WRG.271.22.2018 - Dostawa pomocy... - Rozstrzygnięte zamówienia publiczne - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.22.2018 - Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.22.2018 - Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 571958-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-25 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-06-25 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-06-12 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 18.07.2018 r.
WRG.271.22.2018                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 – dostawa pomocy edukacyjnych, dydaktycznych, oprogramowania, zabawek i materiałów plastycznych.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
CEZAS Wiesław Halagiera
ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 5 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert dla części 1 złożono 4 oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Dodatkowa gwarancja
Pkt
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Pkt
Łączna punktacja
2
Tesora Marzena Paczyńska
ul. E. Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko Biała
113926,75 zł
-
24 miesiące
-
brak kryterium
w formularzu oferty
-
-
3
13p Grzegorz Kociumbas
ul. Turkusowa 11,
52-215 Wrocław
195191,69 zł
60
12 miesięcy
30
0
0
90
4
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46,
93-428 Łódź
196693,53 zł
-
24 miesiące
-
0
-
-
5
CEZAS Wiesław Halagiera, ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.
198825,56 zł
58,90
12 miesięcy
30
1
10
98,90
 
 
Informacja o odrzuceniu oferty Tesora Marzena Paczyńska, ul. E. Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko Biała.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
Uzasadnienie:
Wykonawca w swojej ofercie nie posłużył się formularzem, który został przez Zamawiającego zmieniony w dniu 19.06.2018 r. W efekcie oferta nie zawiera informacji na temat jednego z kryteriów oceny ofert – „Klauzula społeczna”. Ponadto w ofercie Wykonawca nie dokonał wyceny całości przedmiotu zamówienia. Złożona oferta dotyczy tylko dostawy pomocy dydaktycznych do Przedszkola nr 4, pominięta została wycena pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 1.
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Informacja o odrzuceniu oferty Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wskazanie materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy rozmieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3. Zamawiający dopuścił zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych – nie gorszych niż wskazany. Wskazane parametry (charakterystyka) zastosowanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Badając ofertę wykonawcy zamawiający stwierdził, że w szczegółowym formularzu cenowym dla następujących pozycji wskazano odpowiedniki, które nie odpowiadają parametrom określonym w SIWZ:
Szkoła Podstawowa nr 1
 • poz. 20. Zestaw sportowy.
Zgodnie z SIWZ zestaw powinien zawierać minimum:
pachołki 8 szt., pojemniki 8 szt. (śr. podstawy min. 20 cm, wys. min. 20 cm), obręcze (śr. min. 35 cm) 4 szt., obręcze (śr. min. 50 cm) 4 szt., obręcze (śr. min. 65 cm) 4 szt., 4 deski/mostki (min. 15 x 70 cm), 8 cegieł (min. 15 x 15 cm, wys. min. 8 cm), 8 cegieł (min 15 x 30 cm, wys. min. 8 cm),
8 drążków dł. min. 40 cm, 8 drążków dł. min. 70 cm, 8 drążków dł. min. 90 cm, 12 gumowych śladów dłoni, 12 gumowych śladów stóp, zestaw niezbędnych łączników.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę nie zawiera wszystkich wymaganych produktów lub zaoferowaneilości poszczególnych elementów nie są zgodne z SIWZ (np. 4 zamiast wymaganych ośmiu pachołków, 4 zamiast 12 obręczy, 4 zamiast 16 cegieł, 8 zamiast 24 drążków).
 • Poz. 53. Puzzle mapa Europy. Zgodnie z SIWZ wymiary obrazka powinny być nie mniejsze niż  65x45 cm. Zaoferowany produkt ma wymiary mniejsze, tj. 57,5x44,5 cm.
 • Poz. 90. Pacynka logopedyczna. Zgodnie z SIWZ pomoc logopedyczna do zakładania na dłoń. Posiadająca zęby i filcowy język, którym można poruszać z zewnątrz. Uszyta z dzianiny futerkowej. Długość  min 25 cm. Pacynka pozwala zademonstrować dzieciom ułożenie języka podczas ćwiczeń artykulacyjnych. Każda z pacynek (4 szt.) powinna przedstawiać inną postać/zwierzę.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę to Pacynka Lena (4 szt.)
Produkt niegodny z treścią SIWZ, nie posiada np. zębów, ponadto Zamawiający żądał zaoferowania 4 różnych postaci/zwierząt. Wykonawca zaoferował 1 model/wzór pacynki.
 • Poz. 97. Helikopterek logopedyczny. Zgodnie z SIWZ pomoc logopedyczna służąca do ćwiczeń przedłużania fazy wydechowej. Składająca się z korpusu oraz koła wiatraczkowego, które wzbija się do lotu po dmuchnięciu. Wykonana z trwałego tworzywa. Dł. min. 7 cm.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę to mały gwizdek z wiatraczkiem o długości 5 cm, czyli o wymiarze mniejszym niż wymagany.
 
Przedszkole nr 4
 • poz. 6. Zestaw sportowy.
Zgodnie z SIWZ zestaw powinien zawierać minimum:
pachołki 8 szt., pojemniki 8 szt. (śr. podstawy min. 20 cm, wys. min. 20 cm), obręcze (śr. min. 35 cm) 4 szt., obręcze (śr. min. 50 cm) 4 szt., obręcze (śr. min. 65 cm) 4 szt., 4 deski/mostki (min. 15 x 70 cm), 8 cegieł (min. 15 x 15 cm, wys. min. 8 cm), 8 cegieł (min 15 x 30 cm, wys. min. 8 cm),
8 drążków dł. min. 40 cm, 8 drążków dł. min. 70 cm, 8 drążków dł. min. 90 cm, 12 gumowych śladów dłoni, 12 gumowych śladów stóp, zestaw niezbędnych łączników.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę nie zawiera wszystkich wymaganych produktów lub zaoferowaneilości poszczególnych elementów nie są zgodne z SIWZ (np. 4 zamiast wymaganych ośmiu pachołków, 4 zamiast 12 obręczy, 4 zamiast 16 cegieł, 8 zamiast 24 drążków).
 • Poz. 85. Pacynka logopedyczna. Zgodnie z SIWZ pomoc logopedyczna do zakładania na dłoń. Posiadająca zęby i filcowy język, którym można poruszać z zewnątrz. Uszyta z dzianiny futerkowej. Długość  min 25 cm. Pacynka pozwala zademonstrować dzieciom ułożenie języka podczas ćwiczeń artykulacyjnych. Każda z pacynek (4 szt.) powinna przedstawiać inną postać/zwierzę.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę to Pacynka Lena (4 szt.)
Produkt niegodny z treścią SIWZ, nie posiada np. zębów, ponadto Zamawiający żądał zaoferowania 4 różnych postaci/zwierząt. Wykonawca zaoferował 1 model/wzór pacynki.
 • Poz. 93. Helikopterek logopedyczny. Zgodnie z SIWZ pomoc logopedyczna służąca do ćwiczeń przedłużania fazy wydechowej. Składająca się z korpusu oraz koła wiatraczkowego, które wzbija się do lotu po dmuchnięciu. Wykonana z trwałego tworzywa. Dł. min. 7 cm.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę to mały gwizdek z wiatraczkiem o długości 5 cm, czyli o wymiarze mniejszym niż wymagany.
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 – dostawa pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebla.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Froebel.pl Sp. z o.o.
Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert dla części 2 złożono 1 ofertę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Dodatkowa gwarancja
Pkt
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Pkt
Łączna punktacja
1
Froebel.pl Sp. z o.o.
Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
49428,78 zł
60
24 miesiące
30
0
0
90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 25.06.2018 r.
WRG.271.22.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz”
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty:
Część 1 - 223 543,39 zł brutto,
Część 2 - 49 692,00 zł brutto.
 
W wymaganym terminie dla części 1  wpłynęły 4 oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Dodatkowa gwarancja
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Warunki płatności
2
Tesora Marzena Paczyńska
ul. Elizy Orzeszkowej 38,
43-300 Bielsko Biała
113 926,75 zł
24 miesiące
brak kryterium
w formularzu oferty
zgodnie ze wzorem umowy
3
13p Grzegorz Kociumbas
ul. Turkusowa 11,
52-215 Wrocław
198 019,08 zł
12 miesięcy
0
zgodnie ze wzorem umowy
4
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46,
93-428 Łódź
196 693,53 zł
24 miesiące
0
zgodnie ze wzorem umowy
5
CEZAS Wiesław Halagiera
ul. Śląska 96
66-400 Gorzów Wlkp.
199 814,22 zł
12 miesięcy
1
zgodnie ze wzorem umowy
Termin wykonania: 40 dni.
W wymaganym terminie dla części 2  wpłynęła 1 oferta:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Dodatkowa gwarancja
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Warunki płatności
1
Froebel.pl Sp. z o.o.
Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
49 428,78 zł
24 miesiące
0
zgodnie ze wzorem umowy
Termin wykonania: 40 dni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 22.06.2018 r.
WRG.271.22.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz”
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. 
 
Pytanie 1:
Czy dopuszczają Państwo w zał. 6A Przedszkole, poz. 70 (materac rehabilitacyjny) materac o wym.
200 x 85 x 8 cm ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
 
Pytanie 2.
Mam pytanie dotyczące stawek VAT. Załącznik 6A SP poz. 3, 23, 75, 76e, 99, 101, 103 oraz załącznik 6A Przedszkole poz. 3, 21, 71, 94 mamy inne stawki VAT niż podane w formularzu ofertowym, dodatkowo w poz. 37 w ogóle nie ma wpisanej stawki VAT.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w związku ze złożonymi pytaniami  działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w zakresie:
 
Załącznik 6A – SP1:
 • Poz. 3 – stawka podatku VAT wynosi 8%
 • Poz. 75 – stawka podatku VAT wynosi 8%
 • Poz. 76e – stawka podatku VAT wynosi 23%
 • Poz. 99 – stawka podatku VAT wynosi 8%
 • Poz. 103 – pozycja zostaje usunięta
 
Załącznik 6A – P4:
 • Poz. 3 – stawka podatku VAT wynosi 8%
 • Poz. 37 – stawka podatku VAT wynosi 23%
 • Poz. 70 otrzymuje brzmienie: „Materac rehabilitacyjny. Wykonany z pianki o podwyższonej gęstości. Min. wym. 190 x 80 x 8 cm.  Min. gwarancja 12 miesięcy. Zdjęcia poglądowe”
 • Poz. 70 – stawka podatku VAT wynosi 8%
 • Poz. 71 – stawka podatku VAT wynosi 8%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 19.06.2018 r.
WRG.271.22.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz”
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w zakresie:
 
1. Terminu składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert – do 25.06.2018 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert – 25.06.2018 r. o godz. 13:15
 
2. Kryteriów oceny ofert:
Punkt 13. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ofert dla każdej z części oddzielnie.
 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C,
2) „Okres gwarancji” – G,
3) „Klauzula społeczna” – S.
 
2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium
Waga [%]
Liczba punktów
Sposób oceny wg wzoru
 
Łączna cena ofertowa brutto
60%
60
              Cena najtańszej oferty
C = --------------------------------------  x 60pkt
              Cena badanej oferty
Okres gwarancji
30%
30
- wykonawca, który zaproponuje wydłużenie terminu gwarancji o dodatkowe 6 miesięcy otrzyma 15 pkt,
- wykonawca, który zaproponuje wydłużenie terminu gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy otrzyma 30 pkt.  
Klauzula społeczna
10%
10
- wykonawca, za zobowiązanie się do zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej otrzyma 10 pkt.
- wykonawca za brak zobowiązania się do zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej otrzyma 0 pkt.
RAZEM
100%
100
 
 
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg wzoru:
L = C+G+S
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”
G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”
S – punkty uzyskane w kryterium „Klauzula społeczna”
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie wg schematu opisanego w tabeli powyżej. Ocenie podlegać będzie wydłużenie okresu gwarancji powyżej wymaganych 12 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy i więcej będzie punktowane tak samo.
6. Ocena punktowa w kryterium „Klauzula społeczna” dokonana zostanie na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie wg schematu opisanego w tabeli powyżej. Ocenie podlegać będzie zatrudnienie na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej. Zatrudnienie jednej lub więcej osób będzie punktowane tak samo.
7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy pzp).
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.”
 
3. Formularza ofertowego.
Zmienione formularze ofertowe stanowią załącznik do niniejszej informacji.
4. Wzoru umowy.
Zmieniony wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej informacji.
5. Załącznika 6B:
W pozycji 2 tabeli w kolumnie 4 (Ilość sztuk/zestawów) wpisano ilość zestawów – 12.
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 500139721-N-2018 z dnia 19-06-2018 r.
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571958-N-2018
Data: 12/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji 40,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji 30,00 Klauzula społeczna 10,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-21, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-25, godzina: 13:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 15.06.2018 r.
 
WRG.271.22.2018
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz”
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pytanie do treści SIWZ. 
 
Pytanie:
Dla pozycji 102 SP 1 zał. 6A (Zestaw materiałów na zajęcia plastyczne) Zamawiający nie podał ilości wymaganych zestawów. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wymagana liczba zestawów wynosi 10.
 
Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących punktach:
 
Załącznik nr 6A – SP 1:
 • w poz. 102  wpisano liczbę zestawów materiałów na zajęcia plastyczne – 10, miejsce dostawy oraz stawkę podatku VAT.
 • poz. 90 otrzymuje brzmienie: Pacynka – pomoc logopedyczna do zakładania na dłoń. Posiada zęby i filcowy język, którym można poruszać z zewnątrz. Uszyta z dzianiny futerkowej. Długość  min 25 cm. Pacynka pozwala zademonstrować dzieciom ułożenie języka podczas ćwiczeń artykulacyjnych. Każda z pacynek przedstawia inną postać/zwierzę. Min. gwarancja 12 miesięcy. Zdjęcia poglądowe
Załącznik nr 6A – P 4:
 • wykreślono poz. 13 – wyposażenie sal: kąciki zabawowe – 9 szt.
 • wpisano poz. 13a – wyposażenie sal: kąciki zabawowe – kącik kuchenny – 6 szt.
 • wpisano poz. 13b – wyposażenie sal: kąciki zabawowe – dom dla lalek – 3 szt.
 • poz. 85 otrzymuje brzmienie: Pacynka – pomoc logopedyczna do zakładania na dłoń. Posiada zęby i filcowy język, którym można poruszać z zewnątrz. Uszyta z dzianiny futerkowej. Długość  min 25 cm. Pacynka pozwala zademonstrować dzieciom ułożenie języka podczas ćwiczeń artykulacyjnych. Każda z pacynek przedstawia inną postać/zwierzę. Min. gwarancja 12 miesięcy. Zdjęcia poglądowe
Zmiany naniesiono kolorem czerwonym.
Zmieniony załącznik jest integralnym załącznikiem do niniejszego zawiadomienia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 571958-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiotowa dostawa jest elementem projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
 
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Dembowy Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 15:10:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 15:19:08
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-07-18 13:32:53
Artykuł był wyświetlony: 479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu