ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 249Drukuj informację Przetarg numer: 249

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 249

Ogłaszający: Burmistrz Międzyrzecza

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 363/17 o pow. 0,0094 ha, położonej przy ul. Ogrodowej 3.

Ogłoszono dnia: 2021-01-25 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-03-03 10:00:00

Miejsce

Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, parter).

Księga wieczysta

GW1M/00020125/8

Cena wywoławcza

cena wywoławcza: 65.000,00 zł

Wadium

kwota wadium: 6.500,00 zł

1. Wadium w podanej wysokości, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Międzyrzecz nr: 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 26 lutego 2021 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
2. W treści przelewu należy podać: „wadium, działka nr 363/17, ul. Ogrodowa 3”.
3. Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną w ogłoszeniu kwotę wadium.
4. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg przegrał będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży cenę zaoferowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Opis

1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na mocy zarządzenia Nr Z-81/2020 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 02 września 2020 r. 2. Opis nieruchomości: Działka oznaczona ewidencyjnie nr ewid. 363/17 o pow. 94 m² zlokalizowana jest w obrębie 0002 Międzyrzecz, przy ul. Ogrodowej 3. Działka zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 30 m² połączonym funkcjonalnie z budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 16 m². Kształt nieruchomości regularny, prostokątny. Teren w miarę płaski. Uzbrojenie w pasie drogowym ul. Ogrodowej: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa oraz sieć elektroenergetyczna. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. ul. Ogrodowej. 3. Opis budynku mieszkalnego: Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 30 m² z funkcjonalnie połączonym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 16 m². wykonany w technice tradycyjnej – murowany. Stan techniczny budynku określa się jako niski. 4. Przeznaczenie w mpzp: Dla działki oznaczonej ewidencyjnie nr 363/17 położonej w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy mieszanej usługowej z mieszkaniową wielorodzinną. Działka zlokalizowana jest w granicach zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r., decyzją nr 2171/75 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz nr KOK-I-6/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.10.1976 r. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Działka nie jest objęta ochroną w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dla działki nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 5. Sposób zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz. Budynek wymaga generalnego remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. W związku z tym, że zbywana nieruchomość gruntowa, zabudowana zlokalizowana jest na terenie zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy Międzyrzecza planowane inwestycje przy ww. obiekcie w zakresie formy architektonicznej będą wymagały uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 6. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość. Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1984 ze zm.) dla ww. budynku mieszkalnego. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18.12.2020 r. o godz. 10:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacje dodatkowe

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Międzyrzecz, a przetarg czyni niebyłym. 1. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu i jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 2. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. 3. Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania. 4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenia postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi Nabywca. 5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych: www.bip.miedzyrzecz i www.miedzyrzecz.pl. 6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 7. Innych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, tel. 95 742 69 42.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-25 12:46:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Rogala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-25 12:50:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Rogala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-25 12:50:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony