ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.22.2018 - Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.22.2018 - Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 571958-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-25 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-06-25 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-06-12 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 500199886-N-2018 z dnia 22-08-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiotowa dostawa jest elementem projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571958-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500139721-N-2018
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.22.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zadania pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz” dla: - Przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Staszica 22A, 66-300 Międzyrzecz, - Przedszkola Nr 4, ul. Zachodnia 8, 66-300 Międzyrzecz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 6A i 6B do SIWZ. Przedmiotowa dostawa jest elementem projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 2.1. Część 1: dostawa pomocy edukacyjnych, dydaktycznych, oprogramowania, zabawek i materiałów plastycznych. 2.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1. stanowi załącznik nr 6A do SIWZ. 2.1.2. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu gwaranci jakości i rękojmi, na min. 12 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia. 2.2. Część 2: dostawa pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebela 2.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2. stanowi załącznik nr 6B do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
 
Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 37523000-0, 37523000-0, 37524100-8, 37521000-6, 39162110-9, 39292300-8, 39292400-9, 22110000-4, 22120000-7, 37420000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa pomocy edukacyjnych, dydaktycznych, oprogramowania, zabawek i materiałów plastycznych
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 151620.21
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: CEZAS Wiesław Halagiera
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Śląska 96
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 198825.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 113926.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198825.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebla
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40186
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Froebel.pl Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Racławickie 7
Kod pocztowy: 20-059
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 49428.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49428.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49428.78
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 18.07.2018 r.
WRG.271.22.2018                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 – dostawa pomocy edukacyjnych, dydaktycznych, oprogramowania, zabawek i materiałów plastycznych.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
CEZAS Wiesław Halagiera
ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 5 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert dla części 1 złożono 4 oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Dodatkowa gwarancja
Pkt
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Pkt
Łączna punktacja
2
Tesora Marzena Paczyńska
ul. E. Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko Biała
113926,75 zł
-
24 miesiące
-
brak kryterium
w formularzu oferty
-
-
3
13p Grzegorz Kociumbas
ul. Turkusowa 11,
52-215 Wrocław
195191,69 zł
60
12 miesięcy
30
0
0
90
4
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46,
93-428 Łódź
196693,53 zł
-
24 miesiące
-
0
-
-
5
CEZAS Wiesław Halagiera, ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.
198825,56 zł
58,90
12 miesięcy
30
1
10
98,90
 
 
Informacja o odrzuceniu oferty Tesora Marzena Paczyńska, ul. E. Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko Biała.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
Uzasadnienie:
Wykonawca w swojej ofercie nie posłużył się formularzem, który został przez Zamawiającego zmieniony w dniu 19.06.2018 r. W efekcie oferta nie zawiera informacji na temat jednego z kryteriów oceny ofert – „Klauzula społeczna”. Ponadto w ofercie Wykonawca nie dokonał wyceny całości przedmiotu zamówienia. Złożona oferta dotyczy tylko dostawy pomocy dydaktycznych do Przedszkola nr 4, pominięta została wycena pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 1.
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Informacja o odrzuceniu oferty Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wskazanie materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy rozmieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3. Zamawiający dopuścił zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych – nie gorszych niż wskazany. Wskazane parametry (charakterystyka) zastosowanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Badając ofertę wykonawcy zamawiający stwierdził, że w szczegółowym formularzu cenowym dla następujących pozycji wskazano odpowiedniki, które nie odpowiadają parametrom określonym w SIWZ:
Szkoła Podstawowa nr 1
 • poz. 20. Zestaw sportowy.
Zgodnie z SIWZ zestaw powinien zawierać minimum:
pachołki 8 szt., pojemniki 8 szt. (śr. podstawy min. 20 cm, wys. min. 20 cm), obręcze (śr. min. 35 cm) 4 szt., obręcze (śr. min. 50 cm) 4 szt., obręcze (śr. min. 65 cm) 4 szt., 4 deski/mostki (min. 15 x 70 cm), 8 cegieł (min. 15 x 15 cm, wys. min. 8 cm), 8 cegieł (min 15 x 30 cm, wys. min. 8 cm),
8 drążków dł. min. 40 cm, 8 drążków dł. min. 70 cm, 8 drążków dł. min. 90 cm, 12 gumowych śladów dłoni, 12 gumowych śladów stóp, zestaw niezbędnych łączników.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę nie zawiera wszystkich wymaganych produktów lub zaoferowaneilości poszczególnych elementów nie są zgodne z SIWZ (np. 4 zamiast wymaganych ośmiu pachołków, 4 zamiast 12 obręczy, 4 zamiast 16 cegieł, 8 zamiast 24 drążków).
 • Poz. 53. Puzzle mapa Europy. Zgodnie z SIWZ wymiary obrazka powinny być nie mniejsze niż  65x45 cm. Zaoferowany produkt ma wymiary mniejsze, tj. 57,5x44,5 cm.
 • Poz. 90. Pacynka logopedyczna. Zgodnie z SIWZ pomoc logopedyczna do zakładania na dłoń. Posiadająca zęby i filcowy język, którym można poruszać z zewnątrz. Uszyta z dzianiny futerkowej. Długość  min 25 cm. Pacynka pozwala zademonstrować dzieciom ułożenie języka podczas ćwiczeń artykulacyjnych. Każda z pacynek (4 szt.) powinna przedstawiać inną postać/zwierzę.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę to Pacynka Lena (4 szt.)
Produkt niegodny z treścią SIWZ, nie posiada np. zębów, ponadto Zamawiający żądał zaoferowania 4 różnych postaci/zwierząt. Wykonawca zaoferował 1 model/wzór pacynki.
 • Poz. 97. Helikopterek logopedyczny. Zgodnie z SIWZ pomoc logopedyczna służąca do ćwiczeń przedłużania fazy wydechowej. Składająca się z korpusu oraz koła wiatraczkowego, które wzbija się do lotu po dmuchnięciu. Wykonana z trwałego tworzywa. Dł. min. 7 cm.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę to mały gwizdek z wiatraczkiem o długości 5 cm, czyli o wymiarze mniejszym niż wymagany.
 
Przedszkole nr 4
 • poz. 6. Zestaw sportowy.
Zgodnie z SIWZ zestaw powinien zawierać minimum:
pachołki 8 szt., pojemniki 8 szt. (śr. podstawy min. 20 cm, wys. min. 20 cm), obręcze (śr. min. 35 cm) 4 szt., obręcze (śr. min. 50 cm) 4 szt., obręcze (śr. min. 65 cm) 4 szt., 4 deski/mostki (min. 15 x 70 cm), 8 cegieł (min. 15 x 15 cm, wys. min. 8 cm), 8 cegieł (min 15 x 30 cm, wys. min. 8 cm),
8 drążków dł. min. 40 cm, 8 drążków dł. min. 70 cm, 8 drążków dł. min. 90 cm, 12 gumowych śladów dłoni, 12 gumowych śladów stóp, zestaw niezbędnych łączników.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę nie zawiera wszystkich wymaganych produktów lub zaoferowaneilości poszczególnych elementów nie są zgodne z SIWZ (np. 4 zamiast wymaganych ośmiu pachołków, 4 zamiast 12 obręczy, 4 zamiast 16 cegieł, 8 zamiast 24 drążków).
 • Poz. 85. Pacynka logopedyczna. Zgodnie z SIWZ pomoc logopedyczna do zakładania na dłoń. Posiadająca zęby i filcowy język, którym można poruszać z zewnątrz. Uszyta z dzianiny futerkowej. Długość  min 25 cm. Pacynka pozwala zademonstrować dzieciom ułożenie języka podczas ćwiczeń artykulacyjnych. Każda z pacynek (4 szt.) powinna przedstawiać inną postać/zwierzę.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę to Pacynka Lena (4 szt.)
Produkt niegodny z treścią SIWZ, nie posiada np. zębów, ponadto Zamawiający żądał zaoferowania 4 różnych postaci/zwierząt. Wykonawca zaoferował 1 model/wzór pacynki.
 • Poz. 93. Helikopterek logopedyczny. Zgodnie z SIWZ pomoc logopedyczna służąca do ćwiczeń przedłużania fazy wydechowej. Składająca się z korpusu oraz koła wiatraczkowego, które wzbija się do lotu po dmuchnięciu. Wykonana z trwałego tworzywa. Dł. min. 7 cm.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę to mały gwizdek z wiatraczkiem o długości 5 cm, czyli o wymiarze mniejszym niż wymagany.
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 – dostawa pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebla.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Froebel.pl Sp. z o.o.
Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert dla części 2 złożono 1 ofertę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Dodatkowa gwarancja
Pkt
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Pkt
Łączna punktacja
1
Froebel.pl Sp. z o.o.
Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
49428,78 zł
60
24 miesiące
30
0
0
90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 25.06.2018 r.
WRG.271.22.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz”
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty:
Część 1 - 223 543,39 zł brutto,
Część 2 - 49 692,00 zł brutto.
 
W wymaganym terminie dla części 1  wpłynęły 4 oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Dodatkowa gwarancja
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Warunki płatności
2
Tesora Marzena Paczyńska
ul. Elizy Orzeszkowej 38,
43-300 Bielsko Biała
113 926,75 zł
24 miesiące
brak kryterium
w formularzu oferty
zgodnie ze wzorem umowy
3
13p Grzegorz Kociumbas
ul. Turkusowa 11,
52-215 Wrocław
198 019,08 zł
12 miesięcy
0
zgodnie ze wzorem umowy
4
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46,
93-428 Łódź
196 693,53 zł
24 miesiące
0
zgodnie ze wzorem umowy
5
CEZAS Wiesław Halagiera
ul. Śląska 96
66-400 Gorzów Wlkp.
199 814,22 zł
12 miesięcy
1
zgodnie ze wzorem umowy
Termin wykonania: 40 dni.
W wymaganym terminie dla części 2  wpłynęła 1 oferta:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Dodatkowa gwarancja
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Warunki płatności
1
Froebel.pl Sp. z o.o.
Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
49 428,78 zł
24 miesiące
0
zgodnie ze wzorem umowy
Termin wykonania: 40 dni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 22.06.2018 r.
WRG.271.22.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz”
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. 
 
Pytanie 1:
Czy dopuszczają Państwo w zał. 6A Przedszkole, poz. 70 (materac rehabilitacyjny) materac o wym.
200 x 85 x 8 cm ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
 
Pytanie 2.
Mam pytanie dotyczące stawek VAT. Załącznik 6A SP poz. 3, 23, 75, 76e, 99, 101, 103 oraz załącznik 6A Przedszkole poz. 3, 21, 71, 94 mamy inne stawki VAT niż podane w formularzu ofertowym, dodatkowo w poz. 37 w ogóle nie ma wpisanej stawki VAT.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w związku ze złożonymi pytaniami  działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w zakresie:
 
Załącznik 6A – SP1:
 • Poz. 3 – stawka podatku VAT wynosi 8%
 • Poz. 75 – stawka podatku VAT wynosi 8%
 • Poz. 76e – stawka podatku VAT wynosi 23%
 • Poz. 99 – stawka podatku VAT wynosi 8%
 • Poz. 103 – pozycja zostaje usunięta
 
Załącznik 6A – P4:
 • Poz. 3 – stawka podatku VAT wynosi 8%
 • Poz. 37 – stawka podatku VAT wynosi 23%
 • Poz. 70 otrzymuje brzmienie: „Materac rehabilitacyjny. Wykonany z pianki o podwyższonej gęstości. Min. wym. 190 x 80 x 8 cm.  Min. gwarancja 12 miesięcy. Zdjęcia poglądowe”
 • Poz. 70 – stawka podatku VAT wynosi 8%
 • Poz. 71 – stawka podatku VAT wynosi 8%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 19.06.2018 r.
WRG.271.22.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz”
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w zakresie:
 
1. Terminu składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert – do 25.06.2018 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert – 25.06.2018 r. o godz. 13:15
 
2. Kryteriów oceny ofert:
Punkt 13. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ofert dla każdej z części oddzielnie.
 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C,
2) „Okres gwarancji” – G,
3) „Klauzula społeczna” – S.
 
2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium
Waga [%]
Liczba punktów
Sposób oceny wg wzoru
 
Łączna cena ofertowa brutto
60%
60
              Cena najtańszej oferty
C = --------------------------------------  x 60pkt
              Cena badanej oferty
Okres gwarancji
30%
30
- wykonawca, który zaproponuje wydłużenie terminu gwarancji o dod

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 15:10:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 15:19:08
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-08-22 08:42:56
Artykuł był wyświetlony: 762 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu