ˆ

Przetargi

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRPG.271.9.2014 - Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości KurskoDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRPG.271.9.2014 - Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko

Szczegóły informacji

WRPG.271.9.2014 - Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 163082 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-05-29 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-05-29 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2014-05-14 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz: Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko
Numer ogłoszenia: 211192 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163082 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko. 2. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty remontowo - budowlane: -Dobudowa zadaszonego tarasu przy sali gminnej. -Wykonanie ocieplenia budynku z wymianą wszystkich istniejących parapetów zewnętrznych na szersze parapety z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. -Pokrycie całego dachu z papy termozgrzewalnej, rynny dachowe, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk. -Rozbiórka istniejących zewnętrznych elementów betonowych. -Wykonanie dobudówki wejścia bocznego do kotłowni oraz powiększenie pomieszczeń kuchennych. -Wykonanie komina dymowego i wentylacyjnego. -Posadzki zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, z uwzględnieniem następujących zmian: nie podlegają wymianie posadzki w wyremontowanych pomieszczeniach nr 3,4,5,6,7,15. W pomieszczeniach nr 16,17 rozebrać istniejące podłogi drewniane pokryte wykładziną PCV i wykonać nową podłogę z terakoty z izolacją przeciwwilgociową, cieplną oraz nowym podłożem betonowym. W pom. Nr 14 na istniejącym podłożu ułożyć płytki ceramiczne. -W wyremontowanych pomieszczeniach nr 5,6,7 po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania uzupełnić płytki w posadzce. -Cyklinowanie i lakierowanie desek na scenie, remont obudowy sceny oraz schodów drewnianych. -Rozbiórka trzech pieców kaflowych. -Wymiana czterech okien w sali głównej. -Montaż 12 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami regulowanymi. Drzwi zewnętrzne dobudówki dwuskrzydłowe aluminiowe 1,5x2,08m. -Dwukrotne malowanie ścian i sufitów w całym budynku farbami emulsyjnymi. -Skucie starych płytek w kuchni oraz licowanie ścian płytkami w pomieszczeniu kuchennym, zmywalni i WC. -Wykonanie miejsc parkingowych i dojścia do budynku z kostki betonowej gr. 8cm. -Wywóz ziemi i materiałów rozbiórkowych wraz z ich utylizacją w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wywóz kafli z rozebranych pieców w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odległość do 15km. 2) Instalacje wod.-kan i c.o. -Przedłużenie istniejącej sieci wodociągowej w budynku do kotłowni i dobudówki. Rozprowadzenie instalacji wodociągowej do pomieszczeń powiązanych z kuchnią i kotłownią wraz z demontażem starego i montażem nowego osprzętu w pomieszczeniach nr 01, 8,11,12 - zgodnie z PT. -Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna z rur PVC łączonych na kielichy metodą wciskową ze studnią rewizyjną. -Instalacja centralnego ogrzewania dla całego budynku wraz z zakupem i montażem pieca do c.o. i c.w.u. Kocioł o mocy 21 kW i zasobnik ciepłej wody o pojemności 150 l z regulatorem pogodowym i osprzętem. Rurociągi c.o., wody ciepłej i cyrkulacyjnej z rur miedzianych. Grzejniki stalowe dwupłytowe wg PT. 3) Instalacje elektryczne: -Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych. -Instalacja oświetlenia awaryjnego. -Sieć internetowa i telewizyjna. 3. Z uwagi na pozyskane dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 zamówienie składa się z dwóch zadań: 1) Zadanie 1 - koszty kwalifikowalne: a) Dobudowa wiaty - zadaszenia b) Ocieplenie budynku bez części przynależnej do pomieszczeń byłego sklepu nr 14,15,16,17 c) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi - bez części nad pom. 14,15,16,17 d) Dobudowa - remont kuchni i kotłowni - bez ocieplenia stropodachu, który jest kosztem niekwalifikowalnym e) Kominy dymowe i wentylacyjne f) Posadzki w pom nr 1,8,9,10,11,12,13 wraz ze schodami do piwnicy - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. g) wymiana 4 szt. okien w sali głównej, osadzenie 3 nowych okien w dobudówce oraz 12 szt. skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami regulowanymi, drzwi wejściowe dwuskrzydłowe aluminiowe h) roboty wykończeniowe malarskie i okładziny ścienne bez pomieszczeń 14,15,16,17. i) Instalacje wod.-kan. i c.o. bez kosztów związanych z pomieszczeniami byłego sklepu (pom nr 14,15,16,17) j) Instalacje elektryczne bez części dotyczącej pomieszczeń byłego sklepu 2) Zadanie 2 - koszty niekwalifikowalne: a) Roboty dekarskie nad pomieszczeniami 14,15,16,17 b) Elewacja budynku w zakresie dotyczącym ścian zewnętrznych pomieszczeń nr 14, 15, 16, 17 wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy tytan-cynk 5 szt. x 1,98m, 1 szt. x 0,9m c) Instalacje c.o. w zakresie dotyczącym pom. Nr 14,15,16,17 d) Kocioł c.o. w zakresie dotyczącym ogrzewania pomieszczeń byłego sklepu e) Rozbiórka istniejących podłóg drewnianych pokrytych wykładziną PCV w pom. po byłym sklepie nr 16,17 i wykonanie nowej podłogi z terakoty z izolacją przeciwwilgociową, cieplną oraz nowym podłożem betonowym, ułożenie płytek na istniejącym podłożu w pom. Nr 14. f) Ocieplenie stropodachu części dobudowanej ( podwieszany ruszt stalowy ocynkowany, płyty gipsowo - kartonowe, wypełnienie przestrzeni stropodachu wełną mineralną gr. 25cm, paroizolacja) g) Cyklinowanie i lakierowanie desek na scenie (2), remont istniejących schodów drewnianych i zabudowy sceny h) Rozbiórka trzech pieców kaflowych z odzyskiem i transportem kafli na 15km i) Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach nr 14,16,17 j) Wymiana jednego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą pomiędzy pom. Nr 14 i 17 k) Miejsca parkingowe i utwardzenie przy dobudówce l) Instalacje elektryczne w części dotyczącej pomieszczeń byłego sklepu, oprawy żarowe hermetyczne w piwnicy, tablica rozdzielcza sceny, skrzynka SM 4. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro Projektów Partner Anna Danielczak Międzychód, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót z uwzględnieniem uwag zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia i utylizacji materiałów rozbiórkowych nie nadających się do dalszego wykorzystania zgodnie z ustawą o odpadach staraniem i na koszt Wykonawcy. 6. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również : koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, koszty niezbędnych badań i sprawdzeń, sporządzenia protokołów z pomiarów ochronnych, kontroli przewodów kominowych, badania wody, opracowania mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 7. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. 8. Dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiary robót oraz Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej służą jedynie jako pomoce do sporządzenia oferty. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia na każdym etapie realizacji. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy proporcjonalnie do zakresu ograniczonych robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.43.21.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROW na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy, ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 369458,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 372384,14
 • Oferta z najniższą ceną: 372384,14 / Oferta z najwyższą ceną: 400024,33
 • Waluta: PLN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 12.06.2014 r.
WRPG.271.9.2014                                                                                                                     
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy, ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice
Oferta nr 3 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej wartość nie przekracza środków jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 2 wykonawców.
Ocenie podlegały 2 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Punktacja
1
TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz
380 629,22 zł
97,83
2
Zakład Remontowo-Budowlany Kaczmarek Sp. z o.o.,
ul. Antka 11, 66-300 Międzyrzecz
400 024,33 zł
-
3
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy, ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice
372 384,14 zł
100
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz: Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko
Numer ogłoszenia: 163082 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko. 2. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty remontowo - budowlane: -Dobudowa zadaszonego tarasu przy sali gminnej. -Wykonanie ocieplenia budynku z wymianą wszystkich istniejących parapetów zewnętrznych na szersze parapety z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. -Pokrycie całego dachu z papy termozgrzewalnej, rynny dachowe, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk. -Rozbiórka istniejących zewnętrznych elementów betonowych. -Wykonanie dobudówki wejścia bocznego do kotłowni oraz powiększenie pomieszczeń kuchennych. -Wykonanie komina dymowego i wentylacyjnego. -Posadzki zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, z uwzględnieniem następujących zmian: nie podlegają wymianie posadzki w wyremontowanych pomieszczeniach nr 3,4,5,6,7,15. W pomieszczeniach nr 16,17 rozebrać istniejące podłogi drewniane pokryte wykładziną PCV i wykonać nową podłogę z terakoty z izolacją przeciwwilgociową, cieplną oraz nowym podłożem betonowym. W pom. Nr 14 na istniejącym podłożu ułożyć płytki ceramiczne. -W wyremontowanych pomieszczeniach nr 5,6,7 po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania uzupełnić płytki w posadzce. -Cyklinowanie i lakierowanie desek na scenie, remont obudowy sceny oraz schodów drewnianych. -Rozbiórka trzech pieców kaflowych. -Wymiana czterech okien w sali głównej. -Montaż 12 szt. drzwi wewnętrznych z ościeżnicami regulowanymi. Drzwi zewnętrzne dobudówki dwuskrzydłowe aluminiowe 1,5x2,08m. -Dwukrotne malowanie ścian i sufitów w całym budynku farbami emulsyjnymi. -Skucie starych płytek w kuchni oraz licowanie ścian płytkami w pomieszczeniu kuchennym, zmywalni i WC. -Wykonanie miejsc parkingowych i dojścia do budynku z kostki betonowej gr. 8cm. -Wywóz ziemi i materiałów rozbiórkowych wraz z ich utylizacją w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wywóz kafli z rozebranych pieców w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odległość do 15km. 2) Instalacje wod.-kan i c.o. -Przedłużenie istniejącej sieci wodociągowej w budynku do kotłowni i dobudówki. Rozprowadzenie instalacji wodociągowej do pomieszczeń powiązanych z kuchnią i kotłownią wraz z demontażem starego i montażem nowego osprzętu w pomieszczeniach nr 01, 8,11,12 - zgodnie z PT. -Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna z rur PVC łączonych na kielichy metodą wciskową ze studnią rewizyjną. -Instalacja centralnego ogrzewania dla całego budynku wraz z zakupem i montażem pieca do c.o. i c.w.u. Kocioł o mocy 21 kW i zasobnik ciepłej wody o pojemności 150 l z regulatorem pogodowym i osprzętem. Rurociągi c.o., wody ciepłej i cyrkulacyjnej z rur miedzianych. Grzejniki stalowe dwupłytowe wg PT. 3) Instalacje elektryczne: -Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych. -Instalacja oświetlenia awaryjnego. -Sieć internetowa i telewizyjna. 3. Z uwagi na pozyskane dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 zamówienie składa się z dwóch zadań: 1) Zadanie 1 - koszty kwalifikowalne: a) Dobudowa wiaty - zadaszenia b) Ocieplenie budynku bez części przynależnej do pomieszczeń byłego sklepu nr 14,15,16,17 c) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi - bez części nad pom. 14,15,16,17 d) Dobudowa - remont kuchni i kotłowni - bez ocieplenia stropodachu, który jest kosztem niekwalifikowalnym e) Kominy dymowe i wentylacyjne f) Posadzki w pom nr 1,8,9,10,11,12,13 wraz ze schodami do piwnicy - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. g) wymiana 4 szt. okien w sali głównej, osadzenie 3 nowych okien w dobudówce oraz 12 szt. skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami regulowanymi, drzwi wejściowe dwuskrzydłowe aluminiowe h) roboty wykończeniowe malarskie i okładziny ścienne bez pomieszczeń 14,15,16,17. i) Instalacje wod.-kan. i c.o. bez kosztów związanych z pomieszczeniami byłego sklepu (pom nr 14,15,16,17) j) Instalacje elektryczne bez części dotyczącej pomieszczeń byłego sklepu 2) Zadanie 2 - koszty niekwalifikowalne: a) Roboty dekarskie nad pomieszczeniami 14,15,16,17 b) Elewacja budynku w zakresie dotyczącym ścian zewnętrznych pomieszczeń nr 14, 15, 16, 17 wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy tytan-cynk 5 szt. x 1,98m, 1 szt. x 0,9m c) Instalacje c.o. w zakresie dotyczącym pom. Nr 14,15,16,17 d) Kocioł c.o. w zakresie dotyczącym ogrzewania pomieszczeń byłego sklepu e) Rozbiórka istniejących podłóg drewnianych pokrytych wykładziną PCV w pom. po byłym sklepie nr 16,17 i wykonanie nowej podłogi z terakoty z izolacją przeciwwilgociową, cieplną oraz nowym podłożem betonowym, ułożenie płytek na istniejącym podłożu w pom. Nr 14. f) Ocieplenie stropodachu części dobudowanej ( podwieszany ruszt stalowy ocynkowany, płyty gipsowo - kartonowe, wypełnienie przestrzeni stropodachu wełną mineralną gr. 25cm, paroizolacja) g) Cyklinowanie i lakierowanie desek na scenie (2), remont istniejących schodów drewnianych i zabudowy sceny h) Rozbiórka trzech pieców kaflowych z odzyskiem i transportem kafli na 15km i) Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach nr 14,16,17 j) Wymiana jednego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą pomiędzy pom. Nr 14 i 17 k) Miejsca parkingowe i utwardzenie przy dobudówce l) Instalacje elektryczne w części dotyczącej pomieszczeń byłego sklepu, oprawy żarowe hermetyczne w piwnicy, tablica rozdzielcza sceny, skrzynka SM 4. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro Projektów Partner Anna Danielczak Międzychód, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót z uwzględnieniem uwag zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia i utylizacji materiałów rozbiórkowych nie nadających się do dalszego wykorzystania zgodnie z ustawą o odpadach staraniem i na koszt Wykonawcy. 6. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również : koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, koszty niezbędnych badań i sprawdzeń, sporządzenia protokołów z pomiarów ochronnych, kontroli przewodów kominowych, badania wody, opracowania mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 7. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. 8. Dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiary robót oraz Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej służą jedynie jako pomoce do sporządzenia oferty. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia na każdym etapie realizacji. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy proporcjonalnie do zakresu ograniczonych robót.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.43.21.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 100.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.Nr 42, poz. 275 - tekst jednolity z późn. zm.); 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 29.05.2014 r., do godz. 9:00 Uwaga: 3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c) kwotę gwarancji lub poręczenia; d) termin ważności gwarancji lub poręczenia; e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w osobnej koszulce - nie bindować i nie zszywać z ofertą, kserokopię zaś poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty w sposób trwały (zszyta bindowana itp.). 5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 z dopiskiem - WADIUM - Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko. 7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8) Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą; Uwaga: 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, albo b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu robót zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum 300 000 zł brutto każda w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektu kubaturowego, w ramach których były realizowane prace ogólnobudowlane, wodno-kanalizacyjne i elektryczne potwierdzonych dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1049) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: 1) Kierownik budowy - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 2) Kierownik robót branży elektrycznej - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 3) Kierownik robót branży sanitarnej - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  w wykazie należy ująć wyłącznie roboty budowlane, o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony przewidują warunki zmiany przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia: 1) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych równolegle z zamówieniem podstawowym, 2) termin i przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4) przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, jak również w przypadku rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy - podstawę obliczenia wartości robót stanowić będzie kosztorys ofertowy, 5) z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach, 6) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz, pok. 201 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach PROW na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-14 15:04:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-14 15:25:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-24 13:38:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony