ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: zapytanie o wykonanie czynności usunięcia wyrobów zawierających azbestDrukuj informację Zamówienie publiczne: zapytanie o wykonanie czynności usunięcia wyrobów zawierających azbest

Szczegóły informacji

zapytanie o wykonanie czynności usunięcia wyrobów zawierających azbest

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Termin składania ofert / wniosków: 2022-04-08 14:00:00

Treść:

Międzyrzecz, dnia 30 marca 2022r.
WGK.6232.1.10.2022
Zapytanie o wykonanie czynności usunięcia wyrobów zawierających azbest
 
I. Zamawiający:
GMINA MIĘDZYRZECZ
UL. RYNEK 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
 
zaprasza do złożenia ofert na:
usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032”
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:*
 1. Specyfika głównych wymagań:

  Przedmiotem zamówienia jest: usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032” i obejmuje wykonanie następujących prac: zabezpieczenie, ważenie, załadunek i transport płyt azbestowo cementowych pochodzących z dachów, ścian budynków nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyrzecz wraz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów azbestowych.

  Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest podlegających usługom takim jak: zabezpieczenie, załadunek, transport i unieszkodliwienie wynosi ok. 2,22 Mg. Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których planowane jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest znajduje się w Załączniku nr 2 niniejszego zapytania. Podane wielkości stanowią odwzorowanie wielkości podanych przez właścicieli nieruchomości w złożonych przez nich wnioskach i zweryfikowanych przez Gminę.

  Zamawiający zleci i odbierze usługę dotyczącą wyrobów zawierających azbest, wynikającą z ilości rzeczywistych i rozliczenie nastąpi według wielkości rzeczywistych, a kwestia ewentualnych rozbieżności z wielkościami określonymi w ofercie nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, niezależnie od tego, czy wielkości te będą inne od zakładanych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac w formie elektronicznej wraz z opisami.

  Rozliczenie będzie się odbywać według cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie cenowej i dotyczyć będzie wielkości rzeczywiście wykonanej usługi i nie może przekroczyć zaoferowanej ceny brutto. Wyroby azbestowe stanowią przede wszystkim zadaszenie budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, altan i wiat itp. złożone luzem na terenach nieruchomości. Ważenie wyrobów zawierających azbest nastąpi bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości. Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela nieruchomości.

  Do wyliczeń przyjęto, że 1 m2 azbestu i wyrobów zawierających azbest waży 15 kg.
  Zamawiający zastrzega, że planowany powyżej zakres zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu) w przypadku odstąpienia przez właścicieli nieruchomości od woli usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest.
  Wskazane wyżej ilości mogą ulec także zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) ze względu na fakt, że podstawą do ich określenia są m.in. wnioski właścicieli nieruchomości, w których to właściciele określili powierzchnię azbestu i wyrobów azbestowych, znajdujących się na terenie ich nieruchomości.
   
 2. Termin realizacji zamówienia:   do 30 czerwca 2022 r.
 3. Okres gwarancji: nie dotyczy
 4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
III. Warunki udziału w postępowaniu:*
 
Wykonawca musi wykazać, że:
1) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych oraz zbierania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach - w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) posiada zezwolenie na unieszkodliwienie azbestu, w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie, lub wskaże adres składowiska, na które zostanie przewieziony azbest odebrany w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zostanie ocenione na podstawie oświadczenia
4) wykonał minimum 3 usługi w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę minimum 5 000 zł brutto każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
 
IV. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
 
V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
 
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy –  wg załączonego wzoru,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty lub samodzielnie pobranych wydruków z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
3) Inne dokumenty:
a) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych oraz zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach – w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
b) Zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie.
c) Oświadczenie na jakie składowisko zostaną przekazane, zebrane w trakcie realizacji zadania wyroby zawierające azbest.
d) Oświadczenie, że dysponuje odpowiednią ilością pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia posiadających kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenia niezbędne do wykonywania zamówienia wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz przeszkolenie bhp uprawniające do wykonywania niniejszego zadania.
e) Wykaz wykonanych usług. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 usługi w zakresie przedmiotu zamówienia, na kwotę minimum 5 000,00 zł brutto każda.
 
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
 przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
 
VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest: Bogusława Czerkawska nr tel. 957426963, 730008288 e-mail bczerkawska@miedzyrzecz.pl
 
VIII. Miejsce składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz poprzez biuro podawcze Urzędu Miejskiego, pisemnie na adres Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz lub drogą elektroniczną adres e - mail: bczerkawska@miedzyrzecz.pl w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. godz. 14.00
 
IX. Opis sposobu obliczania ceny:
 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić jednostkową cenę netto i brutto za 1 Mg oraz podać stawkę podatku VAT.
 2. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 
X. Informacje o formalnościach:
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, przedłoży Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy.
 2. Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których planowane jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 3. Wzór oświadczenia
 4. Wzór oświadczenia (składowisko)
 5. Wzór wykazu wykonanych usług.
 
 
 
                                                                                                                Zatwierdzam:
Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
 
                                                                                        (data, podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego)
*) – niepotrzebne skreślić

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-31 21:09:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-31 21:12:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-01 08:43:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony