ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe na „Dostawę zestawu EEG Biofeedback z oprogramowaniem w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Gminie Międzyrzecz” Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe na „Dostawę zestawu EEG Biofeedback z oprogramowaniem w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Gminie Międzyrzecz”

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na „Dostawę zestawu EEG Biofeedback z oprogramowaniem w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Gminie Międzyrzecz”

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Termin składania ofert / wniosków: 2018-02-01 15:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-02-02 07:00:00

Treść:

                                                                                                                                                              Międzyrzecz, 02.02.2018 r.
 
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
 
1. Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
2. Przedmiot zamówienia: „Dostawa zestawu EEG Biofeedback z oprogramowaniem w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Gminie Międzyrzecz”- dotyczy Projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
EEG Instytut Micgaela Pakszysova
ul. Londyńska 2
03-921 Warszawa
Cena oferty: 11.660 zł brutto
Okres gwarancji: 36 miesięcy
 
Oferta nr 3 spełniała wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym, otrzymała najwyższa ocenę punktową, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 4  wykonawców.
Ocenie podlegały  4 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
 Zestawienie ofert:
Data wpłynięcia oferty
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Czy Wykonawca spełnił warunek niepowiązania osobowego/
kapitałowego
z Zamawiającym
TAK/NIE
Czy Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu
(o ile takie warunki zostały postawione)
TAK/NIE/
NIE DOTYCZY
Kryterium oceny*
Ocena końcowa
w oparciu
o wszystkie kryteria = pkt.
                             Cena najtańszej oferty
C = ---------------------                            Cena badanej oferty x 90
 
- min. okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.
- max. okres gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt.
30.01.2018 r., godz. 10:04
1
HPM Medical
Boborowniki 83
26-903 Głowaczów
TAK
TAK
11.660/13.200*90 = 79,50
37 miesięcy – 10 pkt.
89,50
30.01.2018 r. godz. 11:33
2
ELMIKO MEDICAL SP. Z O.O.
Ul. Poleczki 29
02-822 Warszawa
TAK
TAK
11.660/17.139,75*90 = 61,23
24 miesiące – 0 pkt.
61,23
01.02.2018 r. godz. 13:17
3
EEG Instytut Michaela Pakszysowa
Ul. Londyńska 2
03-921 Warszawa
TAK
TAK
11.660/11.660*90 = 90,0
36 miesięcy – 10 pkt.
100
01.02.2018 r. godz. 14:42
4
BIOMED Neurotechnologie Sp. z o.o. Sp. K.
Al. Armii Krajowej 2/7
50-541 Wrocław
TAK
TAK
11.660/12.300*90 = 85,32
36 miesięcy – 10 pkt.
95,32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                                                                                                                            Międzyrzecz, 02.01.2018r.
 
WRG. 041.1.19.2016
 
Zestawienie ofert
 
Dotyczy: „Dostawy zestawu EEG Biofeedback z oprogramowaniem w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Gminie Międzyrzecz”.
 
 
Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
 
W wymaganym terminie wpłynęły cztery oferty.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto: za zestaw EEG Biofeedback /za szkolenie (zł)
Okres gwarancji
1
HPM Medical
Boborowniki 83
26-903 Głowaczów
12.000 /
1.200
37 miesięcy
2
ELMIKO MEDICAL SP. Z O.O.
Ul. Poleczki 29
02-822 Warszawa
14.280 / 2.859,75
24 miesiące
3
EEG Instytut Michaela Pakszysowa
Ul. Londyńska 2
03-921 Warszawa
10.260 /
1.400
36 miesięcy
4
BIOMED Neurotechnologie Sp. z o.o. Sp. K.
Al. Armii Krajowej 2/7
50-541 Wrocław
11.300 /
1000
36 miesięcy
 
 
Termin wykonania dostawy do: 14 dni, szkolenia do 5 dni od zakończenia dostawy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, 29.01.2018 r.
 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
 
 
Dotyczy: Dostawa zestawu biofeedback EEG z oprogramowaniem w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nr. 2 w Międzyrzeczu (WRG.041.1.19.2016)
 
Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące pytania do zapytania ofertowego:
Pytanie:
„W związku z postępowaniem na zakup aparatu do EEG Biofeedback i zastosowaniem przez Państwa zapisów jednoznacznie wskazujących rozwiązanie jakie chcą Państwo zakupić co ogranicza konkurencyjność w składaniu ofert, zwracam się z pytaniem czy dopuszczą Państwo aparat EEG Biofeedback o następujących parametrach:
 • Głowica 2 kanałowa do EEG Biofeedback
 • Okablowanie do EEG Biofeedback
 • Wózek do EEG Biofeedback
 • Komputer kompatybilny z systemem
 • Monitor LCD 24”
 • Drukarka laserowa
 • Pakiet gier 3D
 • Oprogramowanie kliniczne z bazą danych
 • Zestaw akcesoriów: 4 elektrody miseczkowe, para elektrod usznych oraz pasta przewodząca”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż z uwagi na zbyt małą precyzyjność opisu zaproponowanego rozwiązania i przesłania do Zamawiającego ulotki informacyjnej w języku angielskim, co nie jest dopuszczone w opisie przedmiotu zamówienia (Zamawiający żądał instrukcji w języku polskim), Zamawiający informuje, iż  nie jest w stanie zweryfikować parametrów technicznych zaproponowanego urządzenia. Zaproponowany aparat musi spełniać minimalne wymgania techniczne opisane w zapytaniu ofertowym. Zamawiający ponadto informuje, że z uwagi na specyfikę projektu, zajęcia z wykorzystaniem aparatu będą odbywały się w różnych pomieszczeniach szkoły -  Zamawiający dopuszcza jedynie komputer przenośny w postaci laptopa.
Zgodnie z pkt. III. 15. zapytania ofertowego „dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych – nie gorszych niż wskazany. Wskazane parametry (charakterystyka) zastosowanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazanie marki lub nazwy producenta określa klasę produktu.
W przypadku zaproponowania produktu równoważonego Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożlwiający jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia”.
 
 
Zmiana opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający ponadto informuje, iż dokonał zmiany w opisie przedmiotów zamówienia w następującym zakresie:
Było:
Ponadto w ramach zaproponowanej ceny wykonawca  dokona szkolenie pracownika szkoły z obsługi zamówionego sprzętu wraz ze szkoleniem metodologicznym uzupełniającym I ° z zakresu stosowania metody EEG Biofeedback.
 
Winno być:
Ponadto w ramach zaproponowanej ceny wykonawca  dokona szkolenie pracownika szkoły z obsługi zamówionego sprzętu wraz ze szkoleniem metodologicznym I ° z zakresu stosowania metody EEG Biofeedback.
Szkolenie dydaktyczne, przygotowujące uczestnika do prowadzenia terapii metodą EEG-Biofeedback, składające się z części teoretycznej i praktycznej obejmujące m. in. zagadnienia z zakresu podstaw EEG , aspektów teoretycznych metody Biofeedback, zasad prowadzenia pacjenta. Uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom/certyfikat potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu treningów Biofeedback i uprawniający do samodzielnego prowadzenia terapii.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Przedmiotem zapytania jest wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. „Dostawę zestawu Biofeedback z oprogramowaniem w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Gminie Międzyrzecz”.
2. Miejsce dostawy- Przedszkole w Szkole Podstawowej Nr 2, 66-300 Międzyrzecz, ul. Sportowa 1,
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):
33.12.11.00-5 Elektroencefalografy
33.19.70.00-7 Medyczne urządzenia komputerowe
48.18.00.00-3 Pakiety oprogramowania medycznego
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu umożliwiającego prowadzenie terapii metodą EEG Biofeedback pozwalającą na doskonalenie funkcji poznawczych mózgu i poprawę jego pracy, a tym samym lepsze funkcjonowanie całego organizmu.
Minimalne wymagania techniczne sprzętu:
Aparat min. 2 kanałowy do diagnozy i terapii EEG Biofeedback  - moduł do komputera - o minimalnych parametrach:
a. 2-kanałowa głowica EEG wzmacniaczy biologicznych,
b. oprogramowanie EEG DigiTrack do prowadzenia terapii EEG Biofeedback lub równoważne do specjalistyczne oprogramowanie w języku polskim - do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu
c. oprogramowanie EEGDigiTrack Baza Danych Pacjentów w języku polskim lub równoważne,
d. Minimalne funkcje aparatu:
- pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym,
-  możliwość pomiaru EEG/EKG,
-  baza danych EEGDigiTrack Manager,
- definiowanie własnych protokołów treningowych,
- krzywa uczenia pokazująca postępy i dynamikę zmian w terapii,
- tworzenie interaktywnych notatek w czasie sesji,
- podgląd plansz na ekranie terapeuty podczas prowadzenia terapii
– min. 15 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu,
d. zestaw elektrod miseczkowych i usznych,
e.  pasta przewodząco-klejąca,
f. .Dedykowany laptop musi pracować w systemie operacyjnym kompatybilnym z systemem, który
posiada Zamawiający (Zamawiający posiada system operacyjny Windows) oraz być kompatybilny
z aparaturą umożliwiając sprawną i bezawaryjną pracę oraz nie powodujący problemów
serwisowych i gwarancyjnych aparatury. Laptop o min. parametrach:
- min. procesor Intel I5
- min. 8 GB pamięci RAM
- min. dysk 500GB
- min. karta graficzna nVidia 2 GB pamięci
- min. 2 porty USB
g. monitor LCD min. 21” dla pacjenta,
h. instrukcja w języku polskim,
i. minimalna gwarancja 24 miesiące,
j. wsparcie techniczne i serwis w tym konsultacje telefoniczne i e-mailowe w okresie gwarancji.
Aparatura powinna posiadać stosowne certyfikaty CE .
Uwaga: W ramach zamówienia Wykonawca dokona dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu w miejscu jego dostawy.
Ponadto w ramach zaproponowanej ceny wykonawca  dokona szkolenie pracownika szkoły z obsługi zamówionego sprzętu wraz ze szkoleniem metodologicznym uzupełniającym I ° z zakresu stosowania metody EEG Biofeedback.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Szadkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-24 14:38:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-24 14:43:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02 13:57:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1707 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony