ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

WRG.271.52.2018 - Usługa przycinki i wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Nr UZP: 500261623-N-2018

Ogłoszono dnia: 2018-10-08 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 500261623-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Usługa przycinki i wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Międzyrzecz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa przycinki i wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.52.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przycinka i wycinka drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77211400-6
 
Dodatkowe kody CPV: 77340000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 92144.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Reymonta 5
Kod pocztowy: 66-300
Miejscowość: Międzyrzecz
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93637.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93637.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93637.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 12  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki wynikają z treści art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1986). Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Uzasadnienie: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. spełnia łącznie następujące warunki: a) Zamawiający sprawuje nad PGK sp. z o. o., kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami ponieważ Zamawiający (Gmina Międzyrzecz) posiada w tej spółce 95,21 % udziałów tym samym może wywierać dominujący wpływa na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej Spółki. W skład organów decyzyjnych wchodzą przedstawiciele Zamawiającego PGK Sp. z o.o. nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiającego sprawującego nad nim kontrolę. Natomiast 4,79 % udziałów w spółce posiada PPB „PUBR” Sp. z o.o., która jest Spółką gminną (Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w Spółce PPB „PUBR”). b) Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Gminę. c) w kontrolowanej spółce PGK sp. z o. o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego co wykazano w pkt a.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 31.10.2018 r.
WRG.271.52.2018
 
Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.1986)
 
Działając na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w załącznikach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 08.10.2018 r.
WRG.271.52.2018
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
 
1.Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.
2.Określenie przedmiotu i zakres zamówienia: usługa przycinki i wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
Zakres usługi obejmuje:
2.1.Wycinka, przycinka i karczowanie zakrzewień:
 
Lp.
Miejscowość
nr działki
m2
nr mapy
opis prac
1
Kalsko
233
627
1
Przycinka zakrzewień z gatunku wiśnie i śliwy na powierzchni 627 m2 celem udrożnienia przejazdu przez drogę Gminy Międzyrzecz
2
Kalsko
43
105
2
Przycinka zakrzewień z gatunku bez, śliwa tarnina wraz z uporządkowaniem terenu na powierzchni 105 m2
3
Kursko
395, 409, 410, 441, 420, 399
5700
3
Przycinka zakrzewień z gatunku bez, akacja, róża dzika, śliwa tarnina, leszczyna na powierzchni 5700 m2 celem udrożnienia przejazdu przez drogi Gminy Międzyrzecz oraz drogę publiczną gminną nr 003539F
4
Wyszanowo
266, , 260, 272
3850
4, 5
Przycinka zakrzewień z gatunku bez, akacja, róża dzika, wiśnia, leszczyna, śliwa na powierzchni 3850 m2 celem udrożnienia przejazdu przez drogi Gminy Międzyrzecz oraz drogę publiczną gminną nr 003515F
5
Wyszanowo
277
1850
4
Wycinka oraz karczowanie zakrzewień z gatunku leszczyna, bez czarny na powierzchni 1850 m2 celem udrożnienia przejazdu przez drogę Gminy Międzyrzecz
6
Bukowiec
248, 340
400
6
Przycinka zakrzewień z gatunku bez, akacja, róża dzika, śliwa tarnina, leszczyna na powierzchni 400 m2 celem udrożnienia przejazdu przez drogi Gminy Międzyrzecz
7
Bukowiec
21
225
17
Przycinka oraz karczowanie zakrzewień z gatunku, akacja, róża dzika, śliwa tarnina na powierzchni 225 m2 celem udrożnienia przejazdu przez drogę Gminy Międzyrzecz
8
Pieski
261/2
200
18
Przycinka zakrzewień z gatunku bez, akacja, róża dzika, śliwa tarnina, leszczyna na powierzchni 200 m2 celem udrożnienia przejazdu przez drogę publiczną gminną nr 003546F
9
Żółwin
189/2
30
7
Wycinka oraz karczowanie zakrzewień z gatunku topola osika, bez, akacja na pow. 30 m2   przy drodze publicznej gminną nr 003509F
10
Międzyrzecz 1
Międzyrzecz 2
675/54
234
575
 
ul. Długa - przycinka krzaków wzdłuż drogi publicznej (ok. 375m2)
ul. Fabryczna - przycinka krzaków wzdłuż drogi publicznej (ok. 200 m2)
 
 
2.2.Wycinka i przycinka drzew:
 
Lp.
Miejscowość
nr działki
Szt.
nr mapy
opis prac
1
Międzyrzecz 2
696
8
8
Wycinka 8 sztuk topoli. Średnica drzew: 357, 284, 272, 394, 325, 346, 271, 358, przy ul. Mieszka I
2
Żółwin
189/2
4
7
Wycinka 4 sztuk topoli osiki wraz z karczowaniem karp korzeniowych. Średnica drzew 120, 110, 130, 132 cm w pasie drogi publicznej gminnej nr 003509F
3
Międzyrzecz 1
320/4
7
9
Przycinka prześwietlająca drzewa z gatunku lipa polegająca na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, usunięciu złamanych, obumarłych, chorych
4
Międzyrzecz 1
35/220
4
10
Wycinka 2 sztuk sosny o obwodach 65, 68 oraz 2 sztuk sumaka o obwodach 29, 31 (ul. S. Cyraniaka)
5
Międzyrzecz 1
338/12
1
11
Wycinka jednego drzewa z gatunku klon o obwodzie 87 cm, droga wewnętrzna przy ul. Marcinkowskiego
6
Międzyrzecz 2
49/2
17
19
Przycinka pielęgnacyjna odrostów lip w okolicy Cmentarza Radzieckiego (17 szt.). Podcinka na wysokość 4,5 m odsłaniająca skrajnie drogową w pasie drogi publicznej przy ul. Kazimierza Wielkiego
7
Międzyrzecz 1
320/4
2
9
Wycinka 1sztuki lipy o obwodzie 221 cm wraz z frezowaniem pnia oraz 1 sztuki jarzębiny o obwodzie 90 cm wraz z frezowaniem pnia.
8
Międzyrzecz 1
35/193
295/5
2
 
Karczowanie dwóch karp korzeniowych: robinia akacjowa (park przy kościele św. Jana) oraz wierzba zbieg ulic ul. Guzowskiego i Kiszmanowicza
9
Międzyrzecz 1
74/15
8
 
Karczowanie karp korzeniowych akacji przy ul. Krótkiej (punkt dla rowerów)
 
2.3.Wycinka drzew w trakcie procedury uzyskania zezwolenia na wycinkę:
 
Lp.
Miejscowość
nr działki
Szt.
nr mapy
opis prac
1
Rojewo
26
9
12
Wycinka 9 sztuk drzew z gatunku brzoza, grusza, śliwa o obwodach 130, 136, 67, 78, 80, 95, 141, 44, 100, 52 cm wraz z karczowaniem 3 karp korzeni (droga publiczna gminna nr 003507F)
2
Międzyrzecz
106/2
7
13
Wycinka 7 sztuk drzew z gatunku jarząb pospolity o obwodach 54, 42, 52, 76, 45, 47, 40 cm wraz z frezowaniem korzeni (ul. Lipce)
3
Kęszyca Leśna
195/204, 195/8, 195/215
195/40
10
14
Wycinka 8 sztuk drzew z gatunku sosna o obwodach 170, 220, 87, 180, 116, 127, 155, 180 cm, jednego świerka o obwodzie 110 cm i jednej wierzby iwy o obwodzie 120 cm
4
Nietoperek
236
1
15
Wycinka jednego drzewa z gatunku brzoza o obwodzie 170 cm w pasie drogi gminnej publicznej nr 003542F
5
Kaława
322/3
1
16
Wycinka jednego drzewa z gatunku lipa o obwodzie 290 cm wraz z frezowaniem korzenia w pasie drogi gminnej publicznej nr 003532F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Szacowana wartość zamówienia: 92 144,44 zł, tj. 21 370,79 euro.
 
4.Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zawierza udzielić zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz.
 
5.Podstawa prawna: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Uzasadnienie:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., któremu Zamawiający zamierza zlecić wykonanie usługi jest osobą prawną, która spełnia łącznie następujące warunki:
 
a) Zamawiający sprawuje nad PGK sp. z o. o., kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami ponieważ Zamawiający (Gmina Międzyrzecz) posiada w tej spółce 95,21 % udziałów tym samym może wywierać dominujący wpływa na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej Spółki. W skład organów decyzyjnych wchodzą przedstawiciele Zamawiającego PGK Sp z o.o. nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiającego sprawującego nad nim kontrolę. Natomiast 4,79 % udziałów w spółce posiada PPB „PUBR” Sp.
z o.o., która jest Spółką gminną (Gmina Międzyrzecz posiada 100% udziałów w Spółce PPB „PUBR”).
b) Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Gminę.  
c) w kontrolowanej spółce PGK sp. z o. o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego co wykazano w pkt a.
 
6.Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2018 r. (pkt 2.1. oraz 2.2.), natomiast pkt 2.3. w terminie 21 dni po otrzymaniu od zamawiającego informacji, że posiada zezwolenie na wycinkę.
 
7.Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.
Informacja nie została zamieszczona ani opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych ani przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
 
Załącznik nr 1 – mapy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-08 14:24:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-08 14:29:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31 12:46:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
721 raz(y)