ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.15.2018 - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gorzyca oraz zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w miejscowości KurskoDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.15.2018 - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gorzyca oraz zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kursko

Szczegóły informacji

WRG.271.15.2018 - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gorzyca oraz zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kursko

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 540646-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-04-20 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-04-20 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2018-04-05 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Ogłoszenie nr 500124093-N-2018 z dnia 04-06-2018 r.
Gmina Międzyrzecz: Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gorzyca oraz zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kursko

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540646-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300   Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gorzyca oraz zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kursko
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.15.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gorzyca oraz zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kursko: a) dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych w miejscowości Gorzyca. Zakres inwestycji obejmuje: - dostawa i montaż urządzeń zabawowych – 4 szt. - wykonanie nawierzchni piaszczystej pod urządzenia placu zabaw – piasek drobnoziarnisty 0,0-2,0 mm gr. 30 cm mm – o powierzchni 102m2. (nawierzchnię piaszczystą należy wykonać także pod istniejącym urządzeniem zaznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu (str. 4) pod nr 2 - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem terenów zielonych b) dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Kursko. Zakres inwestycji obejmuje: - dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – 2 szt. - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem terenów zielonych Szczegółowy opis każdego z urządzeń (karty techniczne) zawarto w projekcie zagospodarowania terenu. 2. Wykaz urządzeń: a) Gorzyca Nazwa urządzenia Liczba urządzeń A. KARUZELA „SWING” 1,00 B. HUŚTAWKA „JOLKA BOCIANIE GNIAZDO” 1,00 C. ZJEŻDZALNIA „KRASNAL 3” (CIĘŻARÓWKA) 1,00 D. KARUZELA KRZYŻOWA „JAŚ” 1,00 b) Kursko Nazwa urządzenia Liczba urządzeń A. TWISTER + NARCIARZ 1,00 B. WYCIĄG GÓRNY + WIOŚLARZ 1,00 3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest: a) istniejący plac zabaw - działka nr 119/3, obręb Gorzyca. Szczegółowe lokalizacje urządzeń przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu – str. 4. b) istniejący plac zabaw – działka nr 268, obręb Kursko. Szczegółowe lokalizacje urządzeń przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu – str. 5. 4. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi, wolne od wad fizycznych i prawnych. 2) Urządzenia muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami. 3) Urządzenia muszą posiadać tabliczki znamionowe (umieszczone na urządzeniu w widocznym miejscu) 4) Urządzenia muszą być rozmieszczone w terenie w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa (niedopuszczalne jest zachodzenie stref bezpieczeństwa urządzeń na siebie). Za zachowanie stref bezpieczeństwa odpowiedzialny jest Wykonawca. Urządzenia powinny być trwale związane z gruntem zgodnie z technologią wskazaną przez producenta. Fundamenty nie mogą stwarzać zagrożenia potknięcia się lub uderzenia, wszystkie krawędzie muszą być zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku. 5) Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów w opisie przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. 6) Zastosowane urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być fabrycznie nowe, posiadać wszelkie certyfikaty i atesty zapewniające bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami istniejącymi i projektowanymi. Przyjęta podstawowa funkcja oraz konstrukcja oraz materiał z których urządzenie jest wykonane nie może ulec zmianie. Zmiana może dotyczyć wyglądu urządzeń w zależności od danego producenta. 5. Zamawiający wymaga minimum 36-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i prace montażowe licząc od następnego dnia od daty odbioru końcowego oraz rękojmi za wady robót licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9
 
Dodatkowe kody CPV: 37535200-9, 37440000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty: Oferta nr 1 - 55473,00 zł Oferta nr 2 - 42313,35 zł Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 35000,00 zł brutto. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 09.05.2018 r.
WRG.271.15.2018                                                                                                                     
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gorzyca oraz zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kursko.”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.  
 
Uzasadnienie:
W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
Archiformacja Pracownia Architektoniczna Marta Wachowiak
ul. Romana Dmowskiego 22
63-000 Środa Wlkp.
55473,00 zł
48 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
COMES Sokołowscy Spółka Jawna
ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec
42313,35 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 35000,00 zł brutto.
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 20.04.2018 r.
WRG.271.15.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gorzyca oraz zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kursko”.
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 35000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
Archiformacja Pracownia Architektoniczna Marta Wachowiak
ul. Romana Dmowskiego 22
63-000 Środa Wlkp.
55473,00 zł
48 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
COMES Sokołowscy Spółka Jawna
ul. Kościuszki 128A
26-500 Szydłowiec
42313,35 zl
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin wykonania: 30.05.2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 18.04.2018 r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
Odpowiedzi zamieszczone zostały poniżej w załącznikach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 540646-N-2018 z dnia 2018-04-05 r.
Gmina Międzyrzecz: Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gorzyca oraz zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kursko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-05 13:02:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-05 13:13:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-04 14:06:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony