ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

WRG.271.9.2018 - PRZEBUDOWA DROGI NR 003532F WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W KAŁAWIE

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 521864-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-03-09 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-03-09 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2018-02-22 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 500055167-N-2018 z dnia 14-03-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521864-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.9.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaława, gmina Międzyrzecz. 2. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem przebudowę drogi gminnej nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kaława gmina Międzyrzecz. Przebudowywany odcinek drogi usytuowany jest w centralnej części miejscowości Kaława, w obszarze zabudowanym, w którym przeważa zabudowa jednorodzinna wraz z obiektami użyteczności publicznej. Przedmiotowa inwestycja została podzielona na dwa zadania: zadanie kwalifikowane i zadanie niekwalifikowane w skład których wchodzi: 2.1. ZADANIE KWALIFIKOWANE: 1) Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (wzdłuż krawężnika należy wykonać ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej typu CEGŁA obniżony względem powierzchni jezdni o 1 cm.) Przebudową drogi w ramach zadania kwalifikowanego objęty jest odcinek drogi zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako DR 1 – długość ≈ 446,64 mb. 2) Wykonanie zjazdów o nawierzchni z bkb typu BEHATON gr. 8 cm, kolor grafitowy. 3) Wykonanie chodników o nawierzchni z bkb typu CEGŁA, koloru szarego gr. 6 cm; - chodnik zlokalizowany w pasie drogowym działki nr 322/3 (chodnik lewostronny o długości ≈410m, chodnik prawostronny≈68m). 4) Wykonanie w ciągu drogi DR1 wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej typu BEHATON gr. 8cm, kolor grafitowy. 5) Wykonanie dwóch zatok postojowych z bkb typu BEHATON gr. 8 cm, kolor grafitowy a) Zatoka postojowa nr 1 zlokalizowana wzdłuż jezdni przeznaczona do parkowania równoległego-początek na km 0+024,02, koniec na km 0+090,52 b) Zatoka postojowa nr 2 zlokalizowana wzdłuż jezdni i przeznaczona do parkowania prostopadłego – początek na km 0+242,42, koniec na km 0+267,42 6) Wykonanie przebudowy i bieżącej konserwacji skrzyżowania projektowanej drogi gminnej nr 003532F (DR1) z drogą powiatową nr 1268F polegającą na dowiązaniu bitumicznej nawierzchni drogi gminnej do krawędzi jezdni drogi powiatowej również o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem częściowego remontu nawierzchni drogi powiatowej o powierzchni ≈114m2. 7) Wykonanie kanalizacji deszczowej – w obrębie działek nr 322/3, 322/2, 106 z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego zbiornika retencyjnego na działce nr 106 z wykonaniem separatora związków ropopochodnych zespolonego z osadnikiem zawiesin mineralnych. 8) Wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED– lamp - 16 szt. 9) Wykonanie wycinki drzew – szt. 3. 10) Wykonanie rur ochronnych. 11) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, elementów bezpieczeństwa ruchu – zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu. 12) Wykonanie zieleni obustronnie (trawa siewem wraz z humusowaniem) – dotyczy całej szerokości pasa drogowego odcinka drogi oznaczonej jako DR1. 13) Wykonanie projektu oraz oznakowania czasowej organizacji ruchu. 14) Dokonanie regulacji wysokościowej wszelkich studni, urządzeń itp. zlokalizowanych w ciągu planowanej drogi, zjazdów czy zatok postojowych. Regulacji należy dokonać zgodnie ze sztuką budowlaną w taki sposób aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie drogi oraz istniejących urządzeń. 2.2. ZADANIE NIEKWALIFIKOWANE: 1) Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (wzdłuż krawężnika należy wykonać ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej typu CEGŁA obniżony względem powierzchni jezdni o 1 cm.) Przebudową drogi w ramach zadania niekwalifikowanego objęty jest odcinek drogi oznaczony na projekcie zagospodarowania jako DR 2 – długość ≈ 34,64 mb. 2) Wykonanie odcinka chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typ CEGŁA gr. 6 cm – elementy chodnika o powierzchni ≈43,5m2. 3) Wykonanie zjazdu o nawierzchni z EKO – KOSTKI gr. 8 cm– dotyczy zjazdu do działki nr 106. 4) Wykonanie wycinki drzew – szt. 7. 5) Wywóz i pocięcie na odcinki do 40 cm pni wszystkich 10 drzew nadających się na opał i ich przewiezienie na plac magazynowy spółki gminnej PUBR Międzyrzecz ul. Reymonta oraz wywóz pozostałych gałęzi, ścinek, trocin i ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach. 6) Wykonanie zieleni obustronnie (trawa siewem wraz z humusowaniem) – dotyczy całej szerokości pasa drogowego odcinka drogi oznaczonej jako DR2. 7) Wykonanie przebudowy skrzyżowania projektowanej drogi gminnej nr 003532F (DR2) z drogą powiatową nr 1268F polegającą na dowiązaniu bitumicznej nawierzchni drogi gminnej do krawędzi jezdni drogi powiatowej również o nawierzchni bitumicznej. 8) Wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED– lamp – 1 szt. 9) Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót dla całego odcinka drogi DR1 i DR 2. UWAGA !!! Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby w miarę możliwości udostępnić mieszkańcom dojazdy, do zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej ulicy, szkoły, zakładów oraz domów. 3. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia min. koszty transportu materiałów i urobku, geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót, oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. Mapy powykonawcze należy opracować również w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików DXF. W cenie ofertowej należy również przewidzieć kamerowanie wykonanych sieci deszczowych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia innemu wykonawcy części placu budowy bez wpływu na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. 5. Wykonawca zobowiązany jest rozpoczęcia robót budowlanych w terminie do 10 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy – protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi do 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku nie rozpoczęcia realizacji robót w wyżej wskazanym terminie wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 2.000 zł brutto za każdy dodatkowy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji robót. 6. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny ofertowej. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom MPWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Świętym Wojciechu m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń wod-kan. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego a także pokryje koszty napraw. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. 8. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania na plac magazynowy spółki gminnej PUBR Międzyrzecz ul. Reymonta. Zamawiający wskaże dokładne miejsce składowania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania takich jak m.in. kostka betonowa typu POLBRUK, kostka kamienna i inne oraz urządzeń. Transport materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania odbywać się powinien w takich warunkach aby transportowany materiał nie uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu. W cenie ofertowej należy przewidzieć zabezpieczenie przewożonych materiałów nadających się do ponownego wbudowania. Przewożony materiał w miejsce wskazane przez Zamawiającego należy zdać za pokwitowaniem w celu ilościowego rozliczenia Wykonawcy z materiałów rozbiórkowych nadających się do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu materiału rozbiórkowego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń w postaci np. ziemi, gruzu czy innych elementów pochodzących z rozbiórki. W tym celu materiał pochodzący z rozbiórki (przeznaczony do zwiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego), Wykonawca winien jest przebrać na placu budowy w celu jego oczyszczenia. 10. Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje ze zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. 11. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez MS BIURO PROJEKTOWE MICHAŁ SROKA
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45316110-9, 45232130-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta BRUBET Ryszard Winnicki na kwotę 2 782 921,83 zł. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 1 004 285,00 zł brutto. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 13.03.2018 r.
WRG.271.9.2018                                                                                                                       
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie.”
 
Nazwa zamawiającego:                GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.  
 
Uzasadnienie:
W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
2 782 921,83 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 1 004 285,00 zł brutto.
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 9 marca 2018 r.
WRG.271.9.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie.”
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 004 285,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
2 782 921,83 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 30.09.2018 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 521864-N-2018 z dnia 2018-02-22 r.
Gmina Międzyrzecz: PRZEBUDOWA DROGI NR 003532F WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W KAŁAWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-22 11:55:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-22 12:10:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-14 10:42:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1412 raz(y)