ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

WRPG.271.25.2014 - Sporządzanie inwentaryzacji oraz operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 407266 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-12-19 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-12-19 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pok. 201

Ogłoszono dnia: 2014-12-11 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Sporządzanie inwentaryzacji oraz operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 19804 - 2015; data zamieszczenia: 28.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 407266 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie inwentaryzacji oraz operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje sporządzanie inwentaryzacji oraz operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2015 r. 2. Wykonawca wybrany w drodze przetargu będzie sporządzać na rzecz Gminy Międzyrzecz indywidualnie na podstawie pisemnych zleceń, inwentaryzacje oraz operaty szacunkowe wyceny nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.). 3. Zamówienie obejmuje w szczególności: 1) sporządzanie inwentaryzacji budynków: - do 5 lokali mieszkalnych, - powyżej 5 lokali mieszkalnych, 2) sporządzanie operatów szacunkowych wyceny: - lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi łącznie z ułamkową częścią gruntu oraz szkicami lokalu i pomieszczeń przynależnych, - lokali użytkowych z pomieszczeniami przynależnymi łącznie z ułamkową częścią gruntu oraz szkicami lokalu i pomieszczeń przynależnych, - nieruchomości zabudowanych łącznie z wyceną gruntu i wszelkich naniesień, - budynków gospodarczych wraz z wyceną gruntu, - nieruchomości gruntowych, - budowli i sieci, - w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, - przeszacowania wartości nieruchomości dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, - do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, - stawki z tytułu najmu lub dzierżawy, - w celu obciążenia nieruchomości służebnością gruntową, - w celu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu, - w celu naliczenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania nieruchomości gruntowej w terminie. 4. Zakres rzeczowy i ilościowy oraz termin realizacji usług będzie każdorazowo określany w zleceniu, w zależności od potrzeb i środków posiadanych przez Zamawiającego w budżecie na 2015r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • PROPERTY - NIERUCHOMOŚCI Biuro Wyceny i Obrotu Nieruchomościami Piotr Mińczyk, ul. Kupiecka 43, 65-001 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60697,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 58363,20
 • Oferta z najniższą ceną: 58363,20 / Oferta z najwyższą ceną: 63000,00
 • Waluta: PLN.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 08.01.2015 r.
WRPG.271.25.2014
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
 
„PROPERTY – NIERUCHOMOŚCI” Biuro Wyceny i Obrotu Nieruchomościami,
Piotr Mińczyk, ul. Kupiecka 43, 65-001 Zielona Góra
 
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała łącznie największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 2 wykonawców.
Ocenie podlegały 2 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Ceny brutto
Okres gwarancji jakości
Punktacja kryterium cena
Punktacja kryterium gwarancja jakości
Łączna punktacja
1
„PROPERTY – NIERUCHOMOŚCI” Biuro Wyceny i Obrotu Nieruchomościami,
Piotr Mińczyk, ul. Kupiecka 43,
65-001 Zielona Góra
Zgodnie z tabelą
36 miesięcy
97,68
2
99,68
2
Elena Andrzejczak
ul. Diamentowa 11,
66-400 Gorzów Wlkp.
Zgodnie z tabelą
36 miesięcy
90,32
2
92,32
 
Szczegółową punktację w kryterium cena oraz ceny jednostkowe zawiera poniższa tabela:
 
Lp.
Opis zadania
OFERTA 1
OFERTA 2
Cena
Cena
Liczba punktów
Liczba punktów
1.
sporządzenie inwentaryzacji budynku:
do 5 lokali mieszkalnych (cena jednego lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi)
110,00
122,39
12,00
10,79
2.
sporządzenie inwentaryzacji budynku:
powyżej 5 lokali mieszkalnych (cena jednego lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi)
110,00
122,39
12,00
10,79
3.
sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości:
lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi łącznie z ułamkową częścią gruntu i szkicem lokalu i pomieszczeń przynależnych
260,00
281,67
8,00
7,38
4.
sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości:
lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi łącznie z ułamkową częścią gruntu i szkicem lokalu i pomieszczeń przynależnych
230,00
293,97
2,00
1,56
5.
sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości:
nieruchomości zabudowanych łącznie z wyceną gruntu i pomieszczeń przynależnych
300,00
343,17
11,00
9,62
6.
sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości:
budynku gospodarczego wraz z wyceną gruntu
110,00
121,77
2,00
1,81
7.
sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości:
budowli i sieci (wynagrodzenie za każdy składnik)
110,00
121,77
2,00
1,81
8.
sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości: 
nieruchomości gruntowych
130,00
132,84
13,00
12,72
9.
sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości:
w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
350,00
380,07
4,00
3,68
10.
sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości:
przeszacowanie wartości nieruchomości do celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
130,00
134,07
14,00
13,57
11.
sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości:
do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
130,00
131,61
8,00
7,90
12.
sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości:
stawki z tytułu najmu lub dzierżawy
150,00
200,49
3,00
2,24
13.
sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości:
w celu obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
295,00
343,17
2,00
1,72
14.
sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości:
w celu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
295,00
343,17
2,00
1,72
15.
sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości:
w celu naliczenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania nieruchomości gruntowej w terminie
150,00
134,07
2,68
3,00
 
RAZEM:
97,68
90,32
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Sporządzanie inwentaryzacji oraz operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz
Numer ogłoszenia: 407266 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie inwentaryzacji oraz operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2015 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje sporządzanie inwentaryzacji oraz operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2015 r. 2. Wykonawca wybrany w drodze przetargu będzie sporządzać na rzecz Gminy Międzyrzecz indywidualnie na podstawie pisemnych zleceń, inwentaryzacje oraz operaty szacunkowe wyceny nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.). 3. Zamówienie obejmuje w szczególności: 1) sporządzanie inwentaryzacji budynków: - do 5 lokali mieszkalnych, - powyżej 5 lokali mieszkalnych, 2) sporządzanie operatów szacunkowych wyceny: - lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi łącznie z ułamkową częścią gruntu oraz szkicami lokalu i pomieszczeń przynależnych, - lokali użytkowych z pomieszczeniami przynależnymi łącznie z ułamkową częścią gruntu oraz szkicami lokalu i pomieszczeń przynależnych, - nieruchomości zabudowanych łącznie z wyceną gruntu i wszelkich naniesień, - budynków gospodarczych wraz z wyceną gruntu, - nieruchomości gruntowych, - budowli i sieci, - w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, - przeszacowania wartości nieruchomości dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, - do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, - stawki z tytułu najmu lub dzierżawy, - w celu obciążenia nieruchomości służebnością gruntową, - w celu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu, - w celu naliczenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania nieruchomości gruntowej w terminie. 4. Zakres rzeczowy i ilościowy oraz termin realizacji usług będzie każdorazowo określany w zleceniu, w zależności od potrzeb i środków posiadanych przez Zamawiającego w budżecie na 2015r. Wykonawca będzie otrzymywał zlecenie na wykonanie poszczególnych usług z Wydziału Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Zamawiający nie przewiduje przedpłat za usługi. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych usług na okres minimum 12 miesięcy, licząc od daty przekazania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że sporządził co najmniej 100 operatów szacunkowych oraz co najmniej 30 inwentaryzacji lokali, potwierdzonych dowodami, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wykonywania inwentaryzacji i operatów szacunkowych wyceny nieruchomości.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy wskazać wyłącznie usługi, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Gwarancja jakości - 2
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-11 15:45:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-11 15:47:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-28 11:56:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2382 raz(y)