ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie Nadzoru archeologicznego w ramach projektu pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu” nr POIS.02.05.00-00-145/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie Nadzoru archeologicznego w ramach projektu pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu” nr POIS.02.05.00-00-145/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie Nadzoru archeologicznego w ramach projektu pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu” nr POIS.02.05.00-00-145/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Termin składania ofert / wniosków: 2019-10-07 13:00:00

Treść:

Międzyrzecz, 15.10.2019 r.
WRG.041.45.2016
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie nadzoru archeologicznego w ramach projektu pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu” nr POIS.02.05.00-00-145/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 40590 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
1
GEOINTERRA Leszek Styczyński, ul. Powstańców Wielkopolskich 8/58, 91-040 Łódź
23600,00 zł
2
ARCHKO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Piotr Pawlak,
ul. G. Konatkowskiej 1, 60-465 Poznań
6150,00 zł
3
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica
55000,00 zł
 
 
Informacja o odrzuceniu oferty GEOINTERRA Leszek Styczyński, ul. Powstańców Wielkopolskich 8/58, 91-040 Łódź
 
Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy ponieważ w ocenie Zamawiającego zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający badając ofertę, powziął wątpliwość, czy nie zawiera ona rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zaproponowana przez Wykonawcę cena całkowita oferty była niższa o co najmniej 50% od szacunkowej wartość zamówienia powiększonej o podatek VAT.
Zamawiający zwrócił się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny wskazując, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca pozostawił wezwanie bez odpowiedzi.
 
Informacja o odrzuceniu oferty ARCHKO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Piotr Pawlak, ul. G. Konatkowskiej 1, 60-465 Poznań
 
Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy ponieważ w ocenie Zamawiającego zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający badając ofertę, powziął wątpliwość, czy nie zawiera ona rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zaproponowana przez Wykonawcę cena całkowita oferty była niższa o co najmniej 50% od szacunkowej wartość zamówienia powiększonej o podatek VAT oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Zamawiający zwrócił się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny wskazując, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca pozostawił wezwanie bez odpowiedzi.
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
 
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania ponieważ cena jedynej niepodlegającej odrzuceniu oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Cena kolejnej złożonej w postępowaniu oferty wynosi 55000,00 zł. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 40590,00 zł brutto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 10.10.2019 r.
WRG. 041.45.2016
 
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie Nadzoru archeologicznego w ramach projektu pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu” nr POIS.02.05.00-00-145/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 40590 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Termin wykonania
1
GEOINTERRA Leszek Styczyński, ul. Powstańców Wielkopolskich 8/58, 91-040 Łódź
23600,00 zł
30.10.2020 r.
2
ARCHKO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Piotr Pawlak,
ul. G. Konatkowskiej 1, 60-465 Poznań
6150,00 zł
30.10.2020 r.
3
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica
55000,00 zł
30.10.2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, na stronie www.bip.miedzyrzecz oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu” na terenie następujących obiektów:
Obiekt 1 Park przy ul. Stoczniowców Gdańskich, działka 320/4 i 319 położna w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz 1:  rozbiórka i demontaż elementów zagospodarowania terenu (m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej ścieżek, rozbiórka nawierzchni ścieżek z płyt chodnikowych betonowych, demontaż istniejących krawężników betonowych, demontaż istniejących elementów małej architektury i oświetlenia, wymiana istniejących słupów oświetleniowych (bez linii kablowej)  (10 szt.), budowa nowej linii oświetleniowej – 5 szt. słupów, montaż obiektów małej w postaci 1 szt. tablicy informacyjnej, montaż obiektów małej architektury w postaci ławek, koszy, budowa ścieżki o nawierzchni mineralnej, asfaltowej, ziemnej, nasadzenia roślin.
Obiekt 3 Promenada nad Obrą, działka nr 41/4, obręb Międzyrzecz – 1: wymiana istniejących słupów oświetleniowych (bez linii kablowej) – 11 szt. , montaż obiektów małej architektury w postaci 1 szt.  tablicy informacyjnej, nasadzenia roślin.
Obiekt 4 Bulwar Jana Pawła II, działka nr 355/5, 357/2, 359/3, 360, 354/2 fragment, obręb Międzyrzecz – 2: wymiana istniejących słupów oświetleniowych (bez linii kablowej) – 10 szt., montaż obiektów małej architektury w postaci 1 szt.  tablicy informacyjnej, nasadzenia roślin.
Obiekt 6 ul. Podzamcze, działka nr 382, obręb Międzyrzecz – 2: wymiana istniejących słupów oświetleniowych (bez linii kablowej)  (3 szt.), montaż obiektów małej w postaci 1 szt. tablicy informacyjnej, montaż obiektów małej architektury w postaci ławek, koszy, trejaży, budowa ścieżki o nawierzchni mineralnej, nasadzenia roślin.
Obiekt 11 Planty, działka o nr ewid. 384/18, 386/2 obręb Międzyrzecz 2: rozbiórka budynku toalety, budowa fontanny wraz z przyłączem wod-kan i zasilaniem energetycznym, wykonanie ścieżek z nawierzchni z kostki granitowej oraz z płyt granitowych, montaż obiektów małej architektury w postaci ławek, koszy, nasadzenia roślin.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte zostały w załącznikach.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-27 13:54:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-27 14:05:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-15 14:51:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony