ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.29.2018 - Dostawa wyposażenia kuchennego i meblowego do oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz

Szczegóły informacji

WRG.271.29.2018 - Dostawa wyposażenia kuchennego i meblowego do oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 583453-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-07-12 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-07-12 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-07-04 przez Katarzyna Szadkowska

Treść:

 
Ogłoszenie nr 500201132-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Dostawa wyposażenia kuchennego i meblowego do oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
dostawa jest elementem projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583453-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia kuchennego i meblowego do oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.29.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zadania pn. „Dostawa wyposażenia kuchennego i meblowego do oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 5A do nr 5B do SIWZ. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 2.1. Część 1: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego. 2.2. Część 2: Dostawa wyposażenia kuchennego. 3. Dostawa ma nastąpić od oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyrzeczu, ul. Staszica 22, 66-300 Międzyrzecz oraz do Przedszkola nr 4, ul. Zachodnia 8, 66-300 Międzyrzecz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39161000-8
 
Dodatkowe kody CPV: 35111000-5, 39143112-4, 39136000-4, 39130000-2, 33141116-6, 39314000-6, 44411300-7, 42130000-9, 39713100-4, 42513200-7, 39151200-7, 39141000-2, 39221180-2, 39223000-1, 39221210-2, 39221220-5, 39221123-5, 39173000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16446.06
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: CEZAS Wiesław Halagiera
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Śląska 96
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21980.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21980.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25327
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa wyposażenia kuchennego.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15124.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: CEZAS Wiesław Halagiera
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Śląska 96
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23192.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20526.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24270.36
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 20.07.2018 r.
WRG.271.29.2018                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa wyposażenia kuchennego i meblowego do oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz ”.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 – Dostawa i montaż wyposażenia meblowego.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
CEZAS Wiesław Halagiera
ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 4 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert dla części 1 złożono 2 oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Dodatkowa gwarancja
Pkt
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Pkt
Łączna punktacja
3
Nowa Szkoła Sp. z o.o.,  ul. POW 25,
90-248 Łódź
25327,00 zł
-
24 miesiące
-
0
-
-
4
CEZAS Wiesław Halagiera
ul. Śląska 96
66-400 Gorzów Wlkp.
21980,10 zł
60
12 miesięcy
30
1
10
100
 
Informacja o odrzuceniu oferty Nowa Szkoła Sp. z o.o.,  ul. POW 25, 90-248 Łódź.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wskazanie materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy rozmieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3. Zamawiający dopuścił zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych – nie gorszych niż wskazany. Wskazane parametry (charakterystyka) zastosowanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Badając ofertę wykonawcy zamawiający stwierdził, że w szczegółowym formularzu cenowym dla następujących pozycji wskazano odpowiedniki, które nie odpowiadają parametrom określonym w SIWZ, np.:
  • Poz. 1. Szafa ze schowkami/pojemnikami lub szufladami.
Opis produktu zgodnie z SIWZ:
Szafa ze schowkami/pojemnikami lub szufladami – wykonana z płyty laminowanej, korpus
w
kolorze popiel lub jasny szary, fronty kolorowe.
Wymiary wys. 1600 x szer. 900 x gł. 400 mm.Szafa zamierać musi min. 2 szuflady, zamykana na drzwi otwierane prawo i lewostronnie, wewnątrz minimum 2 półki.
Kolory frontów do aranżacji: pomarańczowy, waniliowy, biały, czerwony, żółty, zielony, szary, niebieski. Wykonawca wykona min. 3 aranżacje kolorystyczne z proponowanych kolorów – (nie muszą wszystkie występować) opisane zestawu meblowego oddzielenie do każdej z 2 sal przedszkolnych i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji po podpisaniu umowy.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę nie spełnia wymogów odnośnie kolorystyki – korpusy i fronty w kolorze brzoza, szafa nie posiada również szuflad.
  • Poz. 2. Zestaw meblowy – Witryna z szufladami.
Opis produktu zgodnie z SIWZ:
Witryna z szufladami, wykonana z płyty laminowanej, korpus w kolorze popiel lub jasny szary, fronty kolorowe.
Wymiary wys. 1600 x szer. 900 x gł. 400 mm.Witryna  zawierać musi min. 10 szuflad, zamykana na przeszklone drzwi otwierane prawo i lewostronnie, wewnątrz minimum 2 półki.
Kolory frontów do aranżacji: pomarańczowy, waniliowy, biały, czerwony, żółty, zielony, szary, niebieski.
Zaoferowany produkt zaoferowany przez wykonawcę nie spełnia wymogów odnośnie kolorystyki – korpusy w kolorze brzoza, szafa nie posiada również wymaganej ilości szuflad (8 zamiast 10).
  • Poz. 16. Wieszak wolnostojący – drewniany.  
Opis produktu zgodnie z SIWZ:
Wieszak wolnostojący – drewniany w kolorze brąz lub czarnym lub naturalnego drewna. Kolorystyka do ustalenia z dyrekcja placówki.Konstrukcja jak na zdjęciu. Wysokość – min. 180 cm, średnica podstawy i korony – min. 50 cm, wieszak posiada obrotową koronę.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę to niezgodny z treścią SIWZ wieszak ubraniowy metaliczny. Kolor metalik.
 
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 – Dostawa wyposażenia kuchennego.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
CEZAS Wiesław Halagiera
ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 4 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, ponieważ zamawiający dokonał zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Do upływu terminu składania ofert dla części 2 złożono 3 oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Dodatkowa gwarancja
Pkt
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Pkt
Łączna punktacja
1
GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin
24 270,36 zł
-
12 miesięcy
-
1
-
-
2
ULTON S.C., ul. Cicha 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
20 526,49 zł
-
12 miesięcy
-
0
-
-
4
CEZAS Wiesław Halagiera
ul. Śląska 96
66-400 Gorzów Wlkp.
23 192,88 zł
60
12 miesięcy
30
1
10
100
 
Informacja o odrzuceniu oferty GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wskazanie materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy rozmieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3. Zamawiający dopuścił zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych – nie gorszych niż wskazany. Wskazane parametry (charakterystyka) zastosowanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Badając ofertę wykonawcy zamawiający stwierdził, że w szczegółowym formularzu cenowym dla następujących pozycji wskazano odpowiedniki, które nie odpowiadają parametrom określonym w SIWZ, np.:
  • Poz. 3. Zlew z baterią.
Opis produktu zgodnie z SIWZ:
Zlew z baterią – zlewozmywak, jednokomorowy stalowy z ociekaczem, głębokość 150mm, wymiary: szer. 4350 mm, długość 760 mm, wpuszczany w blat. Do zlewu należy dołączyć: elementy mocujące, uszczelki nablatowe, zaślepkę otworu pod baterię oraz zestaw odpływowy z korkiem automatycznym. Zlew winien być dopasowany do szafki 45 cm szer.
Bateria do zlewozmywaka:ścienna, Materiał wykonania: mosiądz, stal nierdzewna. Wymiary głowicy G1/2". Do baterii należy dołączyć: 2 x stałe przyłącza z gwintem męskim G 1/2",
z wbudowanymi filtrami wstępnego oczyszczania.
Produkt zaoferowany przez wykonawcę zlewozmywak KUCHINOX SKS 010T jest niezgodny z wymogami określonymi w SIWZ gdyż nie posiada ociekacza.
 
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Informacja o odrzuceniu oferty ULTON S.C., ul. Cicha 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z ofertą powinien złożyć formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5B do SIWZ. Ww. wykaz stanowi integralną część oferty i powinien zawierać nazwę oferowanego produktu (markę) oraz jego opis. Przedstawiony do oferty załącznik nie zawiera informacji żądanych przez Zamawiającego w kolumnie 8, w której Wykonawca powinien wpisać formułę „zgodnie z SIWZ” jeżeli oferowany jest produkt spełniający wymagania Zamawiającego lub wskazać nazwę oferowanego produktu równoważnego (zamiennika) oraz jego opis celem wykazania równoważności. Brak ww. informacji stanowi niezgodność oferty z treścią SIWZ niemożliwą do poprawy przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 12.07.2018 r.
 
WRG.271.29.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Dostawa wyposażenia kuchennego i meblowego do oddziałów przedszkolnych w gminie Międzyrzecz
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty:
Część 1 – 22 738,00 zł brutto,
Część 2 – 21 557,00 zł brutto.
 
W wymaganym terminie dla części 1 wpłynęły 2 oferty:
 
nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Dodatkowa gwarancja
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Warunki płatności
3
Nowa Szkoła Sp. z o.o.,
ul. POW 25, 90-248 Łódź
25 327,00 zł
24 miesiące
0
zgodnie ze wzorem umowy
4
CEZAS Wiesław Halagiera
ul. Śląska 96
66-400 Gorzów Wlkp.
19 299,60 zł
12 miesięcy
1
zgodnie ze wzorem umowy
Termin wykonania: 24 sierpnia 2018 r.
W wymaganym terminie dla części 2 wpłynęły 3 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Dodatkowa gwarancja
Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Warunki płatności
1
GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin
24 270,36 zł
12 miesięcy
1
zgodnie ze wzorem umowy
2
ULTON S.C., ul. Cicha 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
20 526,49 zł
12 miesięcy
0
zgodnie ze wzorem umowy
4
CEZAS Wiesław Halagiera
ul. Śląska 96
66-400 Gorzów Wlkp.
23 192,88
12 miesięcy
1
zgodnie ze wzorem umowy
Termin wykonania: do 24 sierpnia 2018 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Szadkowska Data wytworzenia informacji: 2018-07-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Szadkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-04 12:15:20
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Szadkowska Data udostępnienia informacji: 2018-07-04 12:19:24
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-10-18 14:02:34
Artykuł był wyświetlony: 362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu