ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

WRG.271.11.2018 - Zakup, obsadzenie i pielęgnacja roślin jednorocznych w gruncie i donicach betonowych oraz dostarczeniu do Międzyrzecza gotowych kompozycji kwiatowych w skrzyniach, wiszących donicach, konstrukcjach oraz wieżach kwiatowych stanowiących własność Zamawiającego.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Nr UZP: 500058637-N-2018

Ogłoszono dnia: 2018-02-27 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 19.03.2018 r.
WRG.271.11.2018
 
Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.)
 
Działając na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12 ww. ustawy.
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.
2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia przedmiotu zamówienia: zakup, obsadzenie i pielęgnacja roślin jednorocznych w gruncie i donicach betonowych oraz dostarczeniu do Międzyrzecza gotowych kompozycji kwiatowych w skrzyniach, wiszących donicach, konstrukcjach oraz wieżach kwiatowych stanowiących własność Zamawiającego.
Zakres usługi obejmuje:
1) zakup, obsadzenie i pielęgnację roślin jednorocznych w gruncie i donicach betonowych na terenie zieleni przy ul. Rynek, Lipowej, Wesołej, Młyńskiej, Chłodnej, Wojska Polskiego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Konstytucji 3 Maja, 30 Stycznia, Stoczniowców Gdańskich, Staszica, Podzamcze w Międzyrzeczu i dwóch donic w Kęszycy Leśnej. II Etapy (I etap połowa marca, II etap połowa maja)
2) odebranie od Zamawiającego 21 szt. konstrukcji kwietnikowych, 10 szt. wiszących konstrukcji kaskadowych , 36 szt. skrzyń kwiatowych i 18 szt. wiszących donic sifu;
3)przygotowanie i dostarczenie do Międzyrzecza gotowych kompozycji kwiatowych w konstrukcjach kaskadowych – wieżach, w wiszących konstrukcjach kaskadowych – na lampach i skrzyniach kwiatowych w ilości:
 • 4 szt. - konstrukcji kwietnikowych H 2400
 • 1 szt. - konstrukcji kwietnikowych H 2000
 • 12 szt. - konstrukcji kwietnikowych H 1200
 • 1 szt. - konstrukcji kwietnikowych H 1100
 • 3 szt. - konstrukcji kwietnikowych H 700
 • 8 szt. - konstrukcji kaskadowych wiszących W600/2
 • 2 szt. - konstrukcji kaskadowych wiszących W600/3 
 • 24 szt. - skrzyń kwiatowych o długości 800 mm
 • 12 szt. - skrzyń kwiatowych o długości 1000 mm
 • 9 szt. - wiszących donic sifu 460
 • 9 szt. - wiszących donic sifu 580
 • 16 korytek
 • 33 wiszących donic
4)Zakres przygotowania kompozycji kwiatowych obejmuje:
 • skrzynie, donice, konstrukcje kaskadowe – wiszące, konstrukcje kaskadowe – wieże muszą być wypełnione ziemią ogrodową, urodzajną, wolną od zanieczyszczeń jak chwasty, kamienie itp., o właściwym dla sadzonych kwiatów ph,
 • ziemia w skrzyniach, donicach i konstrukcjach kaskadowych wiszących i konstrukcjach kwietnikowych musi zawierać hydrożel (w ilości min. 5g hydrożelu na 1 l ziemi) oraz wolnodziałający nawóz w ilości zgodnej z zaleceniami producenta;
 • wszystkie warstwy konstrukcji i skrzyń, donic muszą być obsadzone roślinnością;
 • materiał roślinny powinien być odpowiednio wyselekcjonowany, o właściwych parametrach jakościowych zgodnie z zaleceniami szkółkarskimi o prawidłowo uformowanymi pokroju charakterystycznym dla danego gatunku i odmiany, tj. rośliny powinny być odpowiednio rozkrzewione, ulistnione, zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych i objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz śladów żerowania szkodników. Winien posiadać dobrze wykształcony i nie uszkodzony system korzeniowy. Materiał powinien charakteryzować się odpowiednimi proporcjami między częścią nadziemną i bryłą korzeniową;
 • rośliny wykorzystane do obsadzeń w dniu dostarczenia ich do Zamawiającego  powinny charakteryzować się atrakcyjnym wyglądem – obfitym kwitnieniem oraz intensywna barwą kwiatów i liści;
 •  ilość kwiatów w skrzyniach, donicach, wiszących konstrukcjach kaskadowych i wieżach kwietnikowych powinna być dostosowana do wielkości konstrukcji tak by w dniu dostarczenia ich do Zamawiającego kwitnące rośliny przesłoniły konstrukcję.
5)Pielęgnacja kompozycji kwiatowych po ich dostarczeniu do Międzyrzecza obejmuje:
 • podlewanie roślin,
 • zasilanie nawozami NPK w miarę potrzeb, zgodnie z instrukcją stosowanych preparatów,
 • stosowanie środków ochrony roślin,
 • odchwaszczanie,
 • usuwanie suchych kwiatostanów i liści,
 • uzupełnianie brakujących kwiatów w trakcie prowadzonej usługi,
 • usunięciu kwiatów po obumarłych roślinach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
6)Zdemontowanie wiszących konstrukcji kwiatowych z lamp (ul. Kazimierza Wielkiego, Młyńska),  konstrukcji kwiatowych (ul. 30 Stycznia przy PKO) i skrzyń z barierek na mostach (ul. Kazimierza Wielkiego, Młyńska) po uprzednim opróżnieniu z nich ziemi.
 
3. Wartość zamówienia: 248323,45 zł brutto.
 
4. Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz.
 
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia: art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.).
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
 2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
 3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Uzasadnienie:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., któremu Zamawiający zamierza zlecić wykonanie usługi jest osobą prawną która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. Zamawiający sprawuje nad PGK sp. z o. o., kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami ponieważ Zamawiający (Gmina Międzyrzecz) posiada w tej spółce 92,15 % udziałów tym samym może wywierać dominujący wpływa na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej Spółki. W skład organów decyzyjnych wchodzą przedstawiciele Zamawiającego PGK SP z o.o. nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiającego sprawującego nad nim kontrolę. Natomiast 7,85 % udziałów w spółce posiada PPB „PUBR”
  Sp. z o.o., która jest Spółką gminną (Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w Spółce PPB „PUBR”).
 2. Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Gminę.  
 3. W kontrolowanej spółce PGK sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego co wykazano w pkt a.
6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 15 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
7. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa
w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane:
Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ani przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
8. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.03.2018 r. pod numerem 500058637-N-2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 500058637-N-2018 z dnia 19-03-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Zakup, obsadzenie i pielęgnacja roślin jednorocznych w gruncie i donicach betonowych oraz dostarczeniu do Międzyrzecza gotowych kompozycji kwiatowych w skrzyniach, wiszących donicach, konstrukcjach oraz wieżach kwiatowych stanowiących własność Zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup, obsadzenie i pielęgnacja roślin jednorocznych w gruncie i donicach betonowych oraz dostarczeniu do Międzyrzecza gotowych kompozycji kwiatowych w skrzyniach, wiszących donicach, konstrukcjach oraz wieżach kwiatowych stanowiących własność Zamawiającego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.11.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup, obsadzenie i pielęgnacja roślin jednorocznych w gruncie i donicach betonowych oraz dostarczeniu do Międzyrzecza gotowych kompozycji kwiatowych w skrzyniach, wiszących donicach, konstrukcjach oraz wieżach kwiatowych stanowiących własność Zamawiającego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 209386.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Reymonta 5
Kod pocztowy: 66-300
Miejscowość: Międzyrzecz
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 248323.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 248323.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 248323.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 12  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki wynikają z treści art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.). Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., któremu Zamawiający zamierza zlecić wykonanie usługi jest osobą prawną która spełnia łącznie następujące warunki: a) Zamawiający sprawuje nad PGK sp. z o. o., kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami ponieważ Zamawiający (Gmina Międzyrzecz) posiada w tej spółce 92,15 % udziałów tym samym może wywierać dominujący wpływa na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej Spółki. W skład organów decyzyjnych wchodzą przedstawiciele Zamawiającego PGK SP z o.o. nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiającego sprawującego nad nim kontrolę. Natomiast 7,85 % udziałów w spółce posiada PPB „PUBR” Sp. z o.o., która jest Spółką gminną (Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w Spółce PPB „PUBR”). b) Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Gminę. W kontrolowanej spółce PGK sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego co wykazano w pkt a.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 27.02.2018 r.
WRG.271.11.2018
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
 
1.Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.
2.Określenie przedmiotu i zakres zamówienia: zakup, obsadzenie i pielęgnacja roślin jednorocznych w gruncie i donicach betonowych oraz dostarczeniu do Międzyrzecza gotowych kompozycji kwiatowych w skrzyniach, wiszących donicach, konstrukcjach oraz wieżach kwiatowych stanowiących własność Zamawiającego.
Zakres usługi obejmuje:
1)zakup, obsadzenie i pielęgnację roślin jednorocznych w gruncie i donicach betonowych na terenie zieleni przy ul. Rynek, Lipowej, Wesołej, Młyńskiej, Chłodnej, Wojska Polskiego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Konstytucji 3 Maja, 30 Stycznia, Stoczniowców Gdańskich, Staszica, Podzamcze w Międzyrzeczu i dwóch donic w Kęszycy Leśnej. II Etapy (I etap połowa marca, II etap połowa maja)
2)odebranie od Zamawiającego 21 szt. konstrukcji kwietnikowych, 10 szt. wiszących konstrukcji kaskadowych , 36 szt. skrzyń kwiatowych i 18 szt. wiszących donic sifu;
3)przygotowanie i dostarczenie do Międzyrzecza gotowych kompozycji kwiatowych w konstrukcjach kaskadowych – wieżach, w wiszących konstrukcjach kaskadowych – na lampach i skrzyniach kwiatowych w ilości:
 • 4 szt. - konstrukcji kwietnikowych H 2400
 • 1 szt. - konstrukcji kwietnikowych H 2000
 • 12 szt. - konstrukcji kwietnikowych H 1200
 • 1 szt. - konstrukcji kwietnikowych H 1100
 • 3 szt. - konstrukcji kwietnikowych H 700
 • 8 szt. - konstrukcji kaskadowych wiszących W600/2
 • 2 szt. - konstrukcji kaskadowych wiszących W600/3 
 • 24 szt. - skrzyń kwiatowych o długości 800 mm
 • 12 szt. - skrzyń kwiatowych o długości 1000 mm
 • 9 szt. - wiszących donic sifu 460
 • 9 szt. - wiszących donic sifu 580
 • 16 korytek
 • 33 wiszących donic
4) Zakres przygotowania kompozycji kwiatowych obejmuje:
 • skrzynie, donice, konstrukcje kaskadowe – wiszące, konstrukcje kaskadowe – wieże muszą być wypełnione ziemią ogrodową, urodzajną, wolną od zanieczyszczeń jak chwasty, kamienie itp., o właściwym dla sadzonych kwiatów ph,
 • ziemia w skrzyniach, donicach i konstrukcjach kaskadowych wiszących i konstrukcjach kwietnikowych musi zawierać hydrożel (w ilości min. 5g hydrożelu na 1 l ziemi) oraz wolnodziałający nawóz w ilości zgodnej z zaleceniami producenta;
 • wszystkie warstwy konstrukcji i skrzyń, donic muszą być obsadzone roślinnością;
 • materiał roślinny powinien być odpowiednio wyselekcjonowany, o właściwych parametrach jakościowych zgodnie z zaleceniami szkółkarskimi o prawidłowo uformowanymi pokroju charakterystycznym dla danego gatunku i odmiany, tj. rośliny powinny być odpowiednio rozkrzewione, ulistnione, zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych i objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz śladów żerowania szkodników. Winien posiadać dobrze wykształcony i nie uszkodzony system korzeniowy. Materiał powinien charakteryzować się odpowiednimi proporcjami między częścią nadziemną i bryłą korzeniową;
 • rośliny wykorzystane do obsadzeń w dniu dostarczenia ich do Zamawiającego  powinny charakteryzować się atrakcyjnym wyglądem – obfitym kwitnieniem oraz intensywna barwą kwiatów i liści;
 •  ilość kwiatów w skrzyniach, donicach, wiszących konstrukcjach kaskadowych i wieżach kwietnikowych powinna być dostosowana do wielkości konstrukcji tak by w dniu dostarczenia ich do Zamawiającego kwitnące rośliny przesłoniły konstrukcję.
5)Pielęgnacja kompozycji kwiatowych po ich dostarczeniu do Międzyrzecza obejmuje:
 • podlewanie roślin,
 • zasilanie nawozami NPK w miarę potrzeb, zgodnie z instrukcją stosowanych preparatów,
 • stosowanie środków ochrony roślin,
 • odchwaszczanie,
 • usuwanie suchych kwiatostanów i liści,
 • uzupełnianie brakujących kwiatów w trakcie prowadzonej usługi,
 • usunięciu kwiatów po obumarłych roślinach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
6)Zdemontowanie wiszących konstrukcji kwiatowych z lamp (ul. Kazimierza Wielkiego, Młyńska),  konstrukcji kwiatowych (ul. 30 Stycznia przy PKO) i skrzyń z barierek na mostach (ul. Kazimierza Wielkiego, Młyńska) po uprzednim opróżnieniu z nich ziemi.
Szczegółowy wykaz nasadzeń stanowi załącznik nr 1.
 
3.Szacowana wartość zamówienia: 209 386,04 zł / 48 562,29 euro
 
4.Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zawierza udzielić zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz.
 
5.Podstawa prawna: art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
 2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
 3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
 
Uzasadnienie:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., któremu Zamawiający zamierza zlecić wykonanie usługi związanej zakupem, obsadzeniem i pielęgnacją roślin jednorocznych w gruncie i donicach betonowych roślin jednorocznych oraz dostarczeniu do Międzyrzecza gotowych kompozycji kwiatowych w skrzyniach, wiszących donicach, konstrukcjach oraz wieżach jest osobą prawną, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. Zamawiający sprawuje nad PGK sp. z o. o., kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami ponieważ Zamawiający (Gmina Międzyrzecz) posiada w tej spółce 92,15 % udziałów tym samym może wywierać dominujący wpływa na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej Spółki. W skład organów decyzyjnych wchodzą przedstawiciele Zamawiającego PGK SP z o.o. nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiającego sprawującego nad nim kontrolę. Natomiast 7,85 % udziałów w spółce posiada PPB „PUBR”
  Sp. z o.o., która jest Spółką gminną (Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w Spółce PPB „PUBR”).
 2. Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Gminę.  
 3. W kontrolowanej spółce PGK sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego co wykazano w pkt a.
 
6.Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 14 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018r.
 
7.Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.
Informacja nie została zamieszczona ani opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych ani przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz nasadzeń
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-27 14:58:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-27 14:59:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-19 15:28:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
979 raz(y)