Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Szczegóły informacji

Zmiana regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-05 22:12:17 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Miejska w Międzyrzeczu w dn. 24 listopada 2020 roku uchwałą Nr XXVII/241/20 zmieniła regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5 dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.
 
Treść regulaminu zamieszczamy poniżej:
 
Załącznik do uchwały Nr XXVII/241/20
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 24 listopada 2020 r.
 
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5 dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych
 
§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) znajdującego się w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5.
 
§ 2. 1. PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane.
3. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów w prowadzący PSZOK poinformuje z dwudniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: www.pszokmiedzyrzecz.pl.
 
§ 3. 1. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik, jednakże do rozładowania i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwym miejscu lub pojemnikach zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady.
2. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz w następujących ilościach:
a) papier – bez ograniczeń;
b) szkło – bez ograniczeń;
c) tworzywa sztuczne i metale – bez ograniczeń;
d) opakowania wielomateriałowe – bez ograniczeń;
e) przeterminowane leki i chemikalia – bez ograniczeń;
f) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki – bez ograniczeń;
g) zużyte baterie i akumulatory – bez ograniczeń;
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez ograniczeń;
i) odpady niebezpieczne – bez ograniczeń;
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 100 kg / rok / osobę;
k) odpady budowlane i rozbiórkowe – 250 kg / rok / osobę;
l) zużyte opony – 4 szt / rok / osobę; m) odzież i tekstylia – bez ograniczeń; n) odpady zielone – bez ograniczeń.
3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, zgodnie z kategoriami wymienionymi w ust. 2, w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie.
 
§ 4. 1. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK (punkt wagowy) celem:
a) podania z jakiej nieruchomości (adres) odpady pochodzą;
b) podania rodzaju wwożonych odpadów;
c) ustalenia wagi wwożonych odpadów.
2. Obsługa PSZOK sprawdza rodzaj wwożonych odpadów oraz określa ich wagę, jeśli odpowiadają rodzajom odpadów wymienionych w §3, ust. 2, a następnie wskazuje wwożącemu miejsce, gdzie należy je złożyć, bądź w którym pojemniku czy kontenerze umieścić.
3. Pracownicy Wykonawcy, bądź inne osoby działające na jego zlecenie ustalają adres powstania odpadów na podstawie oświadczenia osoby je przywożącej.
4. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK w zakresie postępowania z wwiezionymi odpadami.
5. Obsługa PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do PSZOK, zawierający:
a) informację o rodzaju pojazdu, którym wwożone są odpady oraz jego nr rejestracyjny;
b) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady;
c) ilość dostarczonych odpadów, oddzielnie dla każdego ich rodzaju;
d) datę dostarczenia odpadów;
e) własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK, z których jeden wydaje wwożącemu odpady, a drugi pozostaje w dokumentacji Wykonawcy.
 
§ 5. 1. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, których miejsca wytworzenia wwożący odpady nie podał albo odpady, które ze względu na ich rodzaj, ilość, skład bądź inne cechy wskazują, że nie pochodzą z nieruchomości zamieszkałych lub nie pochodzą z terenu gminy Międzyrzecz.
2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do natychmiastowego ich zabrania w przypadku:
a) stwierdzenia przez obsługę PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych;
b) stwierdzenia zmieszania dostarczonych odpadów;
c) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów.
3. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady przywiezione samochodami dostawczymi o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Lachowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-05 22:12:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-05 22:12:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-05 22:12:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7082 raz(y)