ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

WRG.271.11.2020 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz w terminie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Nr UZP: 510180718-N-2020

Ogłoszono dnia: 2020-09-21 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 510180718-N-2020 z dnia 21-09-2020 r.
Gmina Międzyrzecz: Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz w terminie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz w terminie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.11.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie w ramach regularnych przewozów osób, usługi w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz na trasie z domu do szkoły i z powrotem, 2) świadczenie w ramach regularnych specjalnych przewozów osób, usługi w zakresie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich) zamieszkałych w gminie Międzyrzecz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu ul. Pamiątkowa 17, wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz na trasie z domu do szkoły i z powrotem, 3) przyjęcie do eksploatacji autobusu stanowiącego własność Zamawiającego i wykorzystanie go do przewozu dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych oraz uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej dla dorosłych na terenie gminy Międzyrzecz. Za najem autobusu, Wykonawca wnosić będzie miesięczny czynsz najmu na warunkach określonych w projekcie umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60172000-4
 
Dodatkowe kody CPV: 60170000-0, 60112000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 224500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podmiejska 20
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 252000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 252000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 252000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki wynikają z treści art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi: zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz w terminie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. jest to zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług, było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-21 07:55:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 07:55:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21 07:55:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
328 raz(y)