ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.51.2018 - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRG.271.51.2018 - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 631715-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-10-19 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-10-19 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-10-04 przez Katarzyna Szadkowska

Treść:

Ogłoszenie nr 500298554-N-2018 z dnia 13-12-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631715-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.51.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu. Zamówienie udzielane jest z podziałem na części: 1. Część 1: Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej na dz. nr 106 w miejscowości Kalsko. 1) Zakres inwestycji obejmuje: a) zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – 4 szt. b) zakup, dostawa i montaż tablicy regulaminowej (treść regulaminu zostanie uzgodniona z Zamawiającym) – 1 szt. c) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem terenów zielonych. Szczegółowy opis każdego z urządzeń (karty techniczne) zawarto w projekcie zagospodarowania terenu. 2) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia teren przy boisku rekreacyjnym, działka nr 106, obręb Kalsko. Szczegółowe lokalizacje urządzeń przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu – str. 5. 3) Wykaz urządzeń: Nazwa urządzenia Liczba urządzeń A. NARCIARZ + KOLARZ 1,00 B. WIOŚLARZ + ORBITREK 1,00 C. WAHADŁO + TWISTER 1,00 D. JEŹDZIEC + BIEGACZ 1,00 E. TABLICA REGULAMINOWA 1,00 2. Część 2: Budowa wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu. 1) Zakres inwestycji obejmuje: a) wytyczenie obiektu w terenie przez uprawnionego geodetę b) zakup, dostawa i montaż urządzeń na wybieg dla psów – szt. 4 c) zakup, dostawa i montaż urządzeń zagospodarowania terenu – szt. 3 d) zakup, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,0 m, w którym zamontowana zostanie brama dwuskrzydłowa o szerokości 2,5m oraz furtka o szerokości 1,0m, e) zakup, dostawa i montaż lampy solarnej – 1 szt. – lampa solarna z akumulatorem żelowym lub agm umieszczonym pod ziemią. Latarnia o wysokości 6,8m, słup stalowy, ocynkowany, malowany w kolorze szarym, źródło światła 38W LED, moc paneli min. 260W, akumulator min. 140Ah, słup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym f) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem terenów zielonych oraz wyrównanie terenu Szczegółowy opis każdego z urządzeń (karty techniczne) zawarto w projekcie zagospodarowania terenu. 2) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – teren przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich – działka nr 769/10, obręb Międzyrzecz 2. Szczegółowe lokalizacje urządzeń przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu – str. 5. 3) Wykaz urządzeń: Nazwa urządzenia Liczba urządzeń 1. WYPOSAŻENIE WYBIEGU DLA PSÓW: A. URZĄDZENIE NA WYBIEG DLA PSÓW „SLALOM” 1,00 B. URZĄDZENIE NA WYBIEG DLA PSÓW „KŁADKA” 1,00 C. URZĄDZENIE NA WYBIEG DLA PSÓW „PŁOTEK DO PRZESKOKÓW” 1,00 D. URZĄDZENIE NA WYBIEG DLA PSÓW „TUNEL” 1,00 2. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY A. ŁAWKA JUNIOR 1,00 B. KOSZ NA ŚMIECI 2,00 D. TABLICA REGULAMINOWA 1,00 3. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi, wolne od wad fizycznych i prawnych. 2) Urządzenia muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami. 3) Urządzenia muszą posiadać tabliczki znamionowe (umieszczone na urządzeniu w widocznym miejscu) 4) Urządzenia muszą być rozmieszczone w terenie w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa (niedopuszczalne jest zachodzenie stref bezpieczeństwa urządzeń na siebie). Za zachowanie stref bezpieczeństwa odpowiedzialny jest Wykonawca. Urządzenia powinny być trwale związane z gruntem zgodnie z technologią wskazaną przez producenta. Fundamenty nie mogą stwarzać zagrożenia potknięcia się lub uderzenia, wszystkie krawędzie muszą być zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku. 5) Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów w opisie przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. Zamawiająca dopuszcza zmianę wymiarów poszczególnych urządzeń w granicach nie powodujących zmiany ich cech funkcjonalnych. 6) Zastosowane urządzenia wybiegu dla psów, elementy małej architektury, ogrodzenie oraz urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być fabrycznie nowe, posiadać wszelkie certyfikaty i atesty zapewniające bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. Przyjęta podstawowa funkcja oraz konstrukcja oraz materiał z których urządzenie jest wykonane nie może ulec zmianie. Zmiana może dotyczyć wyglądu urządzeń w zależności od danego producenta. 4. Zamawiający wymaga minimum 36-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i prace montażowe licząc od następnego dnia od daty odbioru końcowego oraz rękojmi za wady robót licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9
 
Dodatkowe kody CPV: 37440000-4, 45223800-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej na dz. nr 106 w miejscowości Kalsko
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24270
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Fit Park Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 74
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21832.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21832.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32783.19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Budowa wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. W niniejszym postępowaniu dla części 2 złożono jedną ofertę PT s.c. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski, ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 05.11.2018 r.
WRG.271.51.2018           
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu”.
 
Część 1 – Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej na dz. nr 106 w miejscowości Kalsko.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Fit Park Sp. z o.o. Sp. K
ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert dla części 1 złożono 2 oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Pkt
Okres gwarancji
Pkt
Łączna punktacja
1
Fit Park Sp. z o.o. Sp. K
ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń
21832,50 zł
60
60 miesięcy
40
100
2
PT s.c. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski,
ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk
32783,19 zł
-
60 miesięcy
-
-
 
Informacja o wykluczeniu wykonawcy PT s.c. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski, ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wykluczył wykonawcę z postępowania na wykonanie ww. zadania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy.Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem z dnia
25.10.2018 r. wezwał wykonawcę do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający poinformował również wykonawcę, że 19.10.2018 r. na stronie internetowej zamieszczona została informacja z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca pozostawił wezwanie zamawiającego bez odpowiedzi.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy PT s.c. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski, ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk.
Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielnie zamówienia zostaje odrzucona. Powód wykluczenia jak wyżej.
 
Część 2 – Budowa wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu.
 
Informacja o wykluczeniu wykonawcy PT s.c. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski, ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wykluczył wykonawcę z postępowania na wykonanie ww. zadania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy.Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem z dnia
25.10.2018 r. wezwał wykonawcę do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający poinformował również wykonawcę, że 19.10.2018 r. na stronie internetowej zamieszczona została informacja z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca pozostawił wezwanie zamawiającego bez odpowiedzi.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy PT s.c. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski, ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk.
Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielnie zamówienia zostaje odrzucona. Powód wykluczenia jak wyżej.
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)  Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. 
W niniejszym postępowaniu dla części 2 złożono jedną ofertę PT s.c. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski, ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 19.10.2018 r.
WRG.271.51.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty:
  • Część 1 – Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej na dz. nr 106 w miejscowości Kalsko: 22 300,00 zł brutto,
  • Część 2 – Budowa wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu: 22 860,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły następujące  oferty:
 
Dla części 1:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
Fit Park Sp. z o.o. Sp. K
ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń
21832,50 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
PT s.c. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski, ul. Marynarki Polskiej96, 80-557 Gdańsk
32783,19 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Dla części 2:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji
Warunki płatności
2
PT s.c. M.Ignaciuk, T.Dąbrowski, ul. Marynarki Polskiej96, 80-557 Gdańsk
104601,64 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 40 dni od daty zawarcia umowy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 11.10.2018r. 
 
 
Zamawiajacy informuje, iż wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedź została zamieszczona w plikach w załączeniu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 631715-N-2018 z dnia 2018-10-04 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Szadkowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Dembowy Data wprowadzenia do BIP 2018-10-04 08:48:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2018-10-04 08:52:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2018-12-13 11:33:08
Artykuł był wyświetlony: 343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu