ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.14.2018 - Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie

Szczegóły informacji

WRG.271.14.2018 - Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 530758-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-03-28 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-03-28 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-03-13 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 500079665-N-2018 z dnia 12-04-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530758-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.14.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaława, gmina Międzyrzecz. 2. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem przebudowę drogi gminnej nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kaława gmina Międzyrzecz. Przebudowywany odcinek drogi usytuowany jest w centralnej części miejscowości Kaława, w obszarze zabudowanym, w którym przeważa zabudowa jednorodzinna wraz z obiektami użyteczności publicznej. Przedmiotowa inwestycja została podzielona na dwa zadania: zadanie kwalifikowane i zadanie niekwalifikowane w skład których wchodzi: 2.1. ZADANIE KWALIFIKOWANE: 1) Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (wzdłuż krawężnika należy wykonać ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej typu CEGŁA obniżony względem powierzchni jezdni o 1 cm.) Przebudową drogi w ramach zadania kwalifikowanego objęty jest odcinek drogi zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako DR 1 – długość ≈ 446,64 mb. 2) Wykonanie zjazdów o nawierzchni z bkb typu BEHATON gr. 8 cm, kolor grafitowy. 3) Wykonanie chodników o nawierzchni z bkb typu CEGŁA, koloru szarego gr. 6 cm; - chodnik zlokalizowany w pasie drogowym działki nr 322/3 (chodnik lewostronny o długości ≈410m, chodnik prawostronny≈68m). 4) Wykonanie w ciągu drogi DR1 wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej typu BEHATON gr. 8cm, kolor grafitowy. 5) Wykonanie dwóch zatok postojowych z bkb typu BEHATON gr. 8 cm, kolor grafitowy a) Zatoka postojowa nr 1 zlokalizowana wzdłuż jezdni przeznaczona do parkowania równoległego-początek na km 0+024,02, koniec na km 0+090,52 b) Zatoka postojowa nr 2 zlokalizowana wzdłuż jezdni i przeznaczona do parkowania prostopadłego – początek na km 0+242,42, koniec na km 0+267,42 6) Wykonanie przebudowy i bieżącej konserwacji skrzyżowania projektowanej drogi gminnej nr 003532F (DR1) z drogą powiatową nr 1268F polegającą na dowiązaniu bitumicznej nawierzchni drogi gminnej do krawędzi jezdni drogi powiatowej również o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem częściowego remontu nawierzchni drogi powiatowej o powierzchni ≈114m2. 7) Wykonanie kanalizacji deszczowej – w obrębie działek nr 322/3, 322/2, 106 z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego zbiornika retencyjnego na działce nr 106 z wykonaniem separatora związków ropopochodnych zespolonego z osadnikiem zawiesin mineralnych. 8) Wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED– lamp - 16 szt. 9) Wykonanie wycinki drzew – szt. 3. 10) Wykonanie rur ochronnych. 11) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, elementów bezpieczeństwa ruchu – zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu. 12) Wykonanie zieleni obustronnie (trawa siewem wraz z humusowaniem) – dotyczy całej szerokości pasa drogowego odcinka drogi oznaczonej jako DR1. 13) Wykonanie projektu oraz oznakowania czasowej organizacji ruchu. 14) Dokonanie regulacji wysokościowej wszelkich studni, urządzeń itp. zlokalizowanych w ciągu planowanej drogi, zjazdów czy zatok postojowych. Regulacji należy dokonać zgodnie ze sztuką budowlaną w taki sposób aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie drogi oraz istniejących urządzeń. 2.2. ZADANIE NIEKWALIFIKOWANE: 1) Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (wzdłuż krawężnika należy wykonać ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej typu CEGŁA obniżony względem powierzchni jezdni o 1 cm.) Przebudową drogi w ramach zadania niekwalifikowanego objęty jest odcinek drogi oznaczony na projekcie zagospodarowania jako DR 2 – długość ≈ 34,64 mb. 2) Wykonanie odcinka chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typ CEGŁA gr. 6 cm – elementy chodnika o powierzchni ≈43,5m2. 3) Wykonanie zjazdu o nawierzchni z EKO – KOSTKI gr. 8 cm– dotyczy zjazdu do działki nr 106. 4) Wykonanie wycinki drzew – szt. 7. 5) Wywóz i pocięcie na odcinki do 40 cm pni wszystkich 10 drzew nadających się na opał i ich przewiezienie na plac magazynowy spółki gminnej PUBR Międzyrzecz ul. Reymonta oraz wywóz pozostałych gałęzi, ścinek, trocin i ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach. 6) Wykonanie zieleni obustronnie (trawa siewem wraz z humusowaniem) – dotyczy całej szerokości pasa drogowego odcinka drogi oznaczonej jako DR2. 7) Wykonanie przebudowy skrzyżowania projektowanej drogi gminnej nr 003532F (DR2) z drogą powiatową nr 1268F polegającą na dowiązaniu bitumicznej nawierzchni drogi gminnej do krawędzi jezdni drogi powiatowej również o nawierzchni bitumicznej. 8) Wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED– lamp – 1 szt. 9) Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót dla całego odcinka drogi DR1 i DR 2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45316110-9, 45232130-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta BRUBET Ryszard Winnicki na kwotę 2 901 450,78 zł brutto. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 1 915 745 zł brutto. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 12.04.2018 r.
WRG.271.14.2018                                                                                                                     
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie.”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.  
 
Uzasadnienie:
W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
2 901 450,78 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 1 915 745 zł brutto.
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 28 marca 2018 r.
WRG.271.14.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 915 745 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
2901450,78 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 15.10.2018 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 530758-N-2018 z dnia 2018-03-13 r.
Gmina Międzyrzecz: Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 14:28:00
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 14:42:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 13:09:38
Artykuł był wyświetlony: 549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu