ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania: wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 48 przy ul. Waszkiewicza w MiędzyrzeczuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania: wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 48 przy ul. Waszkiewicza w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania: wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 48 przy ul. Waszkiewicza w Międzyrzeczu

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Termin składania ofert / wniosków: 2016-09-16 00:00:00

Treść:

Znak sprawy:  WRI.7013.2.36.2016.BC                                     Międzyrzecz, dnia 09-09-2016 roku
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.)
 
I. Zamawiający
GMINA MIĘDZYRZECZ
UL. RYNEK 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 957426930    FAX 957426960
 
zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu  zamówienia):
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 48 przy ul. Waszkiewicza w Międzyrzeczu.
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:*
 1. Specyfika głównych wymagań:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania: wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 48 przy ul. Waszkiewicza w Międzyrzeczu – szczegółowy zakres inwestycji ujęto w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego.
Zamówienie obejmuje:
 1. Uzgadnianie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych.
 2. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez właściwego gestora sieci.
 3. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją.
 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 2 egz. kompletnej dokumentacji projektowej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej w formacie PDF. Ilość egzemplarzy wyszczególnionych powyżej jest ilością, którą Wykonawca musi przekazać Zamawiającego i nie obejmuje egzemplarzy niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień.
 5. Uzyskanie stosownego zezwolenia właściwego organu administracji budowlanej na realizację robót zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) wraz z niezbędnymi decyzji, warunkami, uzgodnieniami.
 6. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.
 7. Projekt winien być opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia określonej funkcji wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
 8. Roboty budowlane winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane w zakresie wykonywanych robót.
 9. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami.
 10. Uzgodnienia, decyzje, pozyskuje kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
 11. Zamawiający zleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy na wykonanie zamówienia.
 12. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilość robót określone w niniejszym zamówieniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie wartości i zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
 13. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, użyczeniem itp. uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktów zrzutu ścieków oraz koszty poboru wody, energii.
 14. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji zadań uwzględni w ofertowym wynagrodzeniu.
 15. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia m.in. koszty transportu materiałów i urobku, koszty zaplecza budowy, geodezyjnego operatu powykonawczego wraz z mapą powykonawczą, badania i pomiary powykonawcze, uporządkowanie terenu, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzenia uszkodzonych nawierzchni wskutek poruszania się sprzętu oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania.
 1. Termin realizacji zamówienia: 18 listopada 2016r.
 2. Okres gwarancji: 36 miesięcy
 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
III. Warunki udziału w postępowaniu:*
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
IV. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena 100 %
 
V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo - cenowy –  wg załączonego wzoru,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Jeżeli Wykonawca nie prowadzi działalności w zakresie projektowania to winien on dodatkowo przedłożyć oświadczenie, iż dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacyjnego zlecona zostanie osobie posiadającej  stosowne uprawnienia w zakresie wykonanie przedmiotowego projektu.
 3. Inne dokumenty:
……………………………………………………………………………………………………………………………
 
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
        przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 
VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest: Bogumiła Czarniak nr tel. 095 742 69 57 e-mail bczarniak@miedzyrzecz.pl
 
VIII. Miejsce składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Sekretariat Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu (pok. 201) ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, w terminie do dnia 16 września 2016 roku pisemnie lub drogą elektroniczną adres e-mail bczarniak@miedzyrzecz.pl
 
IX. Opis sposobu obliczania ceny:
 1. Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę netto i brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wartość podatku VAT.
 2. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 
X. Informacje o formalnościach:
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Załączniki:
 1. Formularz ofertowo-cenowy.
 2. Program funkcjonalno-użytkowy
 3. Mapa ze wskazanym obszarem lokalizowania obiektu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumiła Czarniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-12 15:53:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-12 15:54:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-12 15:54:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1045 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony