ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe - remont kapitalny toalet w ratuszu – I i II piętro. Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe - remont kapitalny toalet w ratuszu – I i II piętro.

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe - remont kapitalny toalet w ratuszu – I i II piętro.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Termin składania ofert / wniosków: 2016-10-06 00:00:00

Treść:

 
WRI.7013.15.1.2016                                                            Międzyrzecz, dnia 28.09.2016  roku
Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający
GMINA MIĘDZYRZECZ
UL. RYNEK 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 957426930/FAX 957426960
 
zaprasza do złożenia ofert cenowych na : remont kapitalny toalet w ratuszu – I i II piętro.
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:*
 1. Specyfika głównych wymagań:
1.1 Zakres robót: obejmuje wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach sanitarnych zlokalizowanych na I i II piętrze w budynku Ratusza.
Zakres prac obejmuje: rozbiórkę okładzin ścian, posadzek z płytek, instalacji wod - kan, białego osprzętu, demontaż  kabin sanitarnych systemowych, wykonaniu nowej instalacji wod - kan,
i CO, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych gat. I ( płytki zostaną dostarczone przez Zamawiającego) wykonanie nowych posadzek gresowych  klasa ścieralności IV gat. I ( płytki zostaną dostarczone przez Zamawiającego). Dostawa i montaż luster zakup i montaż podwieszań i umywalek wraz z armaturą, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach, montaż wentylacji mechanicznej w toalecie na II piętrze wykonanie ścianki działowej z bloczków z betonu komórkowego, wymiana stolarki drzwiowej.
1.2 Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku nr 1
1.3 Wywóz i utylizacja odpadów powstałych podczas remontu.
1.4 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych oprócz płytek.
1.5 Wykonawca powinien zapoznać się z istniejącym stanem i zdobyć wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia przyszłej umowy
i wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.
1.6 Przedmiary załączone do niniejszego zapytania stanowią wyłącznie materiał pomocniczy Wykonawca winien zapoznać się z obiektem, dokonać indywidualnej oceny prac
i przeprowadzić własne pomiary.
 1. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2016 r.
 2. Okres gwarancji: 36 miesięcy
 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
III. Warunki udziału w postępowaniu:*
 
IV. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo - cenowy –  wg załączonego wzoru,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty lub samodzielnie pobranych wydruków z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej.
 3. Inne dokumenty:  kosztorys ofertowy.
 
 
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
        przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
 
VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest: Mariola Banaszek nr tel. 95 742 69 57 e-mail mbanaszek@miedzyrzecz.pl
 
VIII. Miejsce składania ofert:
Ofertę cenową wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski Rynek 1 66-300 Międzyrzecz w terminie do dnia 06.10.2016 r.  pisemnie lub drogą elektroniczną adres e-mail mbanaszek@miedzyrzecz.pl
 
 
IX. Opis sposobu obliczania ceny:
 1. Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę netto i brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wartość podatku VAT.
 2. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 
X. Informacje o formalnościach:
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Banaszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-28 14:11:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-28 14:19:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-28 14:19:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony