ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe Pn. „Szkolenie nauczycieli dot. umiejętności wykorzystania pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebla w edukacji przedszkolnej” Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe Pn. „Szkolenie nauczycieli dot. umiejętności wykorzystania pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebla w edukacji przedszkolnej”

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe Pn. „Szkolenie nauczycieli dot. umiejętności wykorzystania pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebla w edukacji przedszkolnej”

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Termin składania ofert / wniosków: 2018-02-09 15:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-02-11 09:00:00

Treść:

             
 
Międzyrzecz, 12.02.2018 r.
 
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
 
1. Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
2. Przedmiot zamówienia: „Szkolenie nauczycieli dot. umiejętności wykorzystania pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebla w edukacji przedszkolnej” dotyczy Projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Froebel.pl Sp. z o.o.
Al. Racławickie 7
 
20-059 Lublin
Cena oferty: 10.320 zł brutto
Doświadczenie: wykonane  32 usługi szkoleniowe
 
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym, otrzymała najwyższa ocenę punktową, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1  wykonawca.
Ocenie podlegały  1 oferta, która otrzymała następującą ocenę:
 
4. Zestawienie ofert:
Data wpłynięcia oferty
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Czy Wykonawca spełnił warunek niepowiązania osobowego/
kapitałowego
z Zamawiającym
TAK/NIE
Czy Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu
(o ile takie warunki zostały postawione)
TAK/NIE/
NIE DOTYCZY
Kryterium oceny*
Ocena końcowa
w oparciu
o wszystkie kryteria = pkt.
                             Cena najtańszej oferty
C = ---------------------                            Cena badanej oferty x 80
łączną ilość usług  szkoleniowych dla nauczycieli z wykorzystaniem nurtu pedagogiki Froeblowskiej wykonanych w okresie 3 lat przed terminem składania oferty.
Punktacja
 - 0 pkt. za wykonanie dwóch usług,
- 10 pkt. za wykonanie trzech usług
- 20 pkt. za wykonanie czterech usług,
 
07.02.2018 r. godz. 09:53
1
Froebel.pl Sp. z o.o.
Al. Racławickie 7
20-059 Lublin
TAK
TAK
10.320 zł/10.320 zł x 80 = 80
Wykonano32 usługi – 20 pkt.
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga zmiana - Zapytanie ofertowe
Pn. „Szkolenie nauczycieli dot. umiejętności wykorzystania pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebla w edukacji przedszkolnej”
 
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany pkt. V zapytania ofertowego w następujący sposób:
Było:
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:
 
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C,
2) "Doświadczenie” – D,
 
 2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
 
Kryterium
Waga [%]
Liczba punktów
Sposób oceny wg wzoru
 
Łączna cena ofertowa brutto
80%
90
                             Cena najtańszej oferty
C = -----------------------------------------  x 80pkt
                            Cena badanej oferty
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80.
Doświadczenie
20%
20
Przez doświadczenie rozumie się łączną ilość usług  szkoleniowych dla nauczycieli z wykorzystaniem nurtu pedagogiki Froeblowskiej wykonanych w okresie 3 lat przed terminem składania oferty.
Punktacja
 - 0 pkt. za wykonanie dwóch usług,
- 10 pkt. za wykonanie trzech usług
- 20 pkt. za wykonanie czterech usług,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 20.
RAZEM
100%
100
­­­­­────────────────────
 
Winno być:
V. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:
 
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C,
2) "Doświadczenie” – D,
 
 2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
 
Kryterium
Waga [%]
Liczba punktów
Sposób oceny wg wzoru
 
Łączna cena ofertowa brutto
80%
80
                             Cena najtańszej oferty
C = -----------------------------------------  x 80pkt
                            Cena badanej oferty
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80.
Doświadczenie
20%
20
Przez doświadczenie rozumie się łączną ilość usług  szkoleniowych dla nauczycieli z wykorzystaniem nurtu pedagogiki Froeblowskiej wykonanych w okresie 3 lat przed terminem składania oferty.
Punktacja
 - 0 pkt. za wykonanie dwóch usług,
- 10 pkt. za wykonanie trzech usług
- 20 pkt. za wykonanie czterech usług,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 20.
RAZEM
100%
100
­­­­­────────────────────
 
                                                                                                                                                     
 
 
  Międzyrzecz, 06.02.2018 r.
 
WRG.041.1.19.2016
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
 
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Szkolenie nauczycieli dot. umiejętności wykorzystania pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebla w edukacji przedszkolnej”.
 
Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące pytania do zapytania ofertowego:
Pytanie:
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym  „Szkolenia nauczycieli dot. umiejętności wykorzystania pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebla w edukacji przedszkolnej” .
 Przeprowadzenia usługi będącej elementem projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Chciałbym poprosić o doprecyzowanie kwestii wymienionej w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, a mówiącej o Wykazie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia.
Dokładnie, to chciałbym zapytać czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość, że wykazane doświadczenie trenerów prowadzących dany temat szkolenia oraz minimalna liczba 20 godzin może dotyczyć również innych tematów szkoleń opartych na koncepcji F. Froebla w edukacji przedszkolnej?
 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, aby trenerzy skierowani do przeprowadzenia szkolenia mieli minimalne łączne doświadczenie rozumiane jako przeprowadzenie min. 20 godzin zajęć z opartych na koncepcji F.Froebla w ostatnich 3 latach.
 
Wobec powyższego zamawiający zmienienia zapis w zapytaniu ofertowym w pkt. IV.1.b) o brzmieniu: „Doświadczenie trenera rozumiane jest jako przeprowadzenie min. 20 godzin zajęć z danego obszaru tematycznego w ostatnich 3 latach. Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 3 – Wykaz osób”
na następujący zapis:
„Doświadczenie trenera rozumiane jest jako przeprowadzenie min. 20 godzin zajęć opartych na koncepcji F. Froebla w ostatnich 3 latach. Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 3 – Wykaz osób”.
 
Wobec powyższego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:
 
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Należy wykazać trenera, którym dysponuje Wykonawca.
Lp.
Imię i nazwisko trenera
Ilość przeprowadzonych (min. 20 godzin) zajęć w godzinach, w ostatnich 3 latach opartych na koncepcji F. Froebla wraz ze wskazaniem tematu przeprowadzonych szkoleń
Numer modułu do którego zostanie skierowany trener (należy wpisać np. 1 lub 2 lub 3 lub 4). Jedne trener może zostać skierowany na wszystkie moduły.
1
 
 
 
Liczba godzin:
Nazwa szkolenia:
 
2
 
 
 
Liczba godzin:
Nazwa szkolenia:
 
3
 
 
 
Liczba godzin:
Nazwa szkolenia:
 
4
 
 
 
Liczba godzin:
Nazwa szkolenia:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe
Pn. „Szkolenie nauczycieli dot. umiejętności wykorzystania pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebla w edukacji przedszkolnej”
 
Przedmiotowa usługa jest elementem projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Międzyrzecz - Partner
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
NIP 596-000-65-53
REGON
 
II. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapytanie zostało zamieszczone na stronie www.bip.miedzyrzecz.pl oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA:
 
1. Przedmiotem zapytania jest wyłonienie wykonawcy dla usługi pn. „Szkolenie nauczycieli dot. umiejętności wykorzystania pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebla w edukacji przedszkolnej”.
2. Miejsce przeprowadzenia usługi- Szkoła Podstawowa Nr 2, 66-300 Międzyrzecz, ul. Sportowa 1,
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):
80500000-9  - Usługi szkoleniowe
80110000-8 - Usługi szkolnictwa przedszkolnego
 
4. Szczegółowy opis usługi szkolenia:
a. Szkolenie winno obejmować cztery moduły:
 
Moduł 1 - "Teatrzyki stolikowe z darami Froebla w edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej"
Cel: Poznanie nowego sposobu przedstawiania treści edukacyjnych.
Minimalny Program Ramowy:
  1. Umiejętność przedstawiania treści w przedszkolu.
  2. Teatrzyki stolikowe – współtworzenie obrazu z dziećmi.
  3. Dziecko w edukacji matematycznej.
  4. Dziecko w edukacji przyrodniczej.
  5. Dziecko w edukacji językowej.
 
 
Moduł 2 - Teatrzyki stolikowe z darami Froebla. Inspiracje, warsztaty i scenariusze
Cel: Rozbudzanie aktywności twórczej dzieci i nauczycieli.
Minimalny Program Ramowy:
1.Freblowskie wskazówki do zabaw teatralnych.
2. Wdrażanie do udziału i tworzenia teatrzyków przez nauczycie i dzieci.
3. Improwizacje teatralne z darami Froebla.
4. Rozwijanie myślenia twórczego i symbolicznego w zabawach teatralnych z darami.
 
Moduł 3 - Warsztaty z freblowskich technik plastycznych, twórczych prac ręcznych
Cel: Rozwijanie naturalnych predyspozycji twórczych. Budowanie pozytywnej samooceny.
Minimalny Program Ramowy:
1. Budowanie poczucia sprawstwa, cierpliwości i pozytywnej atmosfery w toku twórczych prac.
2. Min. 10 prac twórczych dla każdego dziecka i nauczyciela.
3. Techniki wykorzystania sylwet freblowskich.
 
Moduł 4 Zabawy muzyczno-ruchowe w nurcie pedagogiki freblowskiej
Cel: Poznanie różnorodnych rozwiązań metodycznych i repertuarowych związanych z realizacją zajęć muzyczno-ruchowych w przedszkolu w oparciu o pedagogikę Froebla.
Minimalny Program Ramowy:
1. Formy aktywności muzycznej dziecka w przedszkolu na podstawie  pedagogiki Froebla;
2. Działania muzyczno-ruchowe;
3. Muzyczne zabawy edukacyjne.
 
b. Szkolenie winno się odbyć w godzinach od 16.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku w miejscu opisanym w pkt. III.2 – po dwa szkolenia w trakcie jednego tygodnia – wybrane dni zostaną ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Min. czas jednego szkolenia bez przerwy kawowej 3 godziny zegarowe.
 
c. Max. liczba nauczycieli objętych szkoleniem: 23 nauczycieli.
 
d. Rolą wykonawcy szkoleń jest:
- kompleksowa organizacja szkoleń - programy szkoleń muszą obejmować najistotniejsze zagadnienia dotyczące ww. zakresu tematycznego, a zajęcia być prowadzone metodami zapewniającymi aktywny udział nauczycieli z wykorzystaniem posiadanych przez nauczycieli pomocy naukowych – Darów Froebla,
- obsługa trenerska,
- przygotowanie zaświadczeń ukończenia szkolenia – certyfikaty dla każdego z nauczycieli,
- przeprowadzenie weryfikacji nabycia kompetencji w postaci pisemnych testów wiedzy - ankiet: przed szkoleniem i po szkoleniu ukazującym nabycie umiejętności przez nauczycieli,
- zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych.  Materiały szkoleniowe to: materiały o F. Froeblu i pedagogice freblowskiej,  materiały dotyczące organizacji pracy w grupach wg. Koncepcji F. Froebla,  materiały dotyczące pracy z Darami Froebla,  gotowe do wykorzystania scenariusze,
- zebranie potwierdzeń obecności nauczycieli z danego szkolenia (lista obecności).
 
e. Zamawiający zapewnia odpowiednie sale do szkoleń oraz sprzęt dydaktyczny i edukacyjny w postaci: laptopa, tablic interaktywnych, rzutnika i posiadanych przez szkołę Darów Froebla tj.:
- DAR 1 W skład daru 1 wchodzi 6 par różnokolorowych wełnianych, miękkich piłeczek na sznurkach. 3 pary w barwach podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i 3 w barwach pochodnych (pomarańczowa, zielona, fioletowa). Każda piłka ma średnicę 5 cm. Dar 1 służy do rozpoznawania i nazywania barw, poszukiwania podobnych kształtów i cech (kulista, lekka, okrągła), określania kierunków, w jakich toczy się piłka, jej położenia (blisko, daleko, wysoko, nisko) i ruchów (toczy się, turla, spada, skacze).
- DAR 2 Dar 2 tworzą: dwie kule, dwa walce i dwa sześciany w drewnianym pudełku, z ruchomym stelażem do ułożenia przez dziecko. W zestawie jest także patyczek i sznurek do przeprowadzania eksperymentów. Bryły są dobrane parami, jedna figura z pary jest gładka, bez żadnych otworów, druga ma natomiast nawiercone otwory do wkładania patyczka (umożliwia  to obracanie bryłą) oraz ma haczyki do przewlekania sznurka i zawieszania jej na stelażu. Bryły te mają służyć do odkrywania zjawisk fizycznych, poznawania ruchów przedmiotów, przeprowadzania porównań, odróżniania kształtów, form kulistych od graniastych, budowania w umysłach dzieci linii prostej i krzywej, badania ciężaru, ruchu itp.
- DAR 3 W skład daru 3 wchodzi osiem małych sześcianów, które powstały poprzez przecięcie (pionowe i poziome) dużego sześcianu z daru 2. Zabawa z darem 3 pozwala dziecku dokonywać porównań i dochodzić do wniosków o identyczności elementów, a także dostrzeganiu części i całości. Pomaga opanować takie pojęcia jak: ściana, krawędź, wysokość, szerokość, długość, wierzchołek. Sześciany umożliwiają dzieciom układanie kształtów, ornamentów oraz naukę matematyki. Zabawy z darem trzecim (i kolejnymi) urozmaicić można wykorzystując schematy konstrukcji i tematycznie związane z nimi wiersze.
- DAR 4 W skład daru 4 wchodzi osiem prostopadłościanów w drewnianym pudełku powstałych poprzez jedno przecięcie pionowe i trzy poziome sześcianu wielkości daru 2. Zabawy tym darem pozwalają na budowanie w umysłach dzieci pojęć: prostokąt, kwadrat, prostopadłościan, pionowo, poziomo, płaski, leży, stoi, krawędź, bok, brzeg, wierzchołek.
- DAR 5 Dar 5 składa się z sześcianów, prostopadłościanów i trójgraniastych połówek sześcianów. Powstał z sześcianu, który podzielony dwoma cięciami poprzecznymi, a następnie poprzez przecięcie przekątną jego górnej warstwy, utworzył nowe układy klocków. Zabawa tym darem pozwala dziecku na odkrywanie rozmaitości brył, rozwija twórcze myślenie oraz precyzję ruchów. Dziecko układa kształty naturalne, kształty matematyczne i kształt piękna.
- DAR 6 Dar 6 zawiera klocki - cegiełki o różnych płaszczyznach odpowiadających takim kształtom jak trójkąty czy kwadraty. Poprzez odpowiednie cięcia z tabliczek powstają prostopadłościany, sześciany i graniastosłupy. Elementy zawarte w darze 6 są zbliżone wielkością do elementów zawartych w darze 5. Dar 6 umożliwia konstruowanie złożonych budowli i kształtów estetycznych. Jest przeznaczony dla dzieci powyżej 4 roku życia.
- DAR 7  tworzy zestaw mozaiki geometrycznej złożonej z kół, półkoli, rombów, kwadratów oraz różnych rodzajów trójkątów w następujących kolorach: zielonym, czerwonym, fioletowym, białym, czarnym, niebieskim oraz żółtym. Oprócz poznawania nazw figur, różnicowania kształtów i kolorów, w kontakcie z darem 7 dziecko ma okazję do komponowania obrazów, łączenia kolorów i figur, układania rytmów, poszukiwania zależności oraz podobieństw. Dar 7 to bogactwo kształtów, kolorów i możliwości.
-  DAR 8 to proste patyczki o zróżnicowanej długości. Spośród każdej długości występują patyczki w takich samych kolorach, jak elementy daru 7 - zielonym, czerwonym, fioletowym, białym, czarnym, niebieskim oraz żółtym. Otrzymując dar 8 dziecko zyskuje możliwość porównywania długości, odmierzania, nazywania kolorów, układania rytmów, ale także pojedynczych liter czy całych wyrazów. dar 8 to także doskonałe narzędzie konstrukcyjne. Rozwija sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, pobudza do poszukiwania i tworzenia.
- DAR 9 Zestaw kół oraz półkoli w kolorach czerwonym, zielonym, niebieskim, fioletowym, żółtym oraz pomarańczowym to dar 9. Kształtuje on pojęcie całości oraz połowy. Różnorodność kolorów sprzyja budowaniu obrazów pochodzących wprost z dziecięcej wyobraźni.  Magiczny świat kolorowych pół i półkoli jednocześnie inspiruje do twórczości, oraz do poszukiwania całości, cykliczności, logiki i porządku.
- DAR 10 to fioletowe, czarne, zielone, niebieskie, białe, czerwone, pomarańczowe i żółte drewniane punkty. Stanowią doskonałe uzupełnienie poprzednich darów, ale same w sobie stwarzają okazję do odtwarzania kształtów piękna, kształtów natury. Maleńkie „kropki” łączące się w harmonijną całość dziecięcych obrazów, kształtują precyzję ruchów oraz wysokie poczucie estetyki. Stanowią też doskonały materiał dydaktyczny zarówno do edukacji matematycznej, jak i językowej.
- DAR 1.1 składa się z koralików do nawlekania w różnych kształtach: sześcianu, kuli oraz walca, występujących w sześciu kolorach - pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, fioletowym i czerwonym oraz jednego sznurowadła w kolorze czarnym. Sznurowadło zakończone pałeczkami z plastiku ułatwiającymi nawlekanie. Zestaw rozwija precyzję ruchów oraz zdolności motoryczne, manipulacyjne dziecka. Kształtuje pojęcia matematyczne, rytmy, rozwija pamięć i wyobraźnię.
-  DAR 1.2 W skład daru wchodzi drewniana niebieska plansza przewlekanka, 8 kolorowych i wytrzymałych sznurowadeł zakończonych pałeczkami z plastiku ułatwiającymi nawlekanie oraz kulki do układania na planszy w ośmiu różnych kolorach: zielonym, pomarańczowym, niebieskim, fioletowym, żółtym czerwonym, czarnym i białym. Zabawa darem 1.2 rozwija wyobraźnię, precyzję oraz zdolności motoryczne dziecka. Podczas przewlekania sznureczka dzieci uczą się koncentracji i logicznego myślenia. Ćwiczą koordynację oko-ręka.
- DAR 5B. Dar 5B stanowi kontynuację i uzupełnienie daru 5, ale również doskonale współgra z pozostałymi darami. Linia cięcia w sześcianach i wyżłobione tunele stwarzają okazję do rozwijania inwencji twórczej, wznoszenia bardziej skomplikowanych konstrukcji, a także skłaniają do poszukiwania pasujących do siebie elementów.
- DAR 5P tworzy zestaw sześcianów z cyframi od 0 do 9 przeznaczonych do nawlekania oraz komplet 3 okręgów podzielonych na 2,3 oraz 4 równe części. Dar 5P jest doskonały do kształtowania pojęć matematycznych, wprowadzania ułamków. Stwarza nieskończone możliwości użycia, tworzenia zadań, opowiadań, szukania „sprawiedliwych” rozwiązań w codziennym życiu .
- SIATKA GEOMETRYCZNA. Drewniana siatka geometryczna o wymiarach 40cmx40cm, będąca doskonałym uzupełnieniem pracy ze schematami. Stanowi idealne podłoże do budowania przez dzieci swobodnych konstrukcji. Rozwija sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, pobudza do poszukiwania i tworzenia nowych budowli.
- Zestaw sylwet do teatrzyków cieni. W zestawie ponad 140 sylwet.
 
5. Świadczenia dodatkowe: W ramach każdego dnia szkolenia Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia dla uczestników przerwy kawowej, w ramach której zapewnione zostaną  termosy z gorącą wodą do przygotowania kawy/herbaty oraz następujące produkty:
- kawę naturalną mieloną i kawę rozpuszczalną,
- herbatę w torebkach, min. 2 rodzaje Earl Grey i owocowa,
- mleko do kawy,
- wodę mineralną gazowaną/niegazowaną 0,5 l na osobę,
- cukier,
- cytryna
- 3 rodzaje ciastek (w tym: wielozbożowe np. z dodatkiem orzechów lub suchych owoców,
   z czekoladą, kruche),
oraz
- kubeczki jednorazowe do gorących napojów, plastikowe łyżeczki, papierowe talerzyki, 
   serwetki.
Zamawiający udostępni termosy oraz zaplecze kuchenne do przygotowania poczęstunku.
6. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: listy obecności, potwierdzenie odbioru zaświadczeń, ocenę nabycia kompetencji z załącznikami (w formie ankiet/testów) w terminie nie późniejszym niż do 7 dni od zakończenia szkolenia.
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.         O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
a)         Posiada doświadczenie w realizacji zadań stanowiących przedmiot zamówienia, tj:
- wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem nurtu pedagogiki Froebla.
 
Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków potwierdzone stosownymi  referencjami. Kopie referencji należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
 
Uwaga: kryterium „Doświadczenie” jest kryterium punktowanym. Do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi się wykazać minimum dwoma usługami  polegającymi na przeprowadzeniu szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem nurtu pedagogiki freblowskiej. Za każdą ilość przeprowadzonych szkoleń ponad wymagane minimum Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z pkt. V zapytania ofertowego.
 
b) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Dysponują trenerem/ trenerami z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć ze wszystkich tematów szkoleniowych wskazanych w zapytaniu, który/którzy zostanie/zostaną skierowany/i do przeprowadzenia usługi: Doświadczenie trenera rozumiane jest jako przeprowadzenie min. 20 godzin zajęć z danego obszaru tematycznego w ostatnich 3 latach. Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 3 – Wykaz osób.
 
2.         Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
-           uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
-           posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
-           pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
-           pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 4 - oświadczenie o braku powiązań.
Z treści złożonych dokumentów w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę  wymaganych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę  dokumentów na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli deklarowanych oświadczeń.
 
 
 
V. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:
 
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C,
2) "Doświadczenie” – D,
 
 2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
 
Kryterium
Waga [%]
Liczba punktów
Sposób oceny wg wzoru
 
Łączna cena ofertowa brutto
80%
90
                             Cena najtańszej oferty
C = -----------------------------------------  x 80pkt
                            Cena badanej oferty
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80.
Doświadczenie
20%
20
Przez doświadczenie rozumie się łączną ilość usług  szkoleniowych dla nauczycieli z wykorzystaniem nurtu pedagogiki Froeblowskiej wykonanych w okresie 3 lat przed terminem składania oferty.
Punktacja
 - 0 pkt. za wykonanie dwóch usług,
- 10 pkt. za wykonanie trzech usług
- 20 pkt. za wykonanie czterech usług,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 20.
RAZEM
100%
100
­­­­­────────────────────
 
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg wzoru:
 
L = C + D
 
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie”,
 
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie” dokonana zostanie na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie wg schematu opisanego w tabeli  powyżej.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
 
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w postaci skanu podpisanych formularzy – wg wykazu opisanego w pkt. VII -  na email: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl do dnia 9 lutego 2018 roku, do godz. 15.00.
 
VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1.         Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przygotowaną w języku polskim, w formie pisemnej.
2.         Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).
3.         Do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) wraz z kopiami referencji,
- wykaz osób skierowanych do realizacji usługi, z podaniem ich doświadczenia (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),
- oświadczenie o braku powiązań (osobowych i kapitałowych) z Zamawiającymi (załącznik 4 do Zapytania Ofertowego).
4.         Oferty złożone w innej formie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
5.         Oferta musi być podpisana przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy.
6.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
VIII. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wykonanie szkolenia w terminie 14 dni od daty zwarcia umowy, przedłożenia niezbędnej dokumentacji z przeprowadzonego szklenia w terminie do 7 dni od zakończenia ostatniego szkolenia. Miejsce przeprowadzenia szkolenia Szkoła Podstawowa Nr 2, 66-300 Międzyrzecz, ul. Sportowa 1.
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty końcowej składania ofert.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zadąć od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofercie cenowej:
-           oczywiste omyłki pisarskie,
-           oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
-           inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia lub istotnymi zasadami realizacji zamówienia  niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
4. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie http://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego http:/bip.miedzyrzecz.pl
5. Zasady odrzucenia ofert. Zamawiający odrzuca złożoną ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie oraz             nie zawiera wszystkich wymaganych załączników, a Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu.
 
X. WYKLUCZENIA:
Wykluczeniu  z  postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są  powiązani osobowo  lub kapitałowo   z   Zamawiającym.   Przez   powiązania   kapitałowe   lub   osobowe   rozumie   się  wzajemne   powiązania  między   Zamawiającym lub   osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem  procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub    powinowactwa   drugiego  stopnia w linii  bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzaniem  procedury  wyboru  wykonawcy:  Katarzyna Szadkowska, Izabella Korejwo. 
Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
 
XI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym (sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) ceny ofertowej netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3.  Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku   (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 
XII. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY:
Zmiany istotnych warunków umowy określa załączony wzór umowy – załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
XIII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający  nie dopuszcza do składania ofert częściowych i wariantowych.
 
XIV. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.
 
XV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na adres: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, e-mail: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Szadkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-01 14:49:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Szadkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 14:51:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Szadkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-12 14:24:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony