ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Gminie Międzyrzecz” Przedmiotowa dostawa jest elementem projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Gminie Międzyrzecz” Przedmiotowa dostawa jest elementem projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Gminie Międzyrzecz” Przedmiotowa dostawa jest elementem projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Termin składania ofert / wniosków: 2017-11-27 23:59:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-11-28 07:00:00

Treść:

Międzyrzecz, 01.12.2017 r.
WRG. 041.1.19.2016
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
na „Dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Gminie Międzyrzecz” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Comes Sokołowscy S.J.
ul. Kościuszki 128A
26-500 Szydłowiec
Cena: 11.328,92 zł
Termin dostawy: do 10 dni
 
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym, otrzymała najwyższa ocenę punktową, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 2  wykonawców.
Ocenie podlegały  2 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
Data wpłynięcia oferty
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Czy Wykonawca spełnił warunek niepowiązania osobowego/
kapitałowego
z Zamawiającym
TAK/NIE
Czy Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu
(o ile takie warunki zostały postawione)
TAK/NIE/
NIE DOTYCZY
Kryterium oceny*
Ocena końcowa
w oparciu
o wszystkie kryteria
Cena max 80 pkt. C=Cena najtańszej oferty/Cena badanej ofertyX80 pkt.
Termin Dostawy – do 30 dni – 0 pkt, do 20 dni 10 pkt., do 10 dni – 20 pkt.
23.11.2017 r. godz. 09:28
1
Comes Sokołowscy S.J.
ul. Kościuszki 128A
26-500 Szydłowiec
TAK
Nie dotyczy
11.328,92/11.328,92x80 pkt. = 80
10 dni -
20 pkt.
100
24.11.2017 r. godz. Do 15.00
3
„FIOR” Sp. z o.o.
ul. Odkrywców 1-3/5
53-212 Wrocław
TAK
Nie dotyczy
C= 11.328,92/ 20.126,49x80 pkt. = 45,03
30 dni – 0 pkt.
45,03
 
Informacja o odrzuceniu ofert:
Informacja o odrzuceniu oferty nr 2 „PT” S.C. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski ul. Marynarki Polskiej 96 80-557 Gdańsk. Cena złożonej oferty 23.247,00 zł brutto, termin dostawy 30 dni.
Zamawiający odrzuca ofertę, ponieważ zgodnie z pkt. IX ust. 5 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli oferowany sprzęt nie spełnił minimalnych parametrów technicznych podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Huśtawa z siedziskiem typu „bocianie Gniazdo” ma niezgodne z opisem zamówienia następujące parametry:
Szerokość 1,80 m winna być nie mniejsza niż 2,2 m; wysokość 2,30 m winna być nie mniejsza niż 2,4 m; liczna użytkowników 1 winno być min. 3; podpory z profilu 60x60x2mm winny być nie mniejsze niż 70x70 mm.
Informacja o odrzuceniu oferty nr 4 Argon Klaudiusz Póltorak, ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl. Cena złożonej oferty 18.404,50 zł brutto, termin dostawy 20 dni.
Zamawiający odrzuca ofertę, ponieważ zgodnie z pkt. IX ust. 5 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli oferowany sprzęt nie spełnił minimalnych parametrów technicznych podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Huśtawka z siedziskiem typu „bocianie Gniazdo” ma niezgodne z opisem zamówienia następujące parametry:
wysokość 2,20 m winna być nie mniejsza niż 2,4 m;
Huśtawka sprężynowiec śmigło czteroramienne – uchwyty stalowe – winny być plastikowe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Przedmiotem zapytania jest wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Gminie Międzyrzecz”.
2. Miejsce dostawy- Przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 4, 66-300 Międzyrzecz, ul. Długa 102,
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):
37535200-9       Wyposażenie placów zabaw
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne urządzeń zostały określone w załączniku nr 1.
5. Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, kompletne i wolne od wad, a żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.), każde urządzenie powinno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami. Zamawiający wymaga by oferowane urządzenia zabawowe posiadały tabliczki znamionowe. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna zawierać m.in. podstawowe informacje o produkcie tj. nazwę, producenta, rok produkcji, nr normy PN-EN, zgodnie z którymi urządzenia wyprodukowano.
7.         Koszty transportu oraz koszty elementów niezbędnych do montażu urządzeń zabawowych ponosi Wykonawca.
8.         Wywóz ziemi w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustawą o odpadach. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym również: koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu montażu, zapewnienia na terenie montażu należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, właściwego zagospodarowania materiałów rozbiórkowych zgodnie z ustawą o odpadach,  koszty uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz innych kosztów.
9.         Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą Prawo ochrony środowiska.
10.       Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość, estetykę i zapewniać bezpieczeństwo ich użytkownikom.
11.       Otoczenie każdego urządzenia powinno mieć strefy ochronne bezpieczeństwa wykonane zgodnie z opisem przy urządzeniu.
12.       Wszystkie urządzenia powinny spełniać niżej wymienione kryteria dotyczące jakości zastosowanych materiałów i technologii wykonania - jeśli w opisie urządzenia nie określono materiałów z jakich ma ono być wykonane. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza urządzeń drewnianych oraz elementów urządzeń drewnianych za wyjątkiem wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
13.       Jakość zastosowanych materiałów i technologii wykonania:
- STAL elementy metalowe wykonane ze stali zabezpieczonej przed korozją ocynkiem ogniowym lub kąpielowym i malowaniem proszkowym;
- DODATKI, ELEMENTY DEKORACYJNE belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego; elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE;
- MOCOWANIE W PODŁOŻU elementy montowane w podłożu przy pomocy stalowych kotew zabezpieczonych przed korozją ocynkiem; wszystkie urządzenia osadzone w podłożu w fundamencie betonowym lub na prefabrykacie betonowym;
- ŁĄCZNIKI wszystkie elementy łączące - śruby, nakrętki, podkładki, uchwyty, itd. wykonane ze stali ocynkowanej; śruby, nakrętki, podkładki we wszystkich łączeniach zagłębione w otworach lub zamknięte w nakładce z tworzywa sztucznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Szadkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-17 13:59:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Szadkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-17 14:03:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-01 15:11:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony