ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 140

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 140

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości gruntowej dz. ewid. nr 43/3 o pow. 0,0294 ha położonej w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza, obręb 0002 Międzyrzecz-2

Ogłoszono dnia: 2017-07-14 00:00:00 przez Jerzy Iwan

Data przetargu

2017-09-07 09:00:00

Miejsce

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój nr 202)

Księga wieczysta

GW1M/00020141/6

Cena wywoławcza

Cena (netto) wywoławcza 9.000,00 zł
Podatek VAT (23%) 2.070,00 zł
RAZEM 11.070,00 zł

Wadium

1.200,00 zł

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. do dnia 01 września 2017 r. – LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).

Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

Z uwagi na kształt i położenie działki – warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez określoną liczbę osób, tj. właścicieli nieruchomości sąsiednich stanowiących działki oznaczone nr ewid.: 43/1, 43/2, 43/4, 14/9 i 49/3, położonych w obrębie 0002 Międzyrzecz – 2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu (ul. Rynek 1, sekretariat-pokój 201), dowody potwierdzające spełnienie warunków (aktualny wypis z ewidencji gruntów bądź odpis księgi wieczystej potwierdzający prawo własności) w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, czyli najpóźniej do 31 sierpnia dnia 2017 r. Komisja przetargowa sprawdzi te dowody i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób do niego zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzecz (ul. Rynek 1), najpóźniej do dnia 06 września 2017 r. Opis nieruchomości: Działka nr ewid. 43/3 o powierzchni 294 m2 zlokalizowana jest w obrębie 0002 miasta Międzyrzecz przy ul. Waszkiewicza. Działka jest niezabudowana o nawierzchni nieutwardzonej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa, produkcyjno–magazynowa, w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa i obiekty użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej dobrze skomunikowaną z ciągiem komunikacyjnym miasta, bezpośredni dostęp przez teren działki sąsiedniej. Obszar objęty działką o kształcie wąskiego prostokąta, teren zbliżony do płaskiego. Przy granicy działki w części południowo–wschodniej przechodzi podziemna linia elektroenergetyczna. Sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w mpzp: Teren działki nr ewid. 43/3 położonej w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz – 2 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy I”, zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/191/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 03 marca 2009 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 44 poz. 603 z dnia 24 kwietnia 2009 r. Zgodnie z ww. planem, teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem PU2 z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowalne, składy, magazyny i hurtownie oraz zakłady usługowe Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). Nie podlega również ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.). Dla ww. działki nie została sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Sposób zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obciążenia nieruchomości: Przy granicy działki w części południowo–wschodniej przechodzi podziemna linia elektroenergetyczna. Poza tym, nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Podłączenie mediów do ww. działki, należy uzgodnić z administratorami odpowiednich sieci: energetycznej, wodnej i kanalizacyjnej.

Informacje dodatkowe

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem, tel. 95 742 6961 lub 95 742 6977. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Iwan Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Lambrych Data wprowadzenia do BIP 2017-07-14 19:24:40
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2017-07-14 19:25:25
Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Iwan Data ostatniej zmiany: 2017-09-19 11:43:08
Artykuł był wyświetlony: 421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu