji ruchu i przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Zmiany organizacji ruchu i przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu w ramach zadania: Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - IV etap. 1. W ramach przedmiotowego zadania, należy wykonać prace, opisane w dokumentacji techniczno - wykonawczej, załączonych rysunkach i zestawieniach tabelarycznych, ze szczegółami opisanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej, będącej integralną częścią dokumentacji wykonawczej tego zadania. 2. Kierując się treścią dokumentacji technicznej i SST w ramach tego zadania należy wykonać następujące prace: 1) Wykonanie oznakowania pionowego w zakresie objętym zmianą stałej organizacji ruchu, oznakowanie poziome wykonane zostanie w ramach innego zadania. 2) Wykonanie kanalizacji kablowej z wymianą kanałów i studni kablowych. 3) Wymiana okablowania sterującego i sygnałowego. 4) Demontaż istniejących masztów sygnalizacyjnych oraz bramowej i wysięgnikowej /SL1/ konstrukcji wsporczej i postawienie nowych konstrukcji SL1 i 2 oraz masztów M1 do 4. 5) Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji wsporczych SL3, 4 i 5 z korektą kąta ustawienia ich ramion. 6) Przewiezienie z placu magazynowego spółki gminnej PUBR Międzyrzecz konstrukcji wsporczej SL5 wraz z jej montażem oraz wykonaniem stopy fundamentowej w ul. Świerczewskiego przy przejściu dla pieszych na wysokości ul. Garncarskiej /konstrukcja została zdemontowana na czas prac związanych z remontem i przebudową ul. Świerczewskiego/. 7) Demontaż istniejących i montaż nowych sygnalizatorów z przysłonami kontrastującymi. 8) Montaż systemu detekcji w nawierzchni jezdni w postaci pętli magnetycznych zatopionych w warstwie profilującej na wlotach ulicy Świerczewskiego i w warstwie ścieralnej na wlocie ul. Konstytucji 3 Maja. 9) Montaż systemu detekcji wideo na wysięgnikowych konstrukcjach wsporczych /detektory Vd1 do 5/. 10) Montaż systemu detekcji dla ruchu pieszego. 11) Wymiany kabla koordynacyjnego łączącego projektowany sterownik z poprzednim skrzyżowaniem. 12) Demontaż starego i montaż nowego sterownika ruchu wyposażonego i oprogramowanego według szczegółowego opisu zawartego w dokumentacji i SST. 13) Wygenerowanie oprogramowania systemu monitorowania parametrów pracy i pomiarów ruchu na wskazanym przez Inwestora komputerze. System ten musi umożliwić również transmisję On Line obrazów z kamer detekcji wideo. Wykonawca wykupuje dla Inwestora licencję na system monitorowania obejmujący minimum 5 obiektów. Umowa z dostawcą usług telekomunikacji bezprzewodowej podpisana będzie przez Inwestora. 14) Prezentacja na dedykowanym komputerze Inwestora pełnego zakresu monitorowania parametrów pracy sterownika, pomiarów ruchu i transmisji obrazów wideo. 15) Przekazanie Inwestorowi kompletu dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej i pomiarów elektrycznych z zakresu ochrony przeciw porażeniowej. 3. Szczegółowe postanowienie: 1) Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z miejscem prowadzenia robót, 2) Wywóz ziemi i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do dalszego wykorzystania wraz z ich utylizacją w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustawą o odpadach, 3) Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy przewieźć na plac magazynowy wskazany przez Zamawiającego, na odległość do 2 km, w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu. Przewożony materiał należy zdać za pokwitowaniem w celu ilościowego rozliczenia Wykonawcy z tych materiałów, 4) W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym również koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, właściwego zagospodarowania materiałów rozbiórkowych zgodnie z ustawą o odpadach, koszty niezbędnych badań i sprawdzeń, uporządkowania terenu po zakończeniu robót, opracowania mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oraz innych kosztów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Mapy powykonawcze należy opracować również w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików DXF. 5) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie ustalonym z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą robót na realizowanym zadaniu pn. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - IV etap. Wykonawca winien dostosować swój harmonogram robót do harmonogramu prac Generalnego Wykonawcy. 6) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny ofertowej. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego a także pokryje koszty napraw. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. 8) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 9) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. 10) Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez firmę FAST Sp. J. Groblewski, Przybylski, Stanisławski. 11) Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych dla określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. 12) Kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym za świadczeniem przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa. 13) Wykonawca winien skalkulować odtworzenie nawierzchni w miejscu ułożenia kanalizacji kablowej. UWAGA !!! Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby w miarę możliwości udostępnić mieszkańcom dojazdy do zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej ulicy zakładom oraz budynkom mieszkalnym. 4. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający do niniejszej specyfikacji załączył przedmiar robót, który stanowi jedynie pomoc dla potencjalnych Wykonawców przy sporządzeniu oferty cenowej. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty cenowej na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.
II.1.5)
 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.62.10-0, 45.31.62.13-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 - tekst jednolity z późn. zm.); 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20.07.2015 r., do godz. 14:00 Uwaga: 3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c) kwotę gwarancji lub poręczenia; d) termin ważności gwarancji lub poręczenia; e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w osobnej koszulce - nie bindować i nie zszywać z ofertą, kserokopię zaś poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty w sposób trwały (zszyta bindowana itp.). 5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 z dopiskiem Wadium - Zmiany organizacji ruchu i przebudowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Świerczewskiego i Konstytucji 3 Maja w Międzyrzeczu. 7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8) Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą; Uwaga: 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, albo b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji a) co najmniej dwóch zadań polegających na montażu systemu detekcji w nawierzchni jezdni w postaci pętli magnetycznych oraz b) co najmniej dwóch zadań polegających na montażu sytemu detekcji video. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie wymienionego zakresu dot. systemu detekcji w nawierzchni jezdni w postaci pętli magnetycznych i sytemu detekcji video w jednym zamówieniu lub oddzielnie w ramach odrębnych zamówień. Powyższe roboty musza być potwierdzone dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1049) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  w wykazie należy ująć jedynie roboty budowlane, o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2)wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg załącznika Nr 2 do SIWZ, 3) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego, 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Gwarancja - 2
IV.2.2)
 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony przewidują warunki zmiany przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia: 1) termin i przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, 2) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, jak również w przypadku rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy - podstawę obliczenia wartości robót stanowić będzie kosztorys ofertowy, 4) z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach, 5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2015 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-03 14:37:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-03 14:47:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-10 08:44:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony