ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 30 000 euro pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z nadzorem inwestycyjnym nad realizacją zadania pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gorzyca”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 30 000 euro pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z nadzorem inwestycyjnym nad realizacją zadania pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gorzyca”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 30 000 euro pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z nadzorem inwestycyjnym nad realizacją zadania pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gorzyca”

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Termin składania ofert / wniosków: 2016-08-11 23:59:00

Treść:

Międzyrzecz, dnia 06-09-2016r.
 
WRI.7013.9.5.2016.DT
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę o wartości poniżej 30 000 euro pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z nadzorem inwestycyjnym nad realizacją zadania pn.  „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gorzyca”.
 
Nazwa Zamawiającego:                Gmina Międzyrzecz
                                               ul. Rynek 1
                                               66-300 Międzyrzecz
 
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930 FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp.
Oferta nr 4 spełniała wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 ofert.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 3 wykonawców.
Ocenie podlegały 3 oferty, które otrzymały następującą ocenę.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Punktacja kryterium cena
Łączna punktacja
1
Lider: Komplet Inwest Sp. z o.o. sp.k. Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.
Partner: Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.
34 194,00
58,27
58,27
2
Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29a,60-432 Poznań
57 810,00
34,47
34,47
3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp.
23 370,00
-------------
-----------
4
Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp.
19 926,00
100
100
 
Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak
ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp. została odrzucona, ponieważ nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Dnia 29-08-2016r. pismem znak WRI.7013.9.5.2016.DT z dnia 29-08-2016r. wezwano w/w firmę do złożenia wyjaśnień i przesłanie dokumentów w terminie do 01 września 2016r.
Na powyższe wezwanie nie otrzymano wyjaśnień więc Zamawiający uznał, że oferta nie spełnia warunku określonego w zapytaniu ofertowym.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę o wartości poniżej 30 000 euro
 
pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z nadzorem inwestycyjnym nad realizacją zadania pn. 
„Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gorzyca”
 
Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem pełnobranżowe prowadzenie robót tj. oświetlenie, kanalizacja deszczowa, roboty drogowe.
 
 
Dokumenty określające zakres inwestycji dostępne są pod adresem strony internetowej:
 
CPV: 71247000-1 – Usługi nadzoru inwestorskiego
 
Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego
 
Zamawiający: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
woj. lubuskie tel./fax. (95) 742 69 30; (95) 742 69 60.
Godziny urzędowania: poniedziałek od 9:00 do 17:00 od wtorku do piątku godz. 7:00 – 15:00.
Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.miedzyrzecz.pl.
 
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 ust. 8 nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 2015r.
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z nadzorem inwestycyjnym nad realizacją zadania inwestycyjnego wykonywanego w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gorzyca, gmina Międzyrzecz.
 
 1. Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:
 
 1. nadzór nad pracami projektowymi i weryfikacja dokumentacji projektowej
 2. pełny nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi, elektrycznymi i drogowymi, prowadzony przez inspektorów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez ustawę Prawo budowlane;
 3. reprezentowanie Inwestora na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z zawartą umową pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Wykonawcą robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 4. sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 5. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
 6. sprawowanie nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego;
 7. wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu, wprowadzanie zmian nie powodujących zwiększenia kosztu r.b.m. – nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu,
 8. weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramu robót opracowanego przez Wykonawcę;
 9. nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru jednak nie rzadziej niż min. 3 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być udokumentowany wpisem w karcie pełnienie nadzoru inwestorskiego potwierdzonym przez   Zamawiającego,
 10. organizowanie roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego i wszystkich niezbędnych stron oraz sporządzanie protokołów z narad;
 11. rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie i akceptowanie faktur, kalkulacji szczegółowych, kosztorysów częściowych do faktur;
 12. opiniowanie wniosków na roboty dodatkowe i zamienne wraz ze sprawdzaniem stosownych kosztorysów;
 13. opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów,  urządzeń,  i technologii;
 14. w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika usterek w okresie gwarancyjnym, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzór nad prawidłowością usunięcia usterek;
 15. przekazanie Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji;
 16. w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego;
 17. prowadzenie i kontrola rozliczeń budowy;
 18. pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej wraz ze sprawdzeniem jej kompletności;
 19. wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji   drukowanej oraz elektronicznej.
 
Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 
 1. Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu usług.
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie nadzorował
- minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (np. kostka polbruk, kostka granitowa itp.) o długości minimum 300 metrów każda branży drogowej oraz
- minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o długości minimum 250 metrów każda oraz
- minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej o długości minimum 250 metrów każda.
Potwierdzone dowodami, że usługi zostały wykonane należycie.
 
 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób.
Wykonawca musi przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenie niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi dysponować następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie, posiadającymi zgodnie z ustawą a dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane stosowne uprawnienia budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej – w specjalności drogowej bez ograniczeń
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej – w specjalności instalacyjnej w zakresie 
   sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej – w specjalności instalacyjnej
    w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 
Rozdział V. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu:
 
 1. Wykaz zawierający co najmniej dwie usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane, lub są wykonane należycie. Wykaz należy wykonać w oparciu o załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację
  o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykaz wykonać w oparciu o wzór - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek opisanych w rozdziale VIII niniejszego zapytania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 
Rozdział VI. Kryteria oceny ofert:
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
 1. cena – 100 %,
 
Rozdział VII. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
 
Kryterium – CENA – „C”
W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać 100 pkt.
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskują odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt ).
Ocena punktowa kryterium ceny (C) dokonana zostanie zgodnie z formułą:
 
                                                           Cena oferty z najniższą ceną (zł)
Ilość punktów oferty badanej = ----------------------------------------------------   x 100pkt
                                                                Cena oferty badanej (zł)
 
 
Rozdział VIII. Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu
 
 
Z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego wykluczeni zostaną:
 1. Podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności:
 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.
 
 
Rozdział IX. Odrzucenie ofert
 
Odrzuceniu podlegają oferty:
 1. Których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego
 2. Złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
 
Rozdział X. Termin wykonania zamówienia
 
Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do zakończenia robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 29-09-2017 r.
 
Rozdział XI. Informacja o dopuszczalności zmiany treści Zapytania
 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zapytania Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie oraz upubliczni informację na stronie internetowej Zamawiającego.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Zapytanie, oraz na stronie internetowej, na której dostępne jest Zapytanie.
 
 
Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania oferty
 
1.      Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
2.      Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej. Wzór oferty określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3.      Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
4.      Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 
 
 
Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania ofert
 
Oferty należy przesłać na wypełnionym druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego na adres email dtrojanowska@miedzyrzecz.pl w terminie do dnia 11-08-2016 r.
 
Rozdział XIV. Termin związania ofertą
 
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 
 1. W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania należy podać cenę netto, wysokość podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto.  Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
 3. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
 4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr.).
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz usług
3. Wykaz osób
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
5. Plan sytuacyjny – 1 szt.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Trojanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-02 14:34:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-02 14:36:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-07 07:59:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony