ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 193Drukuj informację Przetarg numer: 193

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 193

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr ewid. 99/9 położonej w obrębie geodezyjnym 0007 Kuligowo o pow. 0,0969 ha, stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2019-03-20 00:00:00 przez Dorota Nowak

Data przetargu

2019-04-29 00:00:00

Miejsce

Sali Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój 202).

Księga wieczysta

GW1M/00022571/3

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza:……………………………………30.000,00 zł

Dla przedmiotowej działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, nie wydano również warunków jej zabudowy, a zatem przedmiotowa nieruchomość nie jest terenem budowlanym w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatkach od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Wadium

Wadium:……………………………………………..3.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, nr konta 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 BGŻ PNB PARIBAS S.A. do dnia 24.04.2019 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, działka nr ewid. 99/9 obręb 0007 Kuligowo”. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Międzyrzeczu w wyżej określonej dacie.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Opis

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Ograniczone możliwości zagospodarowania nieruchomości jako samodzielnej oraz brak dostępu do drogi publicznej. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich z działką nr ewid. 99/9, tj. właścicieli działek nr ewid. 99/3, 99/5, 98, 99/8 położonych w obrębie 0007 Kuligowo. Opis nieruchomości: Działka nr ewid. 99/9 o pow. 969 m² zlokalizowana jest w obrębie 0007 Kuligowo gmina Międzyrzecz, działka niezabudowana, nieuzbrojona, niezagospodarowana, ogrodzona wzdłuż dłuższych boków dzięki ogrodzeniu działek sąsiednich. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Bezpośrednim sąsiedztwem są grunty siedliskowe (mieszkalne z zabudową przeznaczoną dla rolnictwa) oraz niezabudowane przeznaczone pod osadnictwo wiejskie. Przeznaczenie w mpzp: Dla działka nr ewid. 99/9 położonej w obrębie 0007 Kuligowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zatwierdzonym Uchwałą Nr LIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. ww. działka znajduje się w strefie osadnictwa wiejskiego. Przedmiotowa działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), działka zlokalizowana jest w otulinie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego – obszar nieobjęty formą ochrony przyrody. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Dla działki nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.). Sposób zagospodarowania: poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: Do dnia 24.04.2019 r. należy złożyć pisemne oświadczenia dotyczące uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu: Kryteria: właściciele działek sąsiednich z działką o nr ewid. 99/9, tj. właściciele działek 99/3, 99/5, 99/8 oraz 98, złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa wyżej oraz wniesienie wadium. Do dnia 26.04.2019 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.

Informacje dodatkowe

Warunki przetargu: 1. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości bądź inny dokument pozwalający na zweryfikowanie tożsamości osoby przystępującej do przetargu. 2. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn.zm.) 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. 5. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika przetargu powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Informacje dodatkowe 1. Informacje na temat przetargu udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel.95 742 6942. 2. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty skarbowe i notarialne). 3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn.zm.) upłynął 11 marca 2019 r. 4. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym z Nabywcą terminie w Kancelarii Notarialnej, Burmistrz Międzyrzecza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.międzyrzecz. 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-20 00:43:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-20 00:44:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15 21:06:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony